Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICAKWIPUSHA 7

Ningacita Shani Kani Balukumpagilisha Ukucita Ubucencemeshi?

Ningacita Shani Kani Balukumpagilisha Ukucita Ubucencemeshi?

UMULANDU CICINDAMIINE

Ifi musalululapo ukulosha kukucita ubucencemeshi fikamukumeni kuntangiile

FINDO MWEBO MUNGACITA?

Alakanyeni pali cici: Papita imyenshi ibili ukufuma apa Helen atatikile ukwishibana na Mike, pano alukumfwa koti kale amwishibile. Balatumishanya ama meseji lyonse, balalabila impindi iitali pa foni, balitatikile ne kwishiba ifi umubyakwe alukufwaya ukulabila! Pano Mike alukufwaya ificilile pa kwambaala.

Pa myenshi ibili iyapitapo, Mike na Helen baalukwikatana lukoso pa kwenda ne kufyontana panini. Helen talukufwayapo ukucita ificilile pali fyefyo. Pano talukufwayapo bucibusa bwakwe na Mike ukushila. Tapapo umuntu umbi uumulengesha ukumfwa ati wakuti ubulombe kabili umucindeme. Alukulilabisha ati, ‘Ukucila pali fyefyo, Mike na nebo tulitemwanshenye . . . ’

Kani muli bakulu abalukufwaya ukutatika ukwishibana ne muntu kabili mulukupita muli fyefyo Helen alukupitamo, findo mungacita mukukonkapo?

TANGENI UKWALAKANYAPO!

Ukulala kwa mwalalume ne mwanakashi ni mpese ukufuma kuli baLesa iibapeele lukoso abantu abopeene. Kani umuntu alukucita ubucencemeshi ninshi alukupyungisha iyo impese mu nshila iibipile. Cili koti kubuula icakufwala iciweme ici umuntu amupeeleni ne kutatika ukuwamishako ifintu

Kani mwakana ukumfwila amafunde acifyalilwa, aali koti lifunde lya makosa aatinta, mukapenga. Efi cili na kuli baabo abakaana ukumfwila amafunde aalungeme, aali koti ni lili ililabila ati: “Muleke ubucencemeshi.”—1 AbaTesalonike 4:3.

Findo fingafumamo mu kubula ukumfwila ili ifunde? Baibolo ilalabila ati: “Uyo uucito’bucencemeshi alabifisha umubili wakwe umwine.” (1 AbaKolinto 6:18) Tungeshiba shani bucine bwa aya amashiwi?

 Abafwailisha pa fintu balisangile ati abanice abengi abacitilepo ubucencemeshi balapita muli cimo pali fifi ifyakonkapo neli ukucilapo.

  • UKUBOMBOMANA. Abanice abengi abacitilepo ubucencemeshi baalilabiile panuma ati kanshi nga tabacitilepo.

  • UKUBULA UKUCETEKELANA. Panuma ya kucita ubucencemeshi, balatatika ukulanguluka ati, ‘kani ni bani bambi acitilepo nabo ubucencemeshi?’

  • UKUTEMWANSHANYA KULASHILA. Muli bucine, bamoye abengi balafwaisha ukuba ne muntu uungabalama, ukucila ukuba ne muntu uungabashukila. Abasankwa abengi tabatemwapo bamoye abasumina fyonse lukoso ifi balukubabuula ukucita.

  • Icebo icikulu: Kani mwacita ubucencemeshi, ninshi mulukulipufya mwebene pa kulufya icintu icicindeme. (AbaLoma 1:24) Umubili wenu ulicindeme makosa kabili tawelelwepo ukupufiwa!

Langisheni ati mulikwete amakosa akukaana ukucita “ubucencemeshi.” (1 AbaTesalonike 4:3) Panuma, ili mukoopa neli ukuupwa, eli mukalitemwasha ukulalana kwa mu cupo na ba mukakwenu. Kabili tamukalukubombomanapo, ukubamba mu mutima, ne kuba ne malangulushi ambi aafuma mu kucita ubucencemeshi.—Ifisimpi 7:22, 23; 1 AbaKolinto 7:3.

 MULUKULANGULUKAPO SHANI?

  • Kani umuntu uumutemenweni angafwaya ukucite’fintu ifingamuleteleni ubukatasho ne kubombomana?

  • Kani umuntu uumubikileniko akalango angalengesha bucibusa bwenu na baYawe ukonaalwa?—AbaEbeya 13:4.