AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) February 2017

Muli yiyi makashini muli ne fiputusha fya kusambililamo ukufuma pa 3 April ukufika pa 30 2017.

Ukufwaya kwa BaYawe Kukakonshiwa!

Kani baLesa pa kutanga balukufwaya ifintu ukuba shani ukulosha ku bantunshi ne calo? Findo ifibipile ifyacitikile? Nindo tungalabilila ati umulubulo wa baYesu eulengeshe ati ukufwaya kwa baLesa kukakonshiwe?

Umulubulo ni ‘Mpese Iwaminine’ Ukufuma Kuli BaWishifwe

Uku ukwanshika kwa baLesa kulatulengesha ukulitemwesha amashuko aengi, pano kulikumine ne filengelwe fyonse.

LIFE STORY

BaLesa Baalitulangishe Uluse Lwabo mu Nshila Ishingi

Ba Douglas na ba Mary Guest baalilitemweshe uluse lwa baLesa ili baalukupyunga bupainiya ku Canada na bumishonali mu Portuga.

BaYawe balatangilila Abantu Babo

Ku mpindi ya kunuma baYawe balukupyungisha abantunshi ukutangilila abantu babo. Findo ifilangisha ati mu cinenene baYawe ebalukutangilila abantu babo?

Kani ni Bani Abalukutangilila Abantu ba BaLesa Pali Ino Mpindi?

BaYesu baalilaile abasambile babo baali ne kuba nabo ukufika na ku kushila kwa mpindi. Kani balukutangilila shani abantu ba baLesa abali pa calo ino mpindi?

Ifyakwipusha Abantu Bepusha

Paulu alilembele ati baLesa “tabakasumina ati mukeshiwe ukucila na pa makosa enu.” Kani ici cilukwalula ati baLesa balasalulula amakatasho aakesa pali fwebo?

FROM OUR ARCHIVES

“Takulipo Umusebo Uukateshe Neli Uutali”

Ku kushila kwa myaka ya ba 1920 ne kutatika kwa myaka ya ba 1930, bapainiya baalilangishe umunkonsha wa kutulisha icebo iciweme ica Bufumu ku mipunda ya kutali mu Australia.