Tolokeleni

Kani Ubufumu bwa BaLesa Cindo?

Kani Ubufumu bwa BaLesa Cindo?

Kani mulalanguluka ati . . .

 • cintu icili mu mutima wa muntu?

 • nindabililo ya bantu lukoso?

 • bufumu bwa kwiulu?

 IFI BAIBOLO ILABILA

“BaLesa ba kwiulu bakemika ubufumu, ubutabukonalwapo.”—Danyeli 2:44.

‘Twapelwa umwana umwalalume; lomba ne bufumu bukalukuli pa cifushi cakwe.’—Yisaya 9:6.

IFI UKUCETEKELA AYA AMASHIWI KUNGAMOFWENIKO

 • Mungeshiba ukwikalika ukulungeme ukungamulengeni mwebo ukushukilamo palwenu.—Yisaya 48:17, 18.

 • Kungamofweniko ukwishiba ati mu calo ca bukumo icilukwisa, abantu bakaba ne mweo uuwaminine kabili abasangalele. —Ukufisulula 21:3, 4.

 KANI MU CINENENE TUNGACETEKELA IFI BAIBOLO ILABILA?

Inya, ni pakuti:

 • BaYesu balilangiishe ifi Ubufumu bwa baLesa bukashilisha ku ntangiile. BaYesu balibulile abasambile babo ukutembelela Ubufumu bwa baLesa ukweba ati bwise ne kufwaya kwa baLesa ati kucitwe pa calo. (Matayo 6:9, 10) BaYesu balilangile ifi lilya itembelo likaasukwa.

  Ili baali pa calo, baYesu balilishishe abaali ne nsala, baliposeshe abalwashi, balibushishe ne bafwile! (Matayo 15:29-38; Yoane 11:38-44) Pakuba abekalikishi ba Bufumu bwa baLesa aba kuntangiile, BaYesu balicitile ifiweme ifi Ubufumu bwa baLesa bukacitila abantu bukalukwikalika.—Ukufisulula 11:15.

 • Ifilukucitika mu calo filukulangisha lukoso ukweba ati Ubufumu bwa baLesa bwapalamina. BaYesu balilabiile ati ili Ubufumu tabungaleta ubutende pa calo, mu calo mukaba inkondo, insala, ne fitulika.—Matayo 24:3, 7.

  Tulafibone’fyo filukucitika ino myaka. Popele tungacetekela ukweba ati Ubufumu bwa baLesa bukumo lukoso bukashiliisha amakatasho tulukupitamo.

 IFYAKWALAKANYAPO

Kani ubwikashi bukaba shani ili Ubufumu bwa baLesa bukatatika ukwikalika icalo?

Baibolo ilaasuka ico icakwipusha pa AMASAMO 37:29 na YISAYA 65:21-23.