Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICAPITALA 17

Ukutembela Lishuko Ilikulu Tupeelwe

Ukutembela Lishuko Ilikulu Tupeelwe

“Abalengele iulu ne calo ca panshi” balafwaya ukukutika ku matembelo esu.—Amasamo 115:15

1, 2. Nindo mungalabilila ati itembelo ni mpese iyakuti ubune, kabili nindo twelelwe ukwishiba ifi Baibolo isambisha pe tembelo?

KANI kulinganya icalo ku bulengeshi bonse, icalo cinini ukwakuti. Ili baYawe baceba pa calo, imishobo ya bantu bonse ilaboneka koti mundondo wa menda ukufuma mu mbeketi. (Amasamo 115:15; Yisaya 40:15) Nangaba ati tulaboneka abanini pa bulengeshi bwabo bonse, Amasamo 145:18, 19 alalabila ati: “BaYawe bali apepi pali babo bonse abalukubeta, pali babo bonse abalukubeta icine. ‘Balacita koti kufwaya kwa babo abalukubatonda; Kabili balomfwa ukulila kwabo, ne kubapulusha.’” Mama ishuko ubukulu tukwete! BaYawe, abalengeshi ba makosa onse, balafwaya ukupalamina kuli fwebo ne kukutika ku matembelo esu. Mucinenene, itembelo lishuko ilikulu, kabili ni mpese iiweme baYawe batupeele.

2 Nangabe’fyo, pakweba ati baYawe bakutike kuli fwebo, tulyelelwe ukutembela mu nshila iibasuminishe. Kani tungacita shani ifyo? Nga twambaale ifi Baibolo ilabilepo pe tembelo.

NINDO TWELELWE UKUTEMBELA KULI BAYAWE?

3. Nindo mwelelwe ukutembela kuli baYawe?

3 BaYawe balafwaya mwebo ukutembela neli ukulabila kuli bo. Tulishi shani ifyo? Mwane pendeni AbaFilipoi 4:6, 7Langulukeni pa bwito’bo. Abekalikishi ba bulengeshi bonse balimubikileniko makosa akalango kabili balafwaya mwebo ukubabulako ifi mumfwa ne makatasho mukwata.

4. Kani ukutembela kuli baYawe lyonse, kungakosha shani bucibusa bwenu nabo?

 4 Ukutembela kuli baYawe kulatulengesha ukuba icibusa icipalamishe kuli bo. Bucibusa bulakoselako kani ifibusa filukwambaala impindi shonse pali fyefyo balukulanguluka, ifilukubakatasha, na fyefyo bomfwa pa fintu. Fyopele’fyo efi ciba ili tulukutembela kuli baYawe. Muli Baibolo, balibuulishishe kuli mwebo ifi bomfwa pa fintu, ukulanguluka kwabo, na fyefyo bakacita kuntangiile. Mungalukubabuulako fyonse lukoso ifili mu mutima wenu. Ukucite’fyo, kukalengesha bucibusa bwenu na baYawe ukukoselako.—Jakobo 4:8.

FINDO TWELELWE UKUCITA PAKWEBA ATI BALESA BAASUKE AMATEMBELO ESU?

5. Cindo cibuulishisha ati baYawe tabakutikapo ku matembelo onse?

5 Kani baYawe balakutika ku matembelo onse? Koku mwane. Mu nshiku sha wa kushimika Yisaya, baYawe kababuula aba Ishilaeli ati: “Icine pa kulabila mwebo  ifyakutembela ifinji, teshi ng’umfwe-po; iminwe yenu iliiswile imilopa.” (Yisaya 1:15) Kanshi kani tatucenjele, tungalukucite ifintu ifingatufumya kuli baYawe ne kubalengesha ukubula ukukutika ku matembelo esu.

6. Nindo ukuba ne bucetekelo kucindamine? Mungalangisha shani ati muli ne bucetekelo?

6 Kani tulukufwaya baYawe ukwasuka amatembelo esu, tulyelelwe ukubacetekela. (Mako 11:24) Intangishi Paulu yalibuulishishe ati: “Apakubulo’kucetekela tapeshiba ukubatemwesha [BaLesa]: pakuti uyo uwakwisa kuli baLesa eungacetekela ati epo bali, nakabili ati bo bakubalambula abalukubafwaya-fwaya.” (AbaEbeya 11:6) Pano talipo fikumene ukulabila lukoso ati tuli ne bucetekelo. Tulyelelwe ukulangisha ati tulibacetekele baYawe pa kubomfwila muli fyefyo tucita mu mekalilo esu lyonse.—Pendeni Jakobo 2:26.

