Tolokeleni

Findo Mulangulukapo Pali Baibolo?

Findo Mulangulukapo Pali Baibolo?

Kani mulalanguluka ati . . .

  • libuuku lya mano abantunshi?

  • libuuku lya malyashi lukoso?

  • libuuku ilifumine kuli baLesa?

 IFI BAIBOLO ILABILA

“Amalembo onse alunjicilwe afumine kuli baLesa.”—2 Timote 3:16.

IFI UKUCETEKELA AYA AMASHIWI KUNGAMOFWENIKO

Mungasangana ifyasuko fya cinenene ifya mu bwikashi.—Ifisimpi 2:1-5.

Mungasangana ukutangililwa kwa cinenene mu bwikashi.—Amasamo 119:105.

Mungasangana ubucetekelo bwa cinenene ubwa kuntangiile.—AbaLoma 15:4.

 KANI MU CINENENE TUNGACETEKELA IFI BAIBOLO ILABILA?

Inya, ni pakuti:

  • Ilasuminanshanya. Baibolo yalishilile ukulembwa panuma ya myaka 1,600 ku balalume 40 abapusenepusene. Abalembele Baibolo abengi tababonenepo. Nangabe’fyo, ukushimika kwa mu Baibolo konse kulasuminanshanya, kabili yonse ilalabila pa mutwi umo!

  • Bucine bwa lyashi lya kale. Impindi ishingi abalembeshi ba lyashi lya kale tabalabilapo pali fyefyo abantu ba kwabo babacimfishe. Mu kupusanako, abalukulemba Baibolo balilembele ifi babifishe abene ne fyabifishe aba mu mukoka wabo.—2 Ifyebo 36:15, 16; Amasamo 51:1-4.

  • Ukushimika kwa mu Baibolo kulaba ni bucine. Baibolo yalishimikile ukonalwa kwa Babiloni ninshi kucili imyaka 200 kuntangiile. (Yisaya 13:17-22) Tayafisulwilepo lukoso inshila umushi wa Babiloni wali ne konawilwamo sombi yalishimbwile ne shina lya wali ne kutangilila ukonala!—Yisaya 45:1-3.

Ukushimika ukwingi ukuli mu Baibolo kwalikonshiwe koti ni fyefyo fyabuulishishiwe. Tali ifyo efi amashiwi akufuma kuli baLesa elelwe ukuba?—2 Petilo 1:21.

 IFYAKWALAKANYAPO

Kani Amashiwi abaLesa angalengesha shani ubwikashi bwesu ukuwama?

Baibolo ilaasuka ico icakwipusha pali YISAYA 48:17, 18 na 2 TIMOTE 3:16, 17.