Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICISAMBILILO 7

Kani Ulomfwe’citendwe ne Mwenso?

Kani Ulomfwe’citendwe ne Mwenso?

Bonako uyu umusankwa uuli mu cikope. Tali alukuboneka koti aumfwe’citendwe ne mwenso? Kani na webo ulingomfwepo icitendwe ne mwenso?— Fwense tulomfwa koti ni fyefyo shimbi impindi. Baibolo ilalabila pa bantu abali ifibusa fya baYehova abaumfwilepo icitendwe ne mwenso. Umo pali babo aali ni Elaija. Nga tusambililepo pali ye.

Jesebeli alukufwaya ukwipaya Elaija

Elaija alukwikala mu Ishilaeli akale, ili baYesu tabangafyalwa. Eyabi, imfumu ya Ishilaeli, taalukupempelapo baLesa ba cine, baYehova. Eyabi na Jesebeli umukashi wakwe, baalukupempela kalesa ka bufi ka Bala. Kanshi abantu abengi mu Ishilaeli nabo balitatikile ukupempela Bala. Mukolo Jesebeli taakwetepo inkumbu kabili alukufwaya ukwipaya bonse lukoso abalukupempela baYehova, ukubikako na Elaija! Kani ungeshiba ifi Elaija acitile?—

Elaija alibutukile! Alibutukiile ukutali mu mpanga ne kufisama mwi cengo. Ulukulanguluka  ati nindo acitiile’fyo?— Inya, alyumfwilo’mwenso. Pano Elaija taelelwepo ukumfwo’mwenso. Nindo? Ni pakuti aliishi ati baYehova bangamofwako. BaYehova balimulangishepo kale amakosa abo. Imbi impindi, baYehova balyasukile itembelo lyakwe Elaija ili batumine umulilo ukufuma kwiulu. Kanshi baYehova nga balimofweleko na pali yiyi impindi!

Kani baYawe balimofweleko shani Elaija?

Ili Elaija aali mwi cengo, baYehova balilabiile kuli ye ne kumwipusha ati: ‘Findo ulukucita kuno?’ Elaija alyasukile ati: ‘Nebo nashalapo nenka ne ulukumupempeleni. Ndi cabe nenka, kabili natiina ati balukunjipaya.’ Elaija alukubona ati bonse lukoso abalukupempela baYehova balibepeye. Pano baYehova balimwebele Elaija ati: ‘Iyu, ubo bufi. Eko bacili abantu 7,000 abalukumpempela nebo. Kosa. Ucili ne milimo iingi iya kumpyungila!’ Kani ulukulanguluka ati Elaija alisangalele ukumfwe’fyo?—

Findo ungasambililako ku fyamucitikiile Elaija?— Tawelelwepo ukumfwe’citendwe ne mwenso. Uli ne babyobe abakutemenwe kabili abatemenwe baYehova. Nakabili, baYehova bali ne makosa ukwakuti, kabili bakalukukofwako lyonse! Kani wasangalala ukwishiba ati kuli abangakofwako?—