Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICISAMBILILO 6

Dafidi Tatiininepo

Dafidi Tatiininepo

Findo ucita kani waumfwo’mwenso?— Pambi ulabutukila kuli bawiso na banoko. Pano kuli umuntu na umbi uungakofwako. Ali ne makosa ukwakuti ukucila bonse lukoso. Kani wamwishiba uyo umuntu?— Inya, ni baYehova Lesa. Nga tulabile pa musankwa uulabilwepo mu Baibolo. Ishina lyakwe ni Dafidi. Taalukutiinapo ni pakuti alishibile ati baYehova bakalukumofwako impindi shonse.

Ukufuma lukoso ku bwanice, abafyashi bakwe Dafidi balimusambishe ukutemwa baYehova. Ifi bamusambishe fyalimofweleko Dafidi ukubulo’kutiina nangaba ati kuli ifyamutiinisha. Alishibile ati baYehova e Cibusa cakwe kabili ati bangamofwako. Imbi impindi, ili Dafidi alukwembela imbelele, inkalamu iikulu kaikata imbelele! Kani ungeshiba ifi Dafidi acitile? Kaibutusha ne kuipaya ku minwe lukoso! Kabili ili beya afwaile ukwikate’mbelele, Dafidi kamwipaya beya! Kani ni nani ulukulanguluka uwaofweleko Dafidi?— Inya, ni baYehova.

Kwaliko na imbi impindi ili Dafidi alangishe ati taakwetepo umwenso. AbaIshilaeli balukulwa ne bantu abalukwitwa ati abaFilishiti. Umushilikani umo uwa baFilishiti aali mutali makosa, kabili umupamfi! Aali ni Golyati. Uyu umushilikani alukutongaala abashilikani abaIshilaeli na baYehova. Alukufwaya abashilikani abaIshilaeli ati alwe nabo. Pano abaIshilaeli bonse lukoso balitiinine ukulwa na ye. Ili Dafidi aumfwile, alyebele Golyati ati: ‘Ndukulwa na webo! BaYehova bakungofwako, kabili ndukukupama!’ Kani ulukulanguluka ati Dafidi taakwetepo umwenso?— Inya. Kani ulukufwaya ukwishiba ifyacitikile?

Dafidi alibuulile amalekeni ne mabwe aateshimine 5, kabili aliile mu kulwa na Golyati. Ili Golyati abwene Dafidi ati mwanice, kaamutongaala! Pano Dafidi alimwebele ati: ‘Ulukwisa kuli nebo ne mpoko, pano nebo ndukukwishila mwi shina lya baYehova!’ Eli abiikile ibwe mu malekeni, ne kumushinkamana Golyati, ne kumulasa. Ibwe lyalilashile Golyati pa mpumi! Golyati aliponene panshi, ne kufwa!  AbaFilishiti balitiinine kabili bonse balibundumukile. Ni bani baofweleko Dafidi ukupama Golyati?— BaYehova balimofweleko, kabili baali ne makosa ukucila Golyati!

Dafidi tatiininepo pakuti aaliishi ati baYawe bali ne kumofwako

Findo ungasambililako ku lyashi lyakwe Dafidi?— BaYehova bali ne makosa ukucila bonse lukoso. Kabili Cibusa cobe. Kanshi ili ukomfwa umwenso, ukaanuke ati baYehova bangakofwako!