Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ISAMBILILO 4

Ifyakupyungisha Bwino Indalama

Ifyakupyungisha Bwino Indalama

“Ifilandakano fyonse filekalikwa ku kufunda”—Ifisimpi 20:18

Fwense tulafwaya indalama pakweba ati tushitemo ifi tulukupengela mu fisoolo fyesu. (Ifisimpi 30:8) Tanje cine, ‘indalama shilalama.’ (Uwakutulisha 7:12) Cipale cingamukatasheni ukwambaala na bamukakwenu pa fya ndalama, pano tekweshapo ukuleka indalama ukuleta ifya kukatasha mu cupo cenu. (AbaEfesa 4:32) Abopene balyelelwe ukucetekelana ne kupyungila pamo pali fyefyo indalama shelelwe ukupyungishiwa.

 1 ANSHIKENI BWINO

IFI BAIBOLO ILABILA: “Pakuti pali mwebo mba ninani, pakufwayo’kwibaka iŋanda, utaatango’kwikala ukulukupenda ifya makwebo ati kani ifi ndi nafyo fyakukumana ukwikonsha?” (Luku 14:28) Cicindeme ukumfwana na bamukakwenu ifi mukapyungisha indalama shenu (Amosi 3:3 ) Salululeni ifimulukupengela ne kubona kani ni shinga mukwete ishi mungakonsha ukushitamo. (Ifisimpi 31:16) Ambaaleni ifi mulukupengela ne ndalama mungapoosapo pa kushita. (Ifisimpi 31:16) Ukukwata indalama shakushitamo ifintu tacalulapo ati ninshi mulukucipengela makosa ico cintu. Esheni ukubula ukukongola. Pyungisheni indalama shenke’sho mukwete.—Ifisimpi 21:5; 22:7.

IFI MUNGACITA:

  • Kani paciluka shimbi indalama pali shesho mupyungisha pa kushila kwa mwenshi, ambaaleni na bamukakwenu ifya kushipyungisha

  • Kani indalama shilukucepa, anshikeni ifi mungacefyako ifyakushitashita. Ku cakubwenako, mungalamako ifyakulya mwalimine ukucila ukushitisha fyonse eli kabili mwatatika ukushita ifyakwisa mukulya nakabili

 2 MULUKULABILA IFYA CINE

IFI BAIBOLO ILABILA: ‘Tulafilaŋgulucila limo ifya bucine, pa menso abaSikulu penka tepo, sombi na pa menso abantu.’ (2 AbaKolinto 8:21) Mulukulabila bu cine kuli bamukakwenu pa ndalama ishi mukwete na shesho mwapyungisha.

Mulukwambaala na bamukakwenu shonse impindi ili mulukufwaya ukupyungisha indalama ku fintu ifikulu. (Ifisimpi 3:10) Ukwambala pa fyakupyungisha indalama kukamofweniko ukupitilisha ukuba ababutende mu cupo cenu. Amaboni mukwata, mulukukuabona ati talipo yenu mwenka, sombi ati ya cisoolo.—1 Timote 5:8.

IFI MUNGACITA:

  • Musuminishanye indalama mungapyungisha ukwakubula ukubuulako bamukakwenu

  • Mwipembelela ati sombi pakabe amakatasho pa mulandu wa ndalama eli mukambaalepo