Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICISAMBILILO 2

Libeka Alukufwaya Ukusangalasha BaYehova

Libeka Alukufwaya Ukusangalasha BaYehova

Libeka aali mwanakashi uwatemenwe baYehova. Abalume bakwe baali ni ba Isaci. Nabo baalitemenwe baYehova. Kani Libeka alikumene shani na Isaci? Kani alilangishe shani ati alukufwaya ukusangalasha baYehova? Nga tusambilile na fimbi pali ye.

Abafyashi bakwe Isaci bali ni ba Ablaamu na Sala. Balukwikala mu mushi wa Kanani, umwali abantu abatabalukupempelapo baYehova. Pano Ablaamu alukufwaya umwana wakwe ukuupa umwanakashi uwalukupempela baYehova. Na muli fyefyo alitumine umupyungishi wakwe, cipale Elyesa ukufwaila Isaci umukashi ku mupunda uwalukwitwa ati Kalani, ukwalukwikala bambi abakwabo Ablaamu.

Libeka alipyungishe ukutapila ingamela amenda

Elyesa kaaya pa lwendo ne bapyungishi bambi abakwe Ablaamu. Lwali lwendo ulutali ukwakuti. Pa ngamela 10 epo bapintiile ifyakulya ne fya bupe. Pano Elyesa ali ne kwishiba shani umwanakashi wa kufwaila Isaci? Ili Elyesa ne bapyungishi babyakwe bafikile ku Kalani, kabemakana pa mukalo, pakuti Elyesa alishibile ati abantu bangesa mu kutapa amenda. Katembela kuli baYehova ati: ‘Kani njebe moye ukumpeelako amenda, popele na ye ne kumpeela nebo ne ngamela shanji, na kwishiba ati uyu e mwanakashi mwasala.’

Popele Libeka aliishile ku mukalo. Baibolo ilalabila ati ali muweme ukwakuti. Elyesa alimulombele ukumupeelako amenda,  kabili na ye alilabiile ati: ‘Nakucita fyopele’fyo. Na kuya mutapileni amenda mwebo ne ngamela shenu.’ Ucilanguluke’co! Ingamela ishili ne cilaka shilanwa amenda aakuti ubwingi, na muli fyefyo Libeka aali ne kwenda imiku ne miku pa kushitapila amenda. Kani wamubona pa cikope ifi alukupyungisha?— Elyesa kaakankamana ifi baYehova baasukile itembelo lyakwe.

Elyesa kapeela Libeka ifya bupe ifyakuti ubwingi. Libeka alimwitile Elyesa ne bapyungishi bambi ati baye bonse ku ŋanda, ku bakwabo. Elyesa alibabuulishishe umulandu Ablaamu amutumiine na fyefyo baYehova baasukile itembelo lyakwe. Abakwabo Libeka kabasangalala ukweba ati angopwa kuli Isaci.

Libeka aliile ku Kanani na Elyesa ne kuupwa kuli Isaci

Kani ulukulanguluka ati Libeka alukufwaisha ukuupwa kuli Isaci?— Libeka alishibile ati baYehova e batumine Elyesa. Penka ili abakwabo Libeka bamwipwishe kani alukufwaya ukuya ku Kanani ne kuupwa kuli Isaci, kaalabila ati: ‘Inya mwane, ndukufwaya ukuya.’ Penka’po, aliile na Elyesa. Ili bafikile ku Kanani, alyupilwe kuli Isaci.

Pakuti Libeka alicitile ifi baYehova balukufwaya ati ye acite, baYehova balimushukishe. Ili papitile imyaka iingi, baYesu balifyalilwe mu cisoolo cakwe! Kani waba koti ni Libeka ne kusangalasha baYehova, na webo bakakushukisha.