AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) December 2016

Muli yiyi makashini muli ne fiputusha fya kusambililamo ukufuma pa January 30 ukufika pa February 26, 2017.

LIFE STORY

Ku Bantu Bonse Nalibeele Ifintu Fyonse

Imilimo iingi yeyo ba Denton Hopkinson bapyungile pa myaka iingi ilibofweleko ukubona ifi baYawe batemenwe abantu aba mishobo yonse.

Mwalilubwilwe Pakuti pa Luse

Mungabwenamo makosa mu kusambilila ifi baYawe bamulubwileni ku kubifya.

“Ukulukufilanguluka Ifya ku Mupashi Mweo ne Butende”

Ifili mu capitala 8 ice buuku lya AbaLoma fingamofweniko ukulitemwesha amashuko ao baYawe balukupeela abantunshi bonse.

Kani Mungaanuka?

Kani mulipendelemo makosa mu mamakashini ya Akatambo ka Wakulama aafumine bukumo? Boneni kani mungaasuka ifi ifyakwipusha.

Pooseni Pali BaYawe Ukubamba Kwenu Konse Ukwa mu Mutima

Shimbi impindi, abapyungishi ba baLesa balabombomana. Ifintu 4 fingamofweniko ukulitemwesha “ubutende bwa baLesa.”

BaYawe Balalambula Abo Ababafwaya-fwaya

Kani tulabwenamo shani mu kwishiba ati baYawe bakatulambula? Baalilambwile shani abapyungishi babo akale, kabili balabalambula shani ino mpindi?

Ukutekanya Kulalangisha Ati Tuli ne Mano

Tacipubilepo ukubulo’kufitwa bwangu kani bambi bamusoomesheni, nangabe’fyo Baibolo ilakoselesha abaKlistu ukuba abatekenye. Findo fingamofweniko ukuba na iyi imibelo iiweme?

Ifiputusha Ifyali mu Akatambo ka Wakulama 2016

Ifiputusha ifyafumine mu mamakashini aku bantu bonse ne akusambililamo.