Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ISAMBILILO 1

Mulukutangililwa na BaLesa Pakuti Mube Abasangalele mu Cupo Cenu

Mulukutangililwa na BaLesa Pakuti Mube Abasangalele mu Cupo Cenu

‘Abo abalengele abantu ku mpindi yakukutanga, balibalengele umwalalume ne mwanakashi.’—Matayo 19:4

BaYehova ebaufishe icupo cakutanga *. Baibolo ilatubuulishisha ukweba ati baLesa balilengele umwanakashi wa kutanga ne “kumuleta ku muntu.” Adama alisangalele ukwakuti ne kulabila ati: “Uyu cine lifupa lya mafupa anji munefu wa munefu wanji.” (Ifyakutaŋga 2:22, 23) Nabuno bukumo baYehova balafwaya abopene ukuba abasangalele. Muli ino bloshuwa, kani twalabila ati icupo ninshi tulukulosha kuli babo abopile neli ukuupwa koti kwelelwa ne funde.

Kani eli mwaupa neli ukuupwa, cipale mungalukulanguluka ati ifintu fyonse fikalukuli lokoso bwino. Pano muli bucine, nangaba ati umulume ne mukashi balitemwanshenye mu cupo cabo mukaba ifyakukatasha fimo fimo. (1 Abakolinto 7:28) Muli ino bloshuwa, muli ukufunda kwa mu Baibolo ukwakweba ati kani mwakupyungisha kungamulengesheni ukuba abasangalele mu cupo cenu.—Amasamo 19:8-11.

 1 MULUKUCITA IFI BAYEHOVA BAMUBUULILENI UKUCITA MU CUPO

IFI BAIBOLO ILABILA: Umulume e mutwi wa cisoolo.—AbaEfesa 5:23.

Kani muli balume, BaYehova balacetekela mwebo ukulukulama abakashi benu mu nshila iya kuleelesa. (1 Petilo 3:7) Balilelengele umwanakashi pakweba ati alukumofweniko kabili balukufwaya mwebo ukulukumulama bwino mubuleme ne kumutemwa (Ifyakutaŋga 2:18) Mulyelelwe ukutemwa makosa abakashi benu mu nshila ya kweba ati mungalipelesha ukucita ifintu ifyakubawamina ukucila ifingamuwamineni—AbaEfesa 5:25-29.

Kani muli bakashi, baYehova balacetekela mwebo ukupeela ubuleme abalume benu ne kubofwa pakweba ati bankoshe ukucita imilimo bapelwe. (1 Abakolinto 11:3; AbaEfesa 5:33) Suminisheniko kuli fyefyo balukusololola kabili mululukupyungila pamo ne mutima wenu onse. (AbaKolosai 3:18) Kani mwacite’fyo, mukaba abaweme ku balume benu na kuli BaYehova.—1 Petilo 3:1-6.

IFI MUNGACITA:

  • Ipusheni bamukakwenu ifimungacita pakweba ati mube abalume abaweme neli umukashi umuweme. Kutikisheni ili balukwasuka, kabili esheni ne makosa enu onse ukupyungila apalukupengelwa

  • Pano tekanyeni. Pakapite’mpindi pakweba’ti mwense bobilo mukasambilile ukucita ifingasangalasha umubyenu

2 MULUKUBIKAKO AKALANGO KULI FYEFYO UMUBYENU ALUKULANGULUKA

IFI BAIBOLO ILABILA: Mulyelelwe ukubika akalango kuli fyefyo abenakwenu balukufwaya. (AbaFilipo 2:3, 4) Mulukubona abenakwenu ati bacindame kuli mwebo, ukulukwanuka ati baYehova balafwaya abapyungishi babo ukuba ne ‘kutekanya ku bantu bonse.’ (2 Timote 2:24) ‘Amashiwi aalabilwa apakubulo’kwalakanya alalasa ukwakuti koti ni mpoko, sombi amashiwi aalabila umuntu uwa mano alaposha.’ Penka mulukusalulula bwino amashiwi akulabila. (Ifisimpi 12:18) Umupashi wa baYehova ukamofweniko ukulabila ne nkumbu ne butemwe.—AbaGalatya 5:22, 23; AbaKolosai 4:6.

IFI MUNGACITA:

  • Tembeleleni ukofwako kwa baLesa ili tamungatatika ukwambaala ne kuba abakakulukile ukupokelele’fyebo kuli bamukakwenu ili mulukwambaala pa fintu ifikateshe neli ificindeme

  • Alakanyenipo makosa pali fyefyo mulukufwaya ukulabila ne nshila ya kufilabililamo

 3 MULUKUMFWANA MULI FYEFYO MULUKULANGULUKA

IFI BAIBOLO ILABILA: Ili mwaupa neli ukuupwa, mulaba “umunefu umo” ne benakwenu. (Matayo 19:5) Pano nangabe’fyo, muli bantu babili abapusene kabili shimbi impindi mungapusana mukulanguluka. Penka mulyelelwe ukwikatana mwilangulushi na mulifyefyo mumfwa pa fintu. (AbaFilipoi 2:2) Cilapengela ukuba abekatene ili mulukusololola ifyakucita. Baibolo ilalabila ati: “Ifilandakano fyonse filekalikwa ku kufunda.” (Ifisimpi 20:18)Mwense bobilo pyungisheni ukufunda kwa muli Baibolo ili mulukusololola pa fintu ificindeme.—Ifisimpi 8:32, 33.

IFI MUNGACITA:

  • Babuuleniko abena kwenu ifi mulukumfwa, teshi ukubabuula lukoso mashiwi na fyefyo mulukulanguluka

  • Ipusheni bamukakwenu ili tamungasalululapo ukucita icili conse

^ par. 4 Yehova e shina lya baLesa ilili mu Baibolo.