Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 UMUTWI WA INO MAKASHINI | ILI UMUKWABENU AFWA

Kani Ukubombomana Kubipile?

Kani Ukubombomana Kubipile?

Kani mulingalwalepo lukoso panini? Cipale mwalipolele bwangu ica kweba ati mulilubileko ne fi mwalwele. Pano, ifyo talipo efi kuli ukubombomana. Ibuuku limo, ili ba Dr. Alan Wolfelt balembele, lilalabila ati: “Ukubombomana takushilapo.” Nangabe’fyo, lilalabila ne kweba ati: “Mu kupita kwa mpindi, kabili mu kuba ne kofwako kwa bantu bambi, ukubombomana kungacepako.”

Ku cakubwenako, langulukeni pali fyefyo Ablaamu acitile ili abakashi bakwe bafwile. Baibolo ilalabila ati “Ablaamu waliishile mu kumulila ne kumubombomanina Sala.” Amashiwi akweba ati “waliishile mu kumulila” alabuulishisha ati paalipitile impindi pakweba ati ukubombomana kwakwe kucepeko. * Na umbi uwabombomene pa mpindi iitali ni Yakobi. Baalimutumpaikile ati Josefi umwana wakwe balimuliile ku cinama. Yakobi alimulililo’mwana wakwe “inshiku ishinji” ica kweba ati ne ba mu cisoolo cakwe balifililwe ukumusangalasha. Panuma ya myake’ingi, aali acibombomene makosa pakuti pa mfwa yakwe Josefi.—Ifyakutanga 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Fyopele’fyo efi ciba na ku bantu abengi ababombomene pakuti pa mfwa ya mukwabo. Langulukeni pa fyakubwenako fibili ifyakonkapo.

  • Ba Gail, abali ne myaka 60, balilabiile ati: “Abalume banji ba Robert, balifwile pa July 9, 2008. Pa kasuba bafwile, tapalipo neli cimo icapuseneko pali fyefyo twalukucita inshiku shonse ulucelo. Panuma ya kulya ifyakulya fya lucelo, ili tabangaya ku milimo, twalilifyontelepo, twalikumbatene, ne kubuulanshanya ati, ‘Ndimutemenweni.’ Nangaba ati palipitile imyaka 6, umutima wanji ucibombomene. Katwishi kani nkaleka ukubombomana pakuti pa mfwa ya ba Robert.”

  • Ba Etienne, abali ne myaka 84, balilabiile ati: “Nangaba ati imyaka 18 ilipitilepo ukufuma apa abakashi banji bafwilile, ndabafunga kabili ndabalila. Impindi shonse ili nabona ifilengelwe ifilukuboneka bwino, ndabaanuka, kabili ndatatika ne kulanguluka ifi nabo baciba ne kulitemwesha ukubona ifi ndukubona.”

Na cine, ukulukumfwe’fyo mu mutima takubipilepo. Umuntu onse alabombomana mu nshila umwine alukufwaya, kabili tekuti cibepo bwino ukwebo’muntu umbi ati ifi acita kani ali ne makatasho tafiwemepo. Pa mpindi intu imo, tatwelelwepo ukulipufya kani twabona ati twacilamo ukubombomana. Pano, findo fingatofwako ukucefyako ukubombomana?

^ par. 4 Isaci, umwana wakwe Ablaamu, na ye alibombomene pa mpindi iitali. Cilibwenekele apaswetele ati Isaci aali umubombomene ninshi palipitile ne myaka itatu ukufuma apa ba Sala, banyina bafwilile.—Ifyakutanga 24:67.