Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ISAMBILILO 5

Ifi Mungapitilisha Ukumfwana ne Bakwanu

Ifi Mungapitilisha Ukumfwana ne Bakwanu

“Kamufwala imitima ya luse . . . ne kulicefya, ne kutekanya, ne nkumbu.”—Abakolosai 3:12

Icupo cilalenga kwaba icisoolo ca bukumo. Nangaba ati lyonse lukoso mukalukutemwa ne kupeela abafyashi benu ubuleme, bamukakwenu pano e muntu umucindeme pa calo kuli mwebo. Ici cingaba icikateshe ku bafyashi benu ukusumina. Pano ukufunda kwa mu Baibolo kungamofweniko ukupyunga bwino pakweba ati mungapitilisha ukuba ne mutende ne bafyashi benu eli ne bapongoshi benu ili mulukupyungisha ukwibaka icisoolo cenu ica bukumo. Ifyebo fyonse ifyapyungishiwa muli ino bloshuwa fingapyungishiwa ili mulukupyunga ne banice benu, ba mulamu wenu, ba mwinsho wenu, bawishinwe nkashi, bambuya wenu, abafyala benu, ne bakwanu bambi lukoso.

 1 PITILISHENI UKUBONA ABA MUCISOOLO CENU IFI BELELWE UKUBONWA

IFI BAIBOLO ILABILA: “Ucindike bawiso na banoko.” (AbaEfesa 6:2) Temulandu ne myaka mukwete mulyelelwe ukucindika abafyashi benu. Ishibeni ukweba ati abalume benu neli abakashi benu nabo bana abelelwe ukubika akalango ku bafyashi babo. “Ukutemwa takucitapo icikani,” tekwesha ukutinishiwa na bucibusa bamukakwenu bali nabo ne bakwabo.—1 AbaKolonto 13:4; AbaGalatya 5:26.

IFI MUNGACITA:

  • Mwilukubuula abena kwenu amashiwi aatawemepo aali koti ni aya “Abakwanu lyonse tabambonapo ati ndi muntu” neli ati “Banoko tabafitemwapo fyefyo ifi ncita”

  • Esheni ukubona ifintu koti ni fyefyo bamukakwenu balukufibona

 2 BENI NE LUPATA KANI CAELELWA

IFI BAIBOLO ILABILA: “Pakuti pali fyefyo umwalalume akasha bawishi na banyina, ne kwikalisha ne mukashi wakwe; nabo bakaaluka mubili umo.” (Ifyakutaŋga 2:24) Ili mwaupa neli ukuupwa, abafyashi benu bangalukubona koti balyelelwe ukulukumulameni, kabili bangalukufwaya ukulukumwalululeni makosa mu cupo cenu ukucila na fyefyo ifintu fyelelwe ukuba.

Cili pano kuli mwebo bobilo ukwimika imipaka apa abafyashi benu belelwe ukupela kabili mu butemwe beshibisheni. Mungalabila nabo mu mutimanteeka ukwakubula ukuba ne musaalula. (Ifisimpi 15:1) Ukulicefya, ukunakilila, ne kutenkanya kukamofweniko ukwibaka bucibusa ubuweme ne bakwabenu ne kupitilisha ‘ukusuminanshanya mu butemwe.’—AbaEfesa 4:2.

IFI MUNGACITA:

  • Kani mwakankamana pakuti pali fyefyo abakwanu balukulibikamo makosa mu bwikashi bwenu, ambaalenipo na bamukakwenu ili ifintu filiko bwino

  • Suminishanyeni ifi mukapyungila pali lyelyo ilyashi