Tolokeleni

Nibani Bangatofwako Ukumfwisha Amalyashi Aakateshe?

Nibani Bangatofwako Ukumfwisha Amalyashi Aakateshe?

Kani mulukubona ati . . .

  • ni basayansi?

  • impemba?

  • neli Baibolo?

 UMULEMBESHI WA BAIBOLO ALILOMBELE KULI BALESA ATI

“Mumpeele akalango . . . Ishiwi lyenu lyacine.”—Amasamo 119:144, 160.

Baibolo ilyofweleko abantu abakuti ubwingi

Kani na mwebo mungatemwa ukumofweniko?

Webu saiti yesu iya jw.org ingamofweniko.

PENDENI ifyebo ifilipo

  • Baibolo mu milaka ukucila pali 100

  • Ifyasuko ku fyakwipusha fya mu Baibolo

  • Ifingofwako ifisoolo

KOPOLOLENI amabuuku ne tubuuku

 PALI AYA AMALYASHI NILISA ILIMUKATASHENI MAKOSA?

Ifi Baibolo ilabilapo pali aya amalyashi mungafisangana pa jw.org.

(Pa kupenda neli ukukopolola aya amatalakiti, kabiyeni apali ati AMABUUKU > AMABUUKU NE MABLOSHUWA)