Sambisheni Abana Benu

Mwe bafyashi, pyungisheni aya amalyashi ku kusambisha abana benu amalyashi ya mu Baibolo aacindeme.

Ifyebo Fyakutatikilapo

Amashiwi ukufuma mwi buuku lya Ndutelonomi yangaba ayakofwako kuli mwebo ili mulukukusha abana benu.

Icamfiso Ici Tusangalasha Ukuciishiba

Baibolo ilalabila pa ‘camfiso’ icilibelele icifumine kuli baLesa. Kani ungafwaya ukuciishiba ici icamfiso?

Libeka Alukufwaya Ukusangalasha BaYehova

Findo tungacita pakweba ati tube koti ni Libeka? Pendeni ilyashi, ne kwishibilapo ifingi pali ye.

Lakabi Alicetekele BaYehova

Sambilileni ifi Lakabi ne bakwabo bapulukile ili umushi wa Jeliko waonawilwe.

Alisangaleshe Bawishi na BaYehova

Ni kwisa ukulaya uku umwana wakwe Yefita alamine? Kani tungacita shani ifi acitile?

Samweli Alukucita Ifilungeme

Kani ungacita shani koti ni fyenka filya Samweli acitile ne kulukucita ifilungeme nangaba ati bambi abantu balukucita ifibipile?

Dafidi Tatiininepo

Penda ili ilyashi lya mu Baibolo iiliweme pakweba ati wishibe umulandu Dafidi tatiininepo.

Kani Ulomfwe’citendwe ne Mwenso?

Findo baYehova baebele Elaija ili aumfwilo’mwenso? Findo ungasambililako ku fyamucitikiile Elaija?

Josaya Ali ne Babyakwe Abaweme

Baibolo ilatubuula ati cali icikosele ku musankwa Josaya ukucite’filungeme. Boneni ifi ababyakwe bamofweleko.

Jelemiya Talekelepo Ukulabila Pali BaYehova

Nangaba ati abantu balukumutongaala kabili balukukalipa, nindo Jelemiya talekelepo ukulabila pali baLesa?

BaYesu Lyonse Balukumfwila

Tacipubilepo lyonse ukumfwila abafyashi bobe. Bona icakubwenako ca baYesu ifi cingakofwako.

Balilembele Ifyebo Pali BaYesu

Sambilileni pa balalume 8 abalembeleko Baibolo abaaliko ili baYesu bali pa calo kabili abalembele ifyebo pali baYesu.

Umwipwa Wakwe Paulu Taakwetepo Umwenso

Uyu umusankwa alipulwishe bamwinsho wakwe. Findo acitile?

Timote Alukufwaisha Ukofwako Abantu

Kani ungaba shani umusangalele koti ni fyefyo Timote aali?

Ubufumu Ubukalukuteeka Icalo Conse

Findo fikacitika ili baYesu bakalukuteeka icalo? Kani mungatemwa ukubamo?