7. (a) Nindo twelelwe ukulicefya ne kubapeelo’buleme baYawe ili tulukutembela kuli bo? (b) Tungalangisha shani ati tulukutembela muli bucine kabili ukufuma panshi ya mutima?

7 Tulyelelwe ukulicefya ne kubapelo’buleme baYawe ili tulukutembela. Nindo twelelwe ukucitile’fyo? Kani tulukufwaya ukulabila ku mfumu neli ku mwikalikishi, tungacite’fyo mu buleme. BaYawe ni baLesa ba makosa onse, na muli fyefyo tulyelelwe ukucilapo ukuba ne buleme ne kulicefya ili tulukulabila kuli bo. (Ifyakutanga 17:1; Amasamo 138:6) Nakabili tulyelelwe ukuba aba bucine ne kutembela kuli baYawe ukufuma panshi ya mutima, ukubula ukulukubweleshapo amashiwi antu amo.—Matayo 6:7, 8.

8. Ili twatembelela ifintu fimo kuli baYawe, findo fimbi ifi twelelwe ukucita?

8 Icakupelako, ili twatembelela ifintu fimo, tulyelelwe ukupyungisha pakweba ati tukwate ifyo fintu. Ku cakubwenako, kani twatembelela ifi tupengela, tulyelelwe ukupyungisha pakweba ati baYawe batupeele ifi twatembelelapo.  Tulyelelwe ukupyungisha ne makosa esu umulimo onse uutungapyunga. (Matayo 6:11; 2 AbaTesalonike 3:10) Neli kani twatembela kuli baYawe ati batofweko ukuleka ukucita ifibipile, tulyelelwe ukuciicila ifili fyonse ifingatulengesha ukucita ifibipile. (AbaKolosai 3:5) Pano nga twambaale ifyakwipusha abantu bepusha pe tembelo.

IFYAKWIPUSHA ABANTU BEPUSHA PE TEMBELO

9. Ni kuli bani twelelwe ukutembela? Pali Yoane 14:6 findo tusambililapo ukulosha kwi tembelo?

9 Ni kuli bani twelelwe ukutembela? BaYesu balibuulile abasambile babo ukutembela kuli “baWishifwe aba kwiulu.” (Matayo 6:9) Kabili balilabiile ati: “Nebo ene nshila, ene bucine, ene mweo; papo’muntu uwakwisa kuli batata, apakubula nebo.” (Yoane 14:6) Penka tulyelelwe ukutembela lukoso kuli baYawe ukupitila muli baYesu. Kani cilaalule’ndo ukutembela ukupitila muli baYesu? Pakweba ati baYawe baasuke amatembelo esu, tulyelelwe ukulemya umulimo uulibelele baYawe bapeele baYesu. Koti ni fyefyo twasambilile, baYesu baalishile pa calo mu kutulubula ku kubifya ne mfwa. (Yoane 3:16; AbaLoma 5:12) Kabili baYawe balikalikile baYesu ukuba Abapapatilishi Abakulu kabili Abasololweshi.—Yoane 5:22; AbaEbeya 6:20.

Mungatembela impindi iili yonse

10. Kani tulapengela ukucitapo fimo ifilibeelele ili tulukutembela? Buulishisheni.

10 Kani tulyelelwe ukucitapo fimbi ifilibelele ili tulukutembela? Koku, BaYawe tabatubuulapo ukufukama, ukwikala neli ukwimakana ili tulukutembela. Baibolo ilasambisha ati tungatembela kuli baYawe mu nshila iili yonse iilukulangisha ubuleme. (1 Ifyebo 17:16; Neyamiya 8:6; Danyeli 6:10; Mako 11:25) Ici baYawe bafwaisha makosa kuli fwebo kutembela ukufuma panshi ya mutima, talipo kucita ifilibeelele pa kutembela. Tungatembela mwi shiwi ililukumfwanika neli ukutembelela mu mutima pa mupunda  uuli onse kabili pa mpindi iili yonse, akasuba neli ubushiku. Ili tulukutembela kuli baYawe, tulyelelwe ukucetekela ati bakutumfwa nangaba ati takupo bambi abalukukutikako.—Neyamiya 2:1-6.

