Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 Isambililo 15

Mba Nindo Mwelelwe Ukupitilisha?

Mba Nindo Mwelelwe Ukupitilisha?

1. Kani ukupitilisha ukusambilila Baibolo kungamofweniko shani?

Ukwakubula ne kukanika, ukusambilila Baibolo kwakosha ubutemwe bwenu ubwa kuli baYehova. Tulyelelwe ukupyungisha pakuti pa kulenga ubu ubutemwe ukukoselako. (1 Petilo 2:2) Ubucetekelo bwenu ubwa kuba ne mweo wa kulukuyayaya bulyeyamine pali mwebo kani mwapitilisha ukupalamina kuli baLesa pa kusambilila Amashiwi abo.—Pendeni Yoane 17:3; Juda 21.

Ili mulukukula pa kwishiba baLesa, ubucetekelo bwenu bukakoselako. Ubucetekelo bukamofwelesheniko ukusangalasha baLesa. (AbaEbeya 11:1, 6) Kukamulengesheni ukulapila ne kwalulako fimbi ifikamulengeni ukushuka mu mweo wenu.—Pendeni Ifyacitilwe 3:19.

YMungaba icibusa icilibelele na baYehova

2. Kani ukwishiba kwenu ukwa pali baLesa koti kwalenga shani bambi ukushukilamo?

Mu cifyalilwa lukoso, mukafwaya ukubuulako bambi ifi mwasambilila—fwense tulasangalala ukubuulako bambi icebo iciweme. Ili mwapitilisha ukusambilila