Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Akatambo ka Wakulama (Akakusambililamo)  |  December 2016

Ifiputusha Ifyali mu Akatambo ka Wakulama 2016

Ifiputusha Ifyali mu Akatambo ka Wakulama 2016

Makashini umwali iciputusha cimo cimo

BAIBOLO

 • Ilyashi lya Fyefyo Yapulukile, July

AMEKALILO ABUKLISTU NE MIBELO

 • Ificilile Ukuwama na pe Golide (amano aakufuma kuli baLesa), Aug.

 • Mulukupyungila BaYawe ne Kusangalala, Feb.

 • Ukutekanya Kulalangisha ati Tuli ne Mano, Dec.

 • Imibelo Iicindeme Ukucila Amabwe Amutengo (bucine), June

 • ‘Mulukulama Amano Akosele,’ Oct.

 • Nindo Twelelwe Ukubeela Aba Bucine? Jan.

 • Kani Ukutulisha Kwenu Kuli Koti Cime? Apr.

BAMBONI SHA BAYAWE

 • “Ndukulemya BaYawe pa Kofwako Bambi” (Germany, Inkondo ya Calo iya Kutanga), Aug.

BAYESU KLISTU

 • Nindo Bapengeele ne Kufwa? Mar.

AMALYASHI ABO

 • Ku Bantu Bonse Nalibeele Ifintu Fyonse (D. Hopkinson), Dec.

 • Naalukufwaisha Ukutenteka Abaali Fyakubwenako Ifiweme (T. McLain), Oct.

 • Ifi Ukupeela Kundeteele Ukusangalala (R. Parkin), Aug.

 • BaYawe Balingofweleko Ukukonsha Umulimo Wabo (C. Robison), Feb.

 • Abali ba Sisita Basalululapo Ukuba Abapyungishi ba BaYawe (F. na A. Fernández), Apr.

FIMBI

 • Amakosa AbaLoma Bapeele AbaJuda mu Calo ca Bena Juda, Oct.

 • BaLesa Balaasuka Amatembelo Onse? Nov.

 • Ifi Mungeshiba Kani ifi Musumiinemo fya Cine, July

 • Kani Ukukwata Ukwa Kupempela Kucindeme? July

 • Kucitapo Fimo Ifilibelele pa Kutembela? Nov.

 • Bantunshi Abatatikile Amapempelo? July

 • Ifi Kwiulu Kuli, Nov.

 • Kani Ubufumu bwa BaLesa Cindo? Sep.

 • Ili Umukwabenu Afwa, May

 • Kani ni Bani Abangamusangalasheni? Sept.

 • Kani Umusenseshi ni Nani? Mar.

 • Kani Akale Umuntu Angaya mu Kuminsa Ibamba mwi Bala lya Umbi? Oct.

IFYAKWIPUSHA ABANTU BEPUSHA

 • Umwalalume uwali na kalusengo ka inki ne balalume 6 abali ne fyensho (Esic. 9:2), June

 • Kani Satana Alibatwite BaYesu kwi Tempuli mu Cinenene? (Mat. 4:5; Luku 4:9), Mar.

 • Kani ni Lwisa ili Abantu ba BaLesa Baali Abasha Kuli Babiloni Umukulu? Mar.

 • Nindo Baalukubwena ati Abasambile Tabaalukusambapo Bwino ku Minwe? (Mako 7:5), Aug.

IFIPUTUSHA FYA KUSAMBILILAMO

 • Mulukubona BaYawe ati E Mubumfi Wesu, June

 • Mulukukomekwa ku ‘Mpese ya BaLesa iya Kukankamana,’ Jan.

 • Nga ‘Mulukutemwanshanya Koti Bana Bankashi’! Jan.

 • BaLesa Balashukisha aba Bucine Kuli Bo, Apr.

 • Tungabwenamo Makosa Muli Fyefyo BaYawe Batupeela, May

 • Mwalilubwilwe Pakuti pa Luse, Dec.

 • Baalitilwe Ukufuma mu Mfinshi, Nov.