11. Findo fimbi twelelwe ukutembelelapo kuli baYawe?

11 Findo twelelwe ukutembelelapo? Tungatembelela icili conse lukoso icelelwe kuli baYawe. Baibolo ilabuulishisha ati: “Kani tulombe icintu koti kufwaya kwabo, balatumfwa.” (1 Yoane 5:14) Kani tungatembelela ifi tupengela? Inya. Ukutembela kuli baYawe kulyelelwe ukuba koti kwambaala ne cibusa. Tungabuula baYawe ifili ku mutima wesu. (Amasamo 62:8) Tungatembelela umupashi wabo uuswetelele pakweba ati utofweko ukulukucita ifilungeme. (Luku 11:13) Nakabili tungalomba amano kuli baYawe kani tulukufwaya ukusololola bwino pa fintu, kabili tungatembela pakweba ati tukoselele ili tulukupita mu makatasho. (Jakobo 1:5) Tulyelelwe ukutembela kuli baYawe ati batufitulukile ifyakubifya fyesu. (AbaEfesa 1:3, 7) Tulyelelwe ukutembelelako abantu bambi, aba mucisoolo cesu na babo tupempela nabo.—Ifyacitilwe 12:5; AbaKolosai 4:12.

12. Findo ificindamishe ifi twelelwe ukulukutembelelapo?

12 Findo ificindamishe ifi twelelwe ukulukutembelelapo? Ni fyefyo ifikumine BaYawe ne kufwaya kwabo. Tulyelelwe ukubatoota ukufuma panshi ya mutima wesu pali fyonse ifi batucitiile. (1 Ifyebo 29:10-13) Tulishi ifi ni pakuti ili baYesu bali pa calo, balisambishe abasambile babo ifya kutembela. (Pendeni Matayo 6:9-13.) Balibafundile ati balyelelwe ukutanga ukutembelela ishina lya baLesa ukusweshiwa, ekweba ati ukulilemya. Nakabili, balilangishe ati tulyelelwe ukutembelela Ubufumu bwa baLesa ukwisa ne kufwaya kwa baYawe ukucitwa pa calo. Panuma ya kutembelela ifi ficindeme, eli baYesu balabiile ati tungatembelela ifi tupengela. Kani twatanga ukutembelela ifikumine baYawe  ne kufwaya kwabo, tulalangisha ati efi tucindamikile makosa.

13. Kani amatembelo esu alyelelwe ukutalimpa shani?

13 Kani amatembelo esu alyelelwe ukutalimpa shani? Baibolo tailabilapo ifi elelwe ukutalimpa. Angaba aepi neli aatali, ukwelelwa na fyefyo tulukutembelelapo. Ku cakubwenako, cipale tungatembela ilipi ili tulukufwaya ukulya, eli tungatembela ilitali ili tulukutoota baYawe neli ili  tulukubabuula ifili ku mutima wesu. (1 Samweli 1:12, 15) Tatwelelwepo ukutembela amatembelo aatali pakweba ati tulibweneshe, koti ni fyefyo bambi baalukucita mu mpindi ya baYesu. (Luku 20:46, 47) Amatembelo akube’fyo taasangalashapo baYawe. Ici baYawe bafwaya kuli fwebo kutembela ukufuma panshi ya mutima wesu.

14. Kani tulyelelwe ukutembela imikwi inga, kabili ico cilatusambishe’ndo pali baYawe?

14 Kani tulyelelwe ukutembela imikwi inga? BaYawe balatubuula ati tulukutembela kuli bo lyonse. Baibolo ilalabila ati ‘mulukutembela,’ “kamulukukosha ukulukutembela,” kabili ati “mulukutembela ukwakubulo’kuleka.” (Matayo 26:41; AbaLoma 12:12; 1 AbaTesalonike 5:17) BaYawe balilyanshikile ukukutika ku matembelo esu. Tungabatoota lyonse pakuti pa butemwe bwabo na pali fyefyo batupeela.  Nakabili tungabalomba ati batutangilile, batukoshe ne kutusangalasha. Pakulangisha ati tulatoota pe shuko tukwete ilya kutembela kuli baYawe, tukalukutembela kuli bo lyonse.

