‘Icine BaLesa Balibekalikile BaYesu Ukuba ni BaShikulu Kabili ni BaKlistu’

Mukupita kwa mpindi, tungatatika ukukanika kabili ukucetekela kwesu kunganaka. Kosheni ukucetekela kwenu muli baYesu, baMasaya abalailwe kabili Imfumu ya Bufumu bwa baLesa.

‘Icine BaLesa Balikalikile BaYesu Ukuba ni BaShikulu Kabili ni BaKlistu’ (Iciputusha I)

Findo fimulengeleni ukushininwa ati baLesa balikalikile baYesu ukuba baShikulu kabili baKlistu?

‘BaLesa Balibekalikile Ukuba ni BaShikulu Kabili BaKlistu’ (Iciputusha 2)

Boneni ifingamofweniko ukukusha ukucetekela kwenu muli baYesu.