‘Ukucetekela Ifi Tatungabona’

Satana alapengela makossa ukonala ukucetekela kwesu. Kani tungapitilisha shani ukuba abakosele ili twaba ne makatasho?

‘Ukucetekela Ifi Tatungabona’—Amashiwi Akutanga

Icakubwenako ca ino myaka ca abamitile mumakatasho koti niyayao Jobo uulabilwepo mu Baibolo apitililemo. ukweshiwa kwa kucetekela, koti nibo, kungacimfiwa kani baYawe batofwako.

‘Ukucetekela Ifi Tatungabona’

Iyi vidyo iya kufika pa mutima ikamofweniko ukupitilisha ukwikatilila ku bucetekelo bubo baYawe bamupeeleni.