Tolokeleni

“Mwe BaYawe, . . . Muli Mwebo Emo Ncetekele”

Tambeni ifi Esikaya acimfishe ukwesha kufuma kutubeya tonse ili alukusalululapo ukucita koti nifyefyo acetekelemo eli nekuba uwa bucine ne kuba icakubwenako ku bantu ba mu calo cakwe na kuli babo bonse abapyungila baYawe pali bulelo.