Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICISAMBILILO 12

Umwipwa Wakwe Paulu Taakwetepo Umwenso

Umwipwa Wakwe Paulu Taakwetepo Umwenso

Nga tusambilile pa musankwa uwapulwishe bamwinsho wakwe. Intangishi Paulu e bali ni bamwinsho bakwe. Ishina lya musankwa tatuliishipo, pano ici twishi ca kweba ati alicitile icintu icalangishe ati taakwetepo umwenso. Kani ungatemwa ukwishiba ifi acitile?—

Paulu balimukakile mu Jelusalemi. Ici akakiilwe ni pakuti alukutulisha pali baYesu. Bambi abalalume imbifi balipatile Paulu, na muli fyefyo balyanshikile ukucite’fibipile kuli ye. Balilabiile ati: ‘Nga tumwebe umukulu wa bashilikani ati ebe abashilikani ukuleta Paulu ukwa kulubulwile’milandu. Twakumubelamina mu musebo, pakweba ati ili alukupita, tumwipaye.

Umwipwa wakwe Paulu alyebeleko Paulu ne mukulu wa bashilikani ifi imbifi shapangene

Umwipwa wakwe alyumfwileko ifi balukupangana. Findo acitile? Aliile uku bamukakile Paulu ne kumubuulako. Penka’po Paulu kamweba ati aye ebeko umukulu wa bashilikani pali fyefyo abantu balukufwaya ukucita pali ye. Kani ulukulanguluka ati cali icipubile ku mwipwa wakwe Paulu ukwebako umukulu wa bashilikani?— Koku, pakuti umukulu wa bashilikani ali muntu umucindeme. Pano umwipwa wakwe Paulu taakwetepo umwenso kabili alimubuulileko.

Umukulu wa bashilikani alishibile ifyakucita. Alyanshikile abashilikani cipale 500 abakumushindikisha Paulu! Alibebele ati bamutwale Paulu ku Kaisalia bwenka bulya ubushiku. Kani Paulu alifikile umutende?— Inya, abalalume imbifi balifililwe ukumwipaya! Balifililwe ukucita ifi bapangene ukucita, kabili Paulu alipulukile.

Findo ungasambililako kuli lili ilyashi?— Na webo tekuti ukwatepo umwenso koti ni fyefyo ali umwipwa wakwe Paulu. Tatwelelwepo ukuba ne mwenso ili tulukwebako bambi pali baYehova. Kani taukabapo ne mwenso ne kupitilisha ukulabila pali baYehova?— Kani ukacite’fyo, cipale ungapulushako bambi abantu.