Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ISAMBILILO 6

Ifi Abana Baalula Ifintu mu Cupo

Ifi Abana Baalula Ifintu mu Cupo

‘Abana bupyani ubwakufuma kuli bayehova.’—Amasamo 127:3.

Ku bopeene, ukukwata umwana cintu icikulu kabili icakusangalasha ukwakuti. Pa kuba abafyashi, mungakankamana ukusangana ukweba ati impindi iikulu ne makosa fyakulukuya ku kulela ne kusunso’mwana wenu. Ukubula ukulala ne kwaluka kwa fintu kungalenga mwaba ukukatashiwa mu cupo cenu. Bonse bobilo mulyelelwe ukwalula ifintu pakweba ati mulame bwino ulucece ne cupo cenu. Kani ukufunda kwa mu Baibolo kungamofweniko shani ukupyunga ne makatasho akube’fyo?

 1 UMFWISHENI IFI UMWANA AALULA IFINTU MU MWEO WENU

IFI BAIBOLO ILABILA: “Ubutemwe bulateko’mutima, ne kucite’nkumbu.” Kabili ubutemwe “tabufwaya ifyabuko ubwine, tabwebe’fibipile.” (1 AbaKolinto 13:4, 5) Pakuti eli mulukusambilila ukuba banyina, mwakubika makosa akalango ku mwana. Nangabe’fyo, abalume benu bangatatika ukubona koti tamulukubabikako akalango, tekweshapo ukulubako ukweba ati nabo balukupengela ukweba ati mulukubabikako akalango. Mukutekanya ne luse, mungabofwako ukubona ati mulukubapengela kabili mungabasanshamo mu kulama umwana bwino.

“Mwe balalume, fyopele’fyo, mulukwikele ne bakashi benu koti kwishiba.” (1 Petilo 3:7) Ishibeni ukweba ati abakashi benu bakulubika makosa amano ku mwana. Bakwata umulimo umbi kabili uungabalengesha ukukatala makosa, neli ukubombomana. Impindi shimbi, bangakalipa pakuti pali mwebo, pano tekanyeni, ni pakuti “uyo ukokola ukukalipa alicilile ukuwama na pa wa makosa.” (Ifisimpi 16:32) Solololeni bwino, kabili mulukubofwako umubalukupengela ukubofwako.—Ifisimpi 14:29.

IFI MUNGACITA:

  • Mwe Balume: Ofweniko abakashi benu ukulamba bwino umwana, na mu mpindi ya bushiku. Cefyeniko impindi mupyungisha ku fintu fimbi pakweba ati mulukukwata impindi iikulu iya kuba ne bakashi benu ne mwana

  • Mwe Bakashi: Ili abalume benu balukufwaya ukumofweniko ukusunsa neli ukulela umwana, sumineni uko ukofwa. Kani tabeshipo ukulela neli ukusunsa umwana, tekweshapo ukukalipa, sombi balanfisheni ifi belelwe ukucita

 2 KOSHENI BUCIBUSA BWENU

IFI BAIBOLO ILABILA: “Bakaba mubili umo.” (Ifyakutaŋga 2:24) Nangaba ati kwaba kwalundwa umuntu naumbi ku cisoolo cenu, mulukwanuka ukweba ati mwebo bobilo muli ‘umunefu umo.’ Esheni ukupyungisha makosa pakweba ati bucibusa bwenu bukose.

Mwe bakashi, mulukusangalalila mukofwa kwa balume benu. Ukutoota kwenu ‘kungaposha.’ (Ifisimpi 12:18) Mwe balume, babuuleni abakashi benu ifi mubatemenwe na fyefyo bacindeme kuli mwebo. Batooteni pali fyefyo balama bwino icisoolo.—Ifisimpi 31:10, 28.

“Abantu bonse tekulifwaile’fiweme neli umo, sombi ngaamufwaile umubyakwe.” (1 AbaKolinto 10:24) Lyonse esheni ukucita ifingawamina ba mukakwenu. Mulukusanganako impindi yakulabila, ukutoota, ne kukutika ku mubyakwe. Mwilukutanapo ba mukakwenu kani balukufwaya ukulalana kwa mu cupo. Mulukulangulukilako ifi umubyenu alukupengela. Baibolo ilalabila ati: “Tekukanyanshanya apakubulo’kusuminanshanya impindi.” (1 AbaKolinto 7:3-5) Popele mulyelelwe ukwambaala pali lili ilyashi bobilo. Ukutekanya kwenu ne kumfwisha kukakosha bucibusa bwenu.

IFI MUNGACITA:

  • Tekweshapo ukulubako ukupatula impindi ya kuba lukoso bobilo

  • Citeni utuntu tunini tunini utungalenga bamukakwenu ukubona ati fya cine mulibatemenwe, ifili koti kubaletelapo impese

 3 UKUSAMBISHA UMWANA WENU

IFI BAIBOLO ILABILA: “Ukufuma ku bwanice waliishibile amalembo aswetelele, aeshi ukukupela amano akukupulusha.” (2 Timote 3:15) Anshikileni limo ifi mukalukucita pa kusambisha umwana wenu. Umwana alikwete amakosa akusambilila, nalyelyo tangafyalwa. Ili acili munda, umwana wenu aleshiba ishiwi lyenu kabili angetaba ku kubushiwa kwa ku mutima. Mulukumupendela ili acili mwanice. Nangaba ati tekuti omfwepo ifi mulukumupendela, cingamofwako ukutemwa ukupenda ili akula.

Umwana wenu talipo mwanice makosa uwakubula ukumfwa ukulabila kwenu pali baLesa. Lekeni alukumfwa ili mulukutembela kuli baYehova. (Ndutelonomi 11:19) Nalyelyo mulukutembelela pamo, labileni pali fyefyo baLesa balengele. (Amasamo 78:3, 4) Ili umwana alukukula, akabona ubutemwe mukwete kuli baYehova kabili akasambilila ukubatemwa.

IFI MUNGACITA:

  • Tembelelenipo pa kweba ati baYehova bamupeeleni amano akukusha umwana

  • Mulukubweleshapo amashiwi aacindeme pakweba ati umwana wenu angaasambilila bwangu