Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Findo Baibolo Ilabilapo?

Findo Baibolo Ilabilapo?

Kani ni BaLesa abalengesha abantu ukulukupenga?

Mungalabilapo shani?

  • Inya

  • Koku

  • Cipale

Ifi Baibolo ilabilapo

“Nga kube ukutali na kuli baLesa ati bangacito’kubifya, na ku Bamakosa onse ati bangacito’kusendama.” (Jobo 34:10) BaLesa tabaletapo bumbifi ne kupenga tubona mu calo pali bulelo.

Findo fimbi tungasambililamo mu Baibolo?

  • Satana Umusenseshi, “imfumu ya calo ca panshi,” impindi ishingi eulengesha ukupenga ukuli mu calo.—Yoane 14:30.

  • Shimbi impindi bumbifi ne kupenga filacitika pakuti pa fibipile ifi abantu basalululapo ukucita.—Jakobo 1:14, 15.

Kani ukupenga kukashila?

Bambi abantu balisumiine ati abantunshi kani bapyungisha, bangafumyapo ukupenga. Eli bambi balalanguluka ati ifintu mu calo fikalukubipilako lukoso. Mulukulangulukapo shani?

Ifi Baibolo ilabilapo

BaLesa bakafumyapo ukupenga. “Tapakalukuli imfwa libili, neli ni nsoni, neli kulila, neli kusomenwa konse.”—Ukufisulula 21:3, 4.

Findo fimbi tungasambililamo mu Baibolo?

  • BaLesa bakapyungisha baYesu ukufumyapo bumbifi ubu Umusensenshi aleteleko.—1 Yoane 3:8.

  • Abantu abaweme bakekala umuyayaya pa calo mu butende.—Amasamo 37:9-11, 29.