Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

‘Ukucetekela Ifi Tatungabona’

‘Ukucetekela Ifi Tatungabona’

‘Ukucetekela Ifi Tatungabona’

Umwalalume uwaliko akale Jobo alipitile mu fyakwesha ifyaesesha ukucetekela kwakwe kabili ifyali ifingi ifyacitilwe pa mpindi inini lukoso. Tambeni fyefyo icisoolo ca ba Natani capitilemo shino nshiku ifipalene na fyefyo Jobo apitilemo. Mukupelako findo fyabofweleko ukupitilisha ukucita bwino?