Nga tulanguluke ukweba ati tuli mu mushi wa Jeliko. Uyu umushi uli mu calo ca Kanani, umuli abantu abatabacetekelepo baYehova. Lakabi na ye emo ekala.

Ili Lakabi aali umwanice, alyumfwile amalyashi pali fyefyo Mose aabenye amenda pa Cishiba Icikashikile ne kutangilila abaIshilaeli ukufuma mu Ijipiti. Kabili alyumfwile na pali fyefyo baYehova baofweleko abaIshilaeli ukucimfya inkondo balukulwa ne bapate babo. Pano aumfwa ati abaIshilaeli bapange’fisasa pepi pepi ne mushi wa Jeliko!

Lakabi alifishile abaceteshi ni pakuti alicetekele baYawe

Kambi kasuba icingulo, abaIshilaeli babili baya ku mushi wa Jeliko mu kuuceta. Bafika ku ŋanda yakwe Lakabi. Abengisha mu ŋanda. Ubushiku, imfumu ya Jeliko yaishiba ati mu mushi muli abaceteshi kabili ati bali ku ŋanda kwakwe Lakabi. Popele imfumu yatuma abalalume aba kuya mu kubekata. Lakabi abafisa abaceteshi babili pa mutenge wa ŋanda yakwe uubwandalele ne kweba abalalume imfumu yatumine ati: ‘Abaceteshi eko baciba kuno, pano kale baciya. Kani mubalonde, mwakubekata!’ Kani waishiba umulandu Lakabi afishila aba abaceteshi?— Ni pakuti alicetekele baYehova kabili aliishi ati bakapeela abaIshilaeli icalo ca Kanani.

Ili abaceteshi tabangafumamo mu ŋanda yakwe Lakabi, bamulaya ati ye ne bakwabo bakapuluka ili umushi wa Jeliko ukonalwa. Kani waishiba ifi bamweba ukucita?— Bamweba ati: ‘Buula uyu umwando uukashikile ne kuukobeka posonde pa windo lya ŋanda yobe. Kani ucite’fyo, bonse abali mu ŋanda mobe bakapuluka.’ Lakabi acita fyenka filya abaceteshi bamweba. Kani waishiba pano ifyacitika?—

BaYawe balipulwishe Lakabi ne bakwabo

Ili papita inshiku shinini, abaIshilaeli baushinguluka umushi ukwa kubulo’kupanga icongo. Balukushinguluka umushi pa tusuba 6, limo pa kasuba kamo. Pano pa kasuba ka kulenga 7, baushinguluka imiku 7. Eli pano bonse babilikisha. BaYehova balenga ifibumba fya mushi ukubongoloka. Pano iŋanda apakobekelwe umwando uukashikile yo icimakene! Kani waibona mu cikope?— Lakabi ne bakwabo bapuluka!

 Findo ungasambililako kuli Lakabi?— Lakabi alicetekele baYehova ni pakuti pa fintu ifiweme fyonse ifi asambilile pali bo. Na webo ulukusambilila ifintu ifiweme ifyakuti ubwingi pali baYehova. Kani ulibacetekele baYehova koti ni fyefyo Lakabi acitile?— Tuliishi ukweba ati ulibacetekele!