Tolokeleni

Kani Ukupenga Kukashila?

Kani Ukupenga Kukashila?

Kani mungalabila ati . . .

  • inya?

  • koku?

  • cipale?

 IFI BAIBOLO ILABILA

“BaLesa bakabasumwina iminsoshi yonse ku menso abo; tapakalukuli imfwa libili, neli ni nsoni, neli kulila, neli kusomenwa konse, tau.”—Ukufisulula 21:3, 4.

IFI UKWISHIBA ATI UKUPENGA KUKASHILA KUNGAMOFWENIKO

Mukacetekela ati baLesa talipo e balengesha ati tulukupenga.—Jakobo 1:13.

Mukasangalala kani mwaishiba ati baLesa balomfwisha ifi tupitamo kani tulukupenga.—Sakaliya 2:8.

Mukacetekela ati ukupenga kukashila.—Amasamo 37:9-11.

 KANI MULI BUCINE TUNGACETEKELA IFI BAIBOLO ILABILA?

Inya, ni pakuti:

  • BaLesa balafiitilwa ukupenga ne kusendama. Langulukeni ifi baYehova Lesa balukumfwa ili abantu abalabiilwepo mu Baibolo baalukupenshiwa. Baibolo ilalabila ati balikatashiwe pakuti “pa kutongela kwabo pa kupenga ne kukululuka bo.”—Abasololwesi 2:18.

    BaLesa balafiitilwa abapensha ababyabo. Ku cakubwenako, Baibolo ilalabila ati ‘iminwe ipokomosha imilopa’ ilikanaminwe kuli Bo.—Ifisimpi 6:16, 17.

  • BaLesa balatulama fwense umo umo. Talipo ati bantu lukoso ‘e beshiba bonse umo umo umwalo wakwe umwine ne nsoni shakwe umwine’ sombi na baYehova baleshiba!—2 Ifyebo 6:29, 30.

Bukumo baYehova bakapyungisha Ubufumu bwabo ukushilisha ukukatashiwa kwa muntu umo umo. (Matayo 6:9, 10) Pano pali ino mpindi, balasangalasha ababafwaya-fwaya muli bucine.—Ifyacitilwe 17:27; 2 AbaKolinto 1:3, 4.

 IFYAKWALAKANYAPO

Mba nindo baLesa basuminishishe ukupenga?

Baibolo ilaasuka ico icakwipusha pa ABALOMA 5:12 na 2 PETILO 3:9.