AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) July 2016 | Baibolo—Ilyashi lya Fyefyo Yapulukile

Muli yiyi makashini muli ne fiputusha fya kusambililamo ukufuma pa 29 August ukufika pa 25 September, 2016.

COVER SUBJECT

Ilyashi Ilicindeme

Ili e buuku ili abantu abakuti ubwingi bacetekelemo pa mpindi iitali makosa. Kani mungacetekela ifili mu Baibolo?

COVER SUBJECT

Baibolo Yalipulukile ku Kubola

Abalembeshi ba Baibolo ne balukuikopolola baalukulemba pa fipepetu ne fiseba. Kani ifyalembelwepo Amalembo akale fyalipulukile shani ukufika na ino mpindi?

COVER SUBJECT

Baibolo Yalipulukile ku Konaalwa

Abengi aba mapolitiki ne ntangishi sha mapempelo baalukucita ifyapuseneko na fyefyo Baibolo isambisha. Tapali abayonawile.

COVER SUBJECT

Baibolo Yalipulukile ku Balukufwaya Ukwalulamo Ifyebo Fimo

Bambi abantu balyeseshepo ukwalulamo ifyebo mu Baibolo. Findo filengeshe bafilwe ukukonsha ukucite’fyo?

COVER SUBJECT

Umulandu Baibolo Ipulukiile

Kani ili ibuuku lililibelele shani?

Mulukufwaisha Ubufumu, Tekufwaisha Ifintu

BaYesu baalibuulishishe umulandu tatwelelwepo ukutemenwa ifya ku munefu.

Nindo Twelelwe ‘Ukulukucencentela’?

Kuli ifintu fitatu ifingatulengesha ukubulo’kulukucencenta.

Mulukutoota pa Luse lwa BaLesa

Ni cisa icintu icikulu ici baLesa bacitiile abantunshi icilangisha ati ba luse?

Mulukutulisha Icebo Iciweme ica Luse lwa BaLesa

Kani uluse lwa baLesa lulabwenekela shani mu ‘cebo iciweme ica Bufumu’?

Ifi Mungeshiba Kani Fyefyo Musumiinemo fya Cine

Amacalici aengi aabalabila ati baKlistu alisumiine ifipusenepusene. Pano mungeshiba shani abalukusambisha bucine?

Findo Baibolo Ilabilapo?

Kani baLesa balapyungisha amapempelo pa kupalamisha abantu kuli Bo?