 • Kani ifi Mufwala Filalemya BaLesa? Sept.

 • “Mwilukulubako Ukubatemwa Abensu,” Oct.

 • Mwilukulitutula Pakuti pa Fyakubifya fya Bambi, June

 • ‘Amaboko Enu Elebela,’ Sept.

 • Kani Mulicindikile Makosa Ibuuku lya BaYawe? Nov.

 • Kani Mulabumbwa ku Mubumfi Umukulu? June

 • Kani Mulabona ati Mulyelelwe Ukutinamina mwi Kelesha? Aug.

 • Kani Mulabona ati Mulyelelwe Ukusambishako Bambi Imilimo? Aug.

 • Langisheni Ukucetekela Kwenu mu Milayi ya BaYawe, Oct.

 • “Kamuyeni, . . . Mukalukusambisha Imishobo Yonse ya Bantu,” May

 • Mulukutoota pa Luse lwa BaLesa, July

 • Mungasalululapo Shani Ifyakucita? May

 • Mulukutenteka Ifibusa Ifiweme Ifya BaYawe, Feb.

 • Kani Baibolo Icalula Amekalilo Enu? May

 • BaYawe Balimwitile ati “Icibusa Canji,” Feb.

 • BaYawe Balatangilila Abantu Babo pa Nshila ya ku Mweo, Mar.

 • “BaYawe Lesa Wesu ni BaYawe Bamo,” June

 • BaYawe Balalambula Abo Ababafwaya-fwaya, Dec.

 • Mulukulwila Ishuko lya BaYawe, Sept.

 • “Kamucenjeshanshanya Inshiku na Nshiku,” Nov.

 • Sambilileniko ku Bapyungishi ba BaYawe Abali aba Bucine, Feb.

 • “Umutimanteka Nga Wikale ne Milimo Yauko Iwaminine,” Apr.

 • Mwilukulibikamo mu Fyakupikishanya Ifya mu Calo, Apr.

 • Mulukukosha Bucibusa Bwenu na BaYawe ili Mulukupyungila Ukulabilwa Umulaka Umbi, Oct.

 • Ifi Mungacita Pakweba’ti Mulukuli Abasangalele mu Cupo Cenu, Aug.

 • Icupo—Ifi Catatikile ne Mulandu Cibeleleko, Aug.

 • Abanshikilwe Ukwelelwa ne Fibuulishishiwe Mwi Buuku lya BaLesa, Nov.

 • Mwe Bafyashi, Ofweniko Abana Benu Ukukosha Ukucetekela Kwabo, Sept.

 • Langisheni ati Muli ba Bucine Kuli BaYawe, Feb.

 • Mulukufwaisha Ubufumu, Tekufwaisha Ifintu, July

 • “Ukulukufilanguluka Ifya ku Mupashi Mweo ne Butende,” Dec.

 • Mulukupanga Umutende mu Nshila ya Butemwe, May

 • Mulukutulisha Icebo Iciweme ica Luse lwa BaLesa, July

 • Kosheni Ukucetekela Kwenu mu Mashuko Akuntangiile, Oct.

 • Umupashi Ulaucita Bumboni Umupashi Wesu, Jan.

 • Baalifuminemo mu Kupempela kwa Bufi, Nov.

 • Pooseni Pali BaYawe Ukubamba Kwenu Konse Ukwa mu Mutima, Dec.

 • “Tulukuya Nenu,” Jan.

 • Nindo Twelelwe ‘Ukulukucencentela’? July

 • Nindo Twelelwe Ukulukubungana Lyonse? Apr.

 • Ukupyungila Pamo na BaLesa—Kulatusangalasha, Jan.

 • Kani Mungofwako Shani Ukwikatanya Ikelesha lya BuKlistu? Mar.

 • Mwe Banice—Kani Mulilyanshikile Ukubatishiwa? Mar.

 • Mwe Banice—Mungalyanshika Shani Ukubatishiwa? Mar.

 • Mwe Banice, Kosheni Ukucetekela Kwenu, Sept.