Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Akatambo ka Wakulama (Akakusambililamo)  |  June 2016

Umwalalume uwali na kalusengo ka inki aka mulembeshi alemakaninako baYesu Klistu. E bali ne makosa akulemba ilembo pa bakapuluka

Ifyakwipusha Abantu Bepusha

Ifyakwipusha Abantu Bepusha

Kani umwalalume uwali na kalusengo ka inki aka mulembeshi ne balalume 6 abali ne fyensho fya kwipayala baabo Esiceli abwene mu cakubona balemakaninako bani?

Balemakaninako ifita fya mwiulu ifyaonawileko umushi wa Jelusalemi kabili ifikonaalako ne calo cakwe Satana pa nkondo ya Amagedono. Uku e kumfwisha kwa bukumo ukwa kuku ukushimika. Nindo cicindamine ati twalukeko?

Ili umwaka wa 607 B.C.E. taungafika, baYawe balilangishe Esiceli icakubona icalukulangisha ifi umushi wa Jelusalemi wali ne konaalwa. Mu cakubona, Esiceli alibwene ifintu ifingi ifibipile ifyalukucitika muli wuyu umushi. Eli abwene abalalume 6 “bonse umo umo ne censho cakwe ica kwipayala mu minwe yakwe.” Paali umwalalume na umbi pali bo “uwafwite imbafuta” kabili “uwali na kalusengo ka inki aka mulembeshi.” (Esiceli 8:6-12; 9:2, 3) Uyu umwalalume balimubuulile ukuya mu mushi ne kulemba ilembo “pa mpumi sha bantu abalukushishimuka ne kulila pakuti pa fyakunekasha fyonse ifilukucitwa mukati umo.” (Esiceli 9:4-7) Findo tungasambililako kuli cici icakubona, kabili umwalalume uwali na kalusengo ka inki aka mulembeshi ni nani?

Esiceli alibwene ici icakubona mu 612 B.C.E. Uku kwali kushimika ukwakonshiwe panuma ya myaka 5 ili baYawe basuminishe abaBabiloni ukonaala umushi wa Jelusalemi. BaYawe balipyungishe abaBabiloni ukupanika abantu babo abatabaalipo ne cumfwila. (Jelemiya 25:9, 15-18) Pano findo fyacitikile ku baJuda abatabalukucitapo ifibipile ifyalukucitika muli ulya mushi? BaYawe balibapulwishe.

 Mu cakubona, Esiceli talembelepo uuli onse ilembo neli ukonaalako umushi. Sombi, inkalamba eshalukutangilila abalukonaala Jelusalemi. Popele, uku ukushimika kulatofwako ukwishiba ificitika mwiulu. BaYawe baalibuulile inkalamba shabo ukwanshika bwino ifi shali ne konaala imbifi ne kupulusha abalungeme. *

Uku ukushimika kukakonshiwa na kuntangiile. Akale twalukulabila ati umwalalume uwali na kalusengo ka inki aka mulembeshi alukwimakaninako abasufishiwe abacili pa calo. Nakabili twalukulabila ati abantu baalukulembwa ilembo kani bakutika ne kusumina icebo iciweme ceco tutulisha. Nangabe’fyo, pali bubuno bukumo, cilibwenekele ati tulyelelwe ukwaluka muli fyefyo twalukubuulishisha uku ukushimika. Pali Matayo 25:31-33 palabuulishisha ati baYesu e bakusololola abantu. Bakacite’fyo kuntangiile mu mpindi ya kukululuka ukukulu. Pali ilye’mpindi, abo abakasolololwa ati ni mbelele bakapuluka, kabili abo abakasolololwa ati ni mbushi bakonaalwa.

Pano findo tusambililako ku cakubona cakwe Esiceli? Ifi e fintu fisanu ifi tungasambililako:

  1. Ili umushi wa Jelusalemi taungonaalwa, Esiceli, ukubikako na Jelemiya na Yisaya, baalicenjeshe abantu pa fyali ne kucitikila uyu umushi. Baali koti ni bakalama. Pali bubuno bukumo, baYawe balapyungisha ibumba ilinini ilya basufishiwe ukusambisha abantu babo ne kubacenjesha ili ukukululuka ukukulu takungatatika. Na cine, abantu bonse aba baLesa, e kweba’ti aba mu ng’anda ya baKlistu, balyelelwe ukupyungako uyu umulimo wa kucenjesha abantu.—Matayo 24:45-47.

  2. Esiceli taalembelepo ilembo pa bantu abali ne kupuluka. Fyopele’fyo, ne bantu ba baLesa tabacitapo ifyo ino mpindi Balatulisha lukoso kuli bambi ne kubacenjesha pa fikacitika kuntangiile. Inkalamba shilofwako muli wuyu umulimo wa kutulisha mu calo conse.—Ukufisulula 14:6.

  3. Bonse abapulukile mu mpindi yakwe Esiceli tabakwetepo ilembo lya cinenene pa mpumi shabo. Fyopele’fyo ne bakapuluka kuntangiile tabakakwatapo ilembo lya cinenene pa mpumi shabo. Findo abantu belelwe ukucita pakweba’ti bakapuluke ukukululuka ukukulu? Balyelelwe ukumfwo’kucenjesha, ukusambilila ifyakutenteka baKlistu, ukulituula kuli baLesa, ne kofwako abakwabo baKlistu pa kutulishako icebo iciweme. (Matayo 25:35-40) Mu mpindi ya kukululuka ukukulu bakalembwa ilembo, e kweba’ti, bakasalululwa ukuba pa bakapuluka.

  4. Umwalalume uwali na kalusengo ka inki alemakaninako baYesu. Mu mpindi ya kukululuka ukukulu, baYesu bakalemba abali mwi bumba lya bantu ilikulu ili bakabasololola ati ni mbelele. Bakakwata ishuko lya kwikala umuyayaya penka pano pa calo.—Matayo 25:34, 46. *

  5. Ino mpindi abalalume 6 abakwete ifyensho fya kwipayala balemakaninako ifita fya mwiulu ifitalukutangililwa na baYesu. Bukumo lukoso fikonaale’calo conse ne kushilisha bumbifi.—Esiceli 10:2, 6, 7; Ukufisulula 19:11-21.

Ifi tusambililako ku cakubona cakwe Esiceli filatofwako ukucetekela ati baYawe tabakonaalapo abalungeme kumo ne bacite’fibipile. (2 Petilo 2:9; 3:9) Nakabili ifi tusambililako filatwanushako ati umulimo wa kutulisha pali ino mpindi ucindeme makosa. Abantu bonse balyelelwe ukucenjeshiwa ili ukushila takungesa!—Matayo 24:14.

^ par. 6 Abo abapulukile, abali koti ni Baluku (umulembeshi wakwe Jelemiya), Ebedi-meleci umuEtiopia, ne baLekabi, tabaakwetepo ilembo lya cinenene pa mpumi shabo. (Jelemiya 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Mu kupalanya lukoso balilembelwe ilembo lya kubuulishisha ati baali ne kupuluka.

^ par. 12 Abasufishiwe ababucetekelo tabakelelwapo ukulembwa ili ilembo. Sombi, bakalembwa akeshibilo ka kupelako ili tabangafwa neli ili ukukululuka ukukulu takungatatika.—Ukufisulula 7:1, 3.