Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) May 2016 | Ili Umukwabenu Afwa

Muli yiyi makashini muli ne fiputusha fya kusambililamo ukufuma pa 27 June ukufika pa 31 July, 2016.

COVER SUBJECT

Ili Umukwabenu Afwa

Kani umuntu angacefyako shani ukubombomana? Kani kuliko ubucetekelo ubuli bonse ku bakwabesu abafwile?

COVER SUBJECT

Kani Ukubombomana Kubipile?

Findo mungacita kani bambi balabila ati ukubombomana kwenu kwacilamo lukoso?

COVER SUBJECT

Ifyakucefyako Ukubombomana

Mu Baibolo muli ukufunda ukofweleko abengi.

COVER SUBJECT

Ifyakusangalasha Ababombomene

Ne fibusa ifipalamishe tekuti fishibepo ifyakusangalasha abafwilwa.

COVER SUBJECT

Abafwile Bakabuuka!

Kani uku ukulaya kwa mu Baibolo kukacitika?

Mulukupanga Umutende mu Nshila ya Butemwe

Cindo mwelelwe ukufwaisho’kukonsha? Kani kuboneka uwakubulo’mulandu, ukushinina uwabifishe, neli fimbi lukoso?

“Kamuyeni, . . . Mukalukusambisha Imishobo Yonse ya Bantu”

Ifyasuko ku fyakwipusha fine filabuulishisha abalukukonsha ukushimika kwa baYesu muli shishino inshiku.

Mungasalululapo Shani Ifyakucita?

Findo mungacita kani Baibolo tailabilepo mu kushinkamika pa fintu mulukufwayo’kusalululapo?

Kani Baibolo Icalula Amekalilo Enu?

Mboni umo alilekelo’kuteya ifyakwangala fya kushitikapo, ukupeepa fwaka, ukupendwa, ne kupyungisha imiyanda mu nshila iitayelelwepo pakweba’ti abatishiwe, pano alisangene ati kwali na cimbi icamukateshe makosa ukuleka.

Tungabwenamo Makosa Muli Fyefyo BaYawe Batupeela

Findo fingatulengesha ukubulo’kubwenamo makosa muli fyefyo baYawe batupeela?