Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICAKWIPUSHA 5

Nga Pano Kani Balukuncita Ulutambe ku Sukuulu?

Nga Pano Kani Balukuncita Ulutambe ku Sukuulu?

UMULANDU CICINDAMIINE

Ni pakuti ifi mwasuka fingalenga ifintu ukuwama—neli ukubipilako.

FINDO MWEBO MUNGACITA?

Alakanyeni pali cici: Thomas talukufwayapo ukuya ku sukuulu lelo. Neli ni mailo. Alukufwaya ukuleka. Ni pakuti papita imyenshi itatu pano ukufuma ili ababyakwe asambilila nabo babepele ubufi ububipile pali ye. Kabili balitatikile ukumwita amashina ambi lukoso. Impindi shimbi bambi balapunka ku mabuuku akwe ne kubepo’bufi ati tacishibapo, neli umuntu umo pe bumba angamucebula kunuma kabili ili Thomas aloleshako asangana bonse baalilinganya. Kabili mailo ifintu fyalibipiileko ili Thomas apokelele e-mail umwali ulutambe lwakutinisha . . .

Kani nimwe mwali Thomas, mungacita shani?

TANGENI UKWALAKANYAPO!

Talipo ati tamukwetepo amakosa! Muli bucine, mungacimfya uwa lutambe ukwakubula ukulwa nakwe. Mungashilisha shani?

  •   MWIKALIPAPO. Baibolo ilalabila ati: “Akangulungulu kalashimbula ukukalipa kwa kako konse; sombi uwa mano alakukaanya ne kukulengo’kutuntumana.” (Ifisimpi 29:11) Kani mwaesha ukwikala celele—kukubona kwabo—abalutambe bangaleka ukumubikeniko akalango.

  • MWILUKUBWELESHAMO. Baibolo ilalabila ati: “Tekubabwesesha ifibipile abantu bonse neli umo.” (AbaLoma 12:17) Ukubabweleshamo kungalengesha lukoso ifintu ukubipilako.

  • MWILUKUBAPO NE BAMILANGWE IIBIPILE. Baibolo ilalabila ti: “Umuntu uucenjele alabubona bumbifi ne kufisama.” (Ifisimpi 22:3) Esheni ne makosa enu onse ukubula ukuba pamo ne bantu abangamulengesheni ukuba mubukatasho, kabili mwilukucitapo ifintu ifingalengesha ukumuciteni ulutambe.

  • ESHENI UKUCITA IFI TABALUKUCETEKELA KULI MWEBO. Baibolo ilalabila ati: “Ukwasuka ukunakile kulaalulula ubukali.” (Ifisimpi 15:1) Mungesha ukusekako. Ku cakubwenako, kani uwalutambe amubuuleni ati, muliniishe, cipale mungasuka ati “nkabweshako bukumo!”

  • FUMENIPO. Nora uuli ne myaka 19 alabila ati “Ukwikala celele kulalangisha ati ulikulile mu kalango kabili ati uli ne makosa pa wa lutambe. “Kulalangisha ati uli ne mibelo ya kulikalika—imibelo yeyo uwa lutambe takwetepo.”—2 Timote 2:24.

  • PYUNGILENI PA KULICETEKELA. Abalutambe impindi ishingi baleshiba abo aba tabalicetekelepo kabili aba tekuti balipokololepo. Mu kupusanako, aba lutambe abengi balaleka ukucita ulutambe kani babona ati mulikwete umwakupelela.

  • BUULENIKO BAMBI. Uwalipo umusambishi alabila ati: “Ndukukoselesha bonse abo balukucita ulutambe ukubuulako abangabofwako. Enshila lukoso iiweme ukucita, kabili cingaciicila uuli onse ku balutambe.”

Ukulicetekela kungamofweniko ukuba ne makosa yayo abalutambe tabakwetepo