Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 UMUTWI WA INO MAKASHINI | IFI MUNGABWENAMO MAKOSA MU KUPENDA BAIBOLO

Ningatatika Shani Ukupenda Baibolo?

Ningatatika Shani Ukupenda Baibolo?

Findo mungacita pakweba’ti mulukulitemwesha ukupenda Baibolo ne kubwenamo makosa? Boneni ifintu 5 ifyofweleko abengi.

Mulukusalulula umupunda uwelelwe. Mulukufwaya umupunda ukutakulipo icongo. Mwilukucita fimbi pakweba’ti mubikeko akalango ku fyebo mulukupenda. Pa mupunda muli palyelelwe ukuba ukutuba kabili apalukupita kabesha, ici cikamofweniko ukubwenamo makosa.

Mulukwanshika ilangulushi lyenu. Pakuti Baibolo ilifumine kuli baWishifwe ba kwiulu, mungabwenamo makosa kani pa kupenda muli koti mwana uulukufwaya ukusambilila ku bafyashi. Kani mulalanguluka ifitafilipo fya cine pali Baibolo, esheni ukufifumya mwi langulushi pakweba’ti musambishiwe kuli baLesa.—Amasamo 25:4.

Mulukutembela ili tamungatatika ukupenda. Mu Baibolo muli ifyebo fya baLesa, kanshi e mulandu  twelelwe ukubalombela ati batofweko ukuyumfwisha. BaLesa balilaile ukupeela “umupashi uswetelele abo abalukubalomba.” (Luku 11:13) Umupashi uswetelele ungamofweniko ukumfwisha ukulanguluka kwa baLesa. Mu kupita kwa mpindi, ukamofweniko ukumfwisha “ne fintu ifitali ifya baLesa.”—1 AbaKolinto 2:10.

Mulukufwaisha ukusambililako fimo. Mwilukupendela lukoso ati mushile. Mulukulanguluka makosa pali fyefyo mulukupenda. Mulukulipusha ifyakwipusha ifili koti ni fifi: ‘Ni isa mibelo umuntu ndukupendapo alangishe? Ningapyungisha shani ifi ifyebo mu mweo wanji?’

Mulukufwaya Ukukonsha Fimo. Pakweba’ti mubwenemo mu kupenda Baibolo, mulukusambililako fimo ifingamofweniko mu mweo wenu. Mungafwaya ukukonsha ifili koti ni fifi: ‘Ndukufwaya ukusambililako na fimbi pali baLesa.’ ‘Ndukufwaya ukuwamyako imibelo yanji, ukuba umulume neli umukashi umuweme.’ Panuma, mungasalulula iciputusha ca mu Baibolo icingamofweniko ukukonsha ifyo. *

Ifi ifintu 5 fingamofweniko ukutatika ukupenda Baibolo. Pano findo mungacita pakweba’ti mulukulitemwesha ukupenda? Iciputusha cakonkapo cilukubuulishisha fimo fimo ifi mungacita.

^ par. 8 Kani tamwishibilepo ifiputusha fya mu Baibolo ifingamofweniko muli tutu utubeya, Bamboni sha BaYawe bangatemwa ukumofweniko.