Icisoolo Cenu Cingaba Icisangalele

Mungaba abasangalele mu cupo na mu cisoolo kani mulukulonda ifi Baibolo ilabila.

Ifyebo Fyakutanga

Mungaba ne kusangalala mu cupo ne cisoolo cenu kani mulukulonda ifili muli kano akabuuku ififumine mu Baibolo.

LESSON 1

Mulukutangililwa na BaLesa Pakuti Mube Abasangalele mu Cupo Cenu

Ukupyungisha ifyakwipusha fibili kungamofweniko ukuwamya icupo cenu.

ISAMBILILO 2

Mulukuli Ababucine Kuli ba Mukakwenu

Mulukuli Ababucine Kuli ba Mukakwenu

LESSON 3

Ifyakushilisha Amakatasho

Ukwishiba ifyakushilisha amakatasho kungamofweniko ukukosha icupo ne kuba abasangalele ukucila ukulenga icupo ukunaka ne kubombomana.

ISAMBILILO 4

Ifyakupyungisha Bwino Indalama

Kani ukucetekelana ne kulabila ifya ciine kulofwako shani abali mu cupo?

ISAMBILILO 5

Ifi Mungapitilisha Ukumfwana ne Bakwanu

Mungapeela umucinshi abafyashi ukwakubula ne makatasho mu cupo cenu.

LESSON 6

Ifi Abana Baalula Ifintu mu Cupo

Kani ukukwata umwana kungalengesha icupo cenu ukukosa?

ISAMBILILO 7

Ifyakusambisha Umwana Wenu

Ukulunjika talipo kupeela lukoso amafunde ne kupanika.

ISAMBILILO 8

Ili Mwaponenwa ne Makatasho

Pokeleleni ukofwewa mulukupengela.

ISAMBILILO 9

Mulukupempela BaYehova Pamo mu Cisoolo

Kani mungalitemwesha shani makosa ukupempela kwa cisoolo?