Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 UMUTWI WA INO MAKASHINI | IFI MUNGABWENAMO MAKOSA MU KUPENDA BAIBOLO

Findo Fikamofweniko Ukulitemwesha Ukupenda Baibolo?

Findo Fikamofweniko Ukulitemwesha Ukupenda Baibolo?

Kani mulalitemwesha ukupenda Baibolo, neli mulomfwa ubufila ili mulukupenda? Inshila mupendelamo ingamulengesheni ukulitemwesha neli koku. Nga tulabileko pali fyefyo mungacita pakweba’ti mulukulitemwesha ukupenda Baibolo.

Salululeni Baibolo iipubile ukumfwa kabili iyalwilwe bwino. Kani mulukupenda ibuuku umuli ifyebo ifingi ifikosele ukumfwa kabili umuli amashiwi akale, tekuti mulitemweshepo ukulipenda. Popele, fwayeni Baibolo iipubile ukumfwa kabili iingamufikeni pa mutima. Pa mpindi intu imo, iyo Baibolo ilyelelwe ukuba iyalwilwe bwino kabili umuli ifyebo ifilungeme. *

Mulukupyungisha ifyakupanga-panga ifya ino mpindi. Ukulunda pali Baibolo iipulintilwe, pali bubuno bukumo Baibolo ilasangwa na pa fintu ifili koti ni foni, tabuleti ne fipalileko. Ambi amaBaibolo mungaapenda pa intaneti neli mungaakopolwela pa makompyuta, pa matabuleti, neli pa mafoni pakweba’ti mulukupenda. Eli ambi alikwete ne fingamofweniko ukubona bwangu amalembo ambi neli ukupalanya amaBaibolo aalekenelekene. Kani mungatemwa ukulukukutikako lukoso pa mupunda wa kuipenda, Baibolo eko ili yeyo balekodele mu milaka imo imo. Abantu abengi balalitemwesha ukukutika kuli Baibolo ili bali muli motoka, balukuwasha, neli ili balukucita fimbi ifi bangacita uku ninshi balukukutika kuli fimo. Nindo tekuti mucitileko ifingelelwa kuli mwebo?

Mulukupyungisha ifingamofweniko ukumfwisha Baibolo. Kuli ifingamofweniko ukubwenamo makosa ili mulukupenda Baibolo. Kuli amamapu amipunda iilabilwepo mu Baibolo. Aya amamapu angamofweniko ukwishiba ukwabelele imipunda mulukupendapo mu Baibolo ne kwalakanya ifyalukucitika. Ifiputusha ifili koti ni fyefyo ifisangwa muli ino makashini neli ifili pa ciputusha ca pa jw.org/bem icilabila ati “Amasambilisho ya mu Baibolo,” fingamofweniko ukumfwisha ifiputusha ifingi ifya mu Baibolo.

Mulukupyungisha inshila ishilekenelekene. Kani  mulabona ati ukupenda ukufuma pa kutanga ukufika pa kushila kungamukatasheni, ukutatikilapo ukupenda iciputusha ici mutemenwe makosa kungamulengesheni ukulitemwesha. Kani mulukufwaya ukwishiba bwino abantu abeshibikilwe makosa abalabilwepo mu Baibolo, mungeshako ukufwaya amalembo aalabila pa muntu umo umo uwa mu Baibolo. Inshila imo mungapyungisha ilibuulishishiwe mu kabokoshi akalukulabila ati, “ Mulukufwaya-fwaya mu Baibolo Pakweba ati Mwishibe Bwino Abantu Abalembelwemo.” Neli mungafwaya ukupenda amalembo aalabila pa lyashi limo neli ukupenda ukwelelwa na fyefyo ifintu fyalukukonkana ukucitika. Nindo tekuti mwesesheko ukupyungishapo imo pali shishi shibili?

^ par. 4 Abengi balisangile ati Baibolo ya Amalembo ya Calo Cipya ipubile ukumfwa kabili muli ifyebo ifilungeme. Iyi Baibolo, iyalwilwe na Bamboni sha BaYawe, eko ili mu milaka ukucila pali 130. Mungaikopolola pa webusaiti ya jw.org neli ukukopolola JW Library app. Kani mulukufwaya, Bamboni sha BaYawe bangamuleteleni Baibolo iipulintilwe pa ng’anda penu.