Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Sambisheni Abana Benu

Ifyebo Fyakutatikilapo

Ifyebo Fyakutatikilapo

‘Ulukutemwa BaYawe Lesa wobe, ne mutima obe onse, ne mweo obe onse, ne makosa obe onse! Lomba ayo amashiwi, aandukukufunda akasuba kano, akalukuli pa mutima obe; ukalukuasambisha ne munkonsha ku bana bobe; ukalukwambaala ifya kuli o, pa kwikala mu ŋanda yobe, na pa kwenda mu nshila, na pa kulaala, na pa kubuuka.’—NDUTELONOMI 6:5-7.