Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 UMUTWI WA INO MAKASHINI | BAIBOLO—ILYASHI LYA FYEFYO YAPULUKILE

Baibolo Yalipulukile ku Kubola

Baibolo Yalipulukile ku Kubola

UBUKATASHO: Abalembeshi ba Baibolo ne balukuikopolola baalukulemba pa fipepetu * ne fiseba. (2 Timote 4:13) Kani ifi baalukulembapo fyalilengeshe shani ukulama Baibolo ukukatasha?

Ifipepetu filakwamuka bwangu, filaleka bwangu ukuboneka bwino, kabili filanaka bwangu. Ba Richard Parkinson na ba Stephen Quirke abasambilila pa mekalilo amu Ijipiti baalilabiile ati: “Icipepetu cingoonaka ica kweba’ti cashala lukoso tutambo neli iloba. Kani bacibika umu cingabola ku katonto, kabili kani bacishiika bangacilya ku tulongolo.” Ifipepetu fimbi ifi basangene, baalifibikile pa kasuba neli umwali akatonto, kabili ici caalilengeshe ati fyonaike bwangu.

Ifiseba filikoseleko panini ukucila ifipepetu, pano na fyo filonaaka kani tafilaminwepo bwino neli fyaabikwa apakabile, apali akatonto, neli pa kasuba. * Utulongolo nato tulalya ifiseba. Ibuuku lya Everyday Writing in the Graeco-Roman East lyalilabiile ukulosha ku fyaalembelwe akale ati, “ifingi tafipulukapo, filonaaka.” Baibolo nga yalibolele, ninshi ne fyebo ifilimo nga fyalibolele kumo.

IFI BAIBOLO YAPULUKILE: Ifunde bapeele abaJuda lyalikomekele imfumu iili yonse ‘ukulilembela icakutuntulula ice funde’li,’ e kweba’ti amabuuku akutanga asanu aamu Baibolo. (Ndutelomoni 17:18) Eli abalembeshi baalikopolwele ifipepetu ifingi. Ici caalilengeshe ati na lyelyo umwaka wa 100 C.E. walukufika, Amalembo alukupendwa mu masunagoge amu Ishilaeli monse ukubikako na ku Makedonya ukwali ukutali makosa! (Luku 4:​16, 17; Ifyacitilwe 17:11) Kani ifi ifyakulembapo ifya kale makosa fyaalipulukile shani ukufika na ino mpindi?

Ifipepetu ifiitwa ati Dead Sea Scrolls filipulukile pa myaka iyakuti ubwingi ni pakuti fyali mu nongo she bumba ishalaminwe mu macengo umwali umumine

Ba Philip W. Comfort, abasambilile makosa pa Malembo AbuKlistu aaciGiliki baalilabiile ati, “AbaJuda baalukulamina Amalembo mu mitondo neli mu nongo.” Fyopele’fyo efyalukucita ne baKlistu. Pano, ifyalembelwepo Baibolo akale fimbi baalifisangene mu nongo she bumba, mu fipinda ifinini umufitile na mu macengo eli na mu mipunda mumbi umumine makosa.

IFIFUMINEMO: Ifyalembelwepo Baibolo akale ifingi filipulukile ukufika na ino mpindi, fimbi filikeele imyaka ukucila pali 2000. Tapalipo ibuuku limbi ilikwete ifyalembelwepo ifyebo akale ilili koti ni lili.

^ par. 3 Pa kupanga ifipepetu fyefyo baalukulembapo, baalukupyungisha amasasa.

^ par. 5 Ku cakubwenako, pa ciseba epo baalembele ati United States pano yatatika ukulikalika. Pano, tapapitilepo ne myaka 250, ici iciseba caalyonaikile ica kweba’ti ifyaalembelwepo fyalilekele ne kuboneka.