Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICISAMBILILO 13

Timote Alukufwaisha Ukofwako Abantu

Timote Alukufwaisha Ukofwako Abantu

Timote ali musankwa uwalukufwaisha ukofwako abantu. Aliile ku mipunda iingi mu kofwako abantu. Ukucite’fi kwalimulengele ukuba umusangalele mu mweo wakwe. Kani ungafwaya ukumfwa ifi cali?—

Banyina Timote na bambuya wakwe balimusambishe pali baYawe

Timote alikuliile mu mushi uwalukwitwa ati Lustala. Ili aali umwanice, bambuya wakwe ba Loisi na banyina ba Yunike, kabatatika ukumusambisha pali baYehova. Ili Timote alukukula, alukufwaisha ukofwako abantu bambi ukusambilila pali baYehova.

Ili Timote aali umusankwa, Paulu alimulombele ati balukwenda bonse ukuya mu kutulisha ku mipunda imbi. Timote alilabiile ati: ‘Inya!’ Alukufwaya ukuya mu kofwako abantu bambi.

 Timote aliile na Paulu ku Makedonya ku mushi wa Tesalonike. Pakweba ati bafiko’ko, balyendele umushinso uutali eli baninine ubwato. Ili bafikile, balyofweleko abantu abengi ukusambilila pali baYehova. Pano bambi abantu balikalipile kabili balukufwaya ne kubapama. Na muli fyefyo, Paulu na Timote balifumineko ne kuya ili batulisha ku mipunda imbi.

Timote aali umusangalele mu mweo wakwe

Ili papitile imyenshi inini, Paulu alitumine Timote ati abwelele ku Tesalonike mu kubona ifi abaKlistu babyabo balukupyunga. Timote alyelelwe ukuba umukosele pa kubwelela ku mushi uku balukufwaya ukubapama! Pano Timote aliile ni pakuti alukulanguluka pa bakwabo abaKlistu. Ili abwelele, aliletele icebo iciweme kuli Paulu. Abakwababo ku Tesalonike balukupyunga cabe bwino!

Timote alipyungile na Paulu pa myaka iingi. Imbi impindi, Paulu alilabiile pali Timote ati ewaelelwe ukutumwa mu kofwako amakelesha. Timote alitemenwe baYehova ne bantu.

Kani ulibatemenwe abantu kabili ulafwaisha ukubofwako ukusambilila pali baYehova?— Nga wacite’fyo, ungaba umusangalele mu mweo obe, koti ni fyefyo Timote aali!