15. Nindo twelelwe ukulabila ati “ameni” pa kushila kwe tembelo?

15 Nindo twelelwe ukulabila ati “ameni” pa kushila kwe tembelo? Ishiwi “ameni” lilaalula ati “fyacine” neli ati “cibe fyenke’fyo.” Ni nshila ya kulangishishamo ati ifi twalabila mwi tembelo, fyafuma panshi ya mutima. (Amasamo 41:13) Baibolo ilatubuula nakabili ati cicindeme ukulabila ati “ameni,” mu mutima neli mwi shiwi ilyumfwanikile, pa kushila kwe tembelo lya pa bantu abengi ukulangisha ati twasuminishako ku fyacilabilwa mwi tembelo.—1 Ifyebo 16:36; 1 AbaKolinto 14:16.

IFI BALESA BAASUKA AMATEMBELO ESU

16. Kani baYawe balaasuka amatembelo esu? Buulishisheni.

16 Kani baYawe balaasuka amatembelo esu? Inya, balaasuka. Baibolo ilalabila ati ‘balomfwa ukutembela.’ (Amasamo 65:2) BaYawe balakutika ne kwaasuka amatembelo abantu abakuti bwingi, abatembela ukufuma panshi ya mutima kabili balaasukila mu nshila ishipusenepusene.

17. Kani baYawe balapyungisha shani inkalamba ne bapyungishi babo aba pa calo ukwasuka amatembelo esu?

17 BaYawe balapyungisha inkalamba ne bapyungishi babo aba pa calo pa kwasuka amatembelo esu. (AbaEbeya 1:13, 14) Kuli abantu abakuti ubwingi abatembeele kuli baLesa pakweba ati babofweko ukumfwisha Baibolo kabili panuma ya kushila ukutembela, bamboni sha ba baYawe balibafakashishe. Baibolo ilalangisha ati inkalamba e shili pantangile mu kushimika “icebo iciweme” pa calo conse. (Pendeni Ukufisulula 14:6.) Nakabili, fwe bengi tulitembeelepo kuli baYawe ati batofweko ukushilisha ubukatasho neli ukutupeela ifi twalukupengela  kabili balitofweleko ukupyungisha umu Klistu mubyesu.—Ifisimpi 12:25; Jakobo 2:16.

BaYawe bangaasuka amatembelo esu ukupitila mukofwako kwa ba Klistu babyesu

18. Kani baYawe balapyungisha shani umupashi wabo uuswetelele na Baibolo ukwasuka amatembelo esu?

18 BaYawe balapyungisha umupashi wabo uuswetelele pa kwasuka amatembelo esu. Ili twatembela ati batofweko ukukoselela ili tuli ne bukatasho, bangatutangilila ne kutukosha ukupyungisha umupashi wabo uuswetelele. (2 AbaKolinto 4:7) BaYawe kabili balaasuka amatembelo esu ne kutofwako ukwishiba ifyakusalulula bwino pa fintu ukupyungisha Baibolo. Ili twapenda Baibolo, tungasangana amalembo aangatofwako. Nakabili baYawe bangalengesha umo ukwasuka icasuko pa kubungana ici tulukupengela ukumfwa neli umukulu wa mwi kelesha ukutofwako ukupyungisha Baibolo.—AbaGalatya 6:1.

19. Nindo cingabonekela koti baYawe tabasukilepo amatembelo esu?

19 Shimbi impindi, cipale, tungepusha ati, ‘Nindo baYawe tabasukiilepo amatembelo anji?’ Anukeni ati, baliishi ili bangaasuka ne nshila bangaasukilamo amatembelo esu. Baliishi ifi tupengela. Cipale cingapengela fwebo ukupitilisha ukutembela ukulangisha ati tulibacetekele kabili ati ifi tulukutembelelapo tulukufipengela mucinenene. (Luku 11:5-10) Impindi shimbi baYawe balaasuka amatembelo esu mu nshila ishi tekuti tucetekelepo. Ku cakubwenako, tungatembela ati batofweko pa bukatasho ubukulu tukwete, pano mu mpindi ya kushilisha ubukatasho, bangatupeela lukoso amakosa akukoselela.—Pendeni AbaFilipoi 4:13.

20. Nindo twelelwe ukulukutembela kuli baYawe lyonse?

20 Mama ishuko ubukulu tukwete ilya kutembela kuli baYawe! Tulicetekele ati balaasuka amatembelo esu. (Amasamo 145:18) Kabili kani twapitilisha ukutembela kuli baYawe ukufuma panshi ya mutima, eli bucibusa bwesu nabo bukakoselako.