Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

AKATAMBO KA WAKULAMA (AKAKUSAMBILILAMO) January 2017

MULUKULANGULUKAPO SHANI?

Kani ifili mu Baibolo fililekele ukupyunga ino mpindi? Neli fingatofwako na fwebo? Baibolo iine ilalabila ati: “Amalembo onse alunjikilwe afumine kuli baLesa alielelwe.”2 Timote 3:16, 17.

Iyi makashini ya Akatambo ka Wakulama ilukubuulishisha ukufunda kwa mano ukuli mu Baibolo kabili ilukulabila na fyefyo mungabwenamo mu kupenda Baibolo.

 

COVER SUBJECT

Nindo Mwelelwe Ukupendela Baibolo?

Kani abengi balibwenenemo shani mu kupenda Baibolo?

COVER SUBJECT

Ningatatika Shani Ukupenda Baibolo?

Ifintu 5 fingamofweniko ukulitemwesha ukupenda Baibolo ne kubwenamo makosa.

COVER SUBJECT

Findo Fikamofweniko Ukulitemwesha Ukupenda Baibolo?

AmaBaibolo ambi, ifyakupangapanga, ifingamofweniko ukumfwisha Baibolo, ne nshila shimbi fingamofweniko ukubwenamo mu kupenda Baibolo.

COVER SUBJECT

Kani Baibolo Ingawamyako Shani Amekalilo Anji?

Muli lili ibuuku ilyalembelwe akale muli ukufunda ukuweme.

“Kocetekela Muli BaYawe, Ulukucite’fiweme”

BaYawe balalitemenwa ukucita ifi tekuti tukonshepo ukucita. Pano balafwaya fwebo ukucita ifi tungakonsha ukucita. Kani ilembo lya mwaka ilya mu 2017 lilatofwako shani ukwishiba ifi tungacita?

Mulukutoota pa Mpese Mupeelwe iya Kulisalulwilapo Ifyakucita

Amakosa akulisalulwilapo nindo, findo Baibolo ilabilapo?Mungacindika shani amakosa abambi aakulisalulwilapo?

Umulandu Ukulicefya Kucindamine

Nindo ukulicefya kucindamine?

Mungapitilisha Ukuba Abalicefeshe ili Mulukweshiwa

Tungapitilisha shani ukuba abalicefeshe ili ifintu mu mweo wesu fyaaluka, ili bambi balukulabila ifibipile pali fwebo neli balukututotaisha, kabili na lyelyo tulukupita mu makatasho?

“Ifyo Ukabapele Abantu Abakucetekelwa”

Kani abakulu bangofwako shani abanice ukupyunga imilimo ya mu kwanshika? Kani abanice bangalangisha shani ati balicindikile abapyungile pa myaka iingi?

Findo Baibolo Ilabilapo?

Baibolo ilabuulishisha icilengesha tulukupenga, na fyefyo kukashila.