Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Ifyakwipusha Abantu Bepusha

Ifyakwipusha Abantu Bepusha

Nindo abapate ba baYesu baalukubwena ati baYesu ne basambile babo tabaalukusambapo bwino ku minwe?

Ici cali cintu na cimbi ici intangishi sha mapempelo shalukupeelelapo baYesu ne basambile babo imilandu. Mu mafunde baLesa bapeele abaIshilaeli, baalibuulishishe ifi umuntu angaliswesha umwine neli ifintu fimbi ifili koti fiko ifyalukufuma mu mubili, amanata, ne kwikata umuntu umufwile neli inama iifwile. Nakabili, baalibuulishishe ifyakucita pa kufumyapo ifiko. Ukupeelo’mulambu, ukuwasha, neli ukusansa amenda e kwalukupengelwa pa kufumyapo ifiko fya kube’fyo.—IfyabaLef., ifyap. 11-15; Ifyakupe., icap. 19.

Abasambishi abaJuda baalibuulishishe na fimbi pali aya amafunde. Ibuuku limo lilalabila ati lyonse baalukufwaya ukwishiba “umulandu umuntu neli icintu cabela ne fiko, fyefyo cingalengesha bambi ukuba aba fiko, ifipe neli ifintu ifingaba ifya fiko, eli na mu kupelako, ifyalukupengelwa pa kusweshiwa.”

Abapate ba baYesu balipwishe baYesu ati: “Mba nindo abasambile benu tabendelapo koti ni fyopele’fyo ifyakutantaka fya bakulu, sombi balalya ifyakulya fyabo ku minwe ibipile?” (Mako 7:5) Abo abapate ba baYesu tabaalukulabilapo ati ukulye’fyakulya ne minwe ya fiko kungalengesha umuntu ukulwala. Sombi, lyali lifunde ku basambishi ati ili tabangalya ifyakulya, umuntu alyelelwe ukubetulwisha amenda ku maboko. Ibuuku ilyaambulwa peulu lilalabila ne kweba ati: “Kwali ukupikisha ukulosha ku fipe ifyakupyungisha pa betulwisha amenda, amenda baelelwe ukubetulwisha, uwaelelwe ukubetulwisha, na papo amenda aelelwe ukufika ku maboko pa kubetulwisha.”

BaYesu baalibuulishishe mu nshila iipubile ifi baalukubona aya amafunde abantunshi bapangile. Balibuulile isho intangishi sha mapempelo ati: “Cine, Yisaya alishimicile bwino ifya kuli mwebo, mwe bakutumpaika, koti ni fyopele’fyo ifyalembelwe ati: Abantu aba balandemya nebo ku milomo, sombi imitima yabo ili apatali pali nebo [baYawe]. Sombi uko ukundemya nebo kwalukoso, ili bafisambisha koti mafunde ifyakutantaka fya bantu. Mulaleka’mafunde abaLesa, ne kwikatisha ifyakutantaka fya bantu.”—Mako 7:6-8.