Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Findo Baibolo Ilabilapo?

Findo Baibolo Ilabilapo?

Kani bantunshi abatatikile amapempelo?

BAMBI ABANTU BALISUMIINE ati abantunshi e batatikile amapempelo; bambi balalanguluka ati baLesa balapyungisha amapempelo pa kupalamisha abantu kuli Bo. Mulukulangulukapo shani?

IFI BAIBOLO ILABILAPO

Kuli ukupempela “ukuswetele ukwa kubule’fibipile pa menso abaLesa baWishifwe.” (Jakobo 1:27) Ukupempela ukuswetele, neli ukwa cine, kulafuma kuli baLesa.

FIMBI IFI TUSAMBILILAMO MU BAIBOLO

  • Pakweba’ti ukupempela kusangalashe baLesa, kulyelelwe ukweyamina pali bucine ubuli mu Baibolo.—Yoane 4:23, 24.

  • Amapempelo aeyamine pa kulanguluka kwa bantunshi alukoso.—Mako 7:7, 8.

Kani ukukwata ukwa kupempela kucindeme?

MUNGALABILAPO SHANI?

  • Inya

  • Koku

  • Cipale

IFI BAIBOLO ILABILAPO

“Nga tulangulukanshanye, ati tubushe ubutemwe ne milimo iweme; nga tubulo’kuleko’kubungana.” (AbaEbeya 10:24, 25) BaLesa balafwaya abantu babo ababapempela ukulukubungana pamo.

FIMBI IFI TUSAMBILILAMO MU BAIBOLO

  • Abapempela baLesa balyelelwe ukusumina muli fintu fimo.—1 AbaKolinto 1:10, 11.

  • Abali mu kupempela kwa baLesa balapanga ubukwasu bwa mu calo conse.—1 Petilo 2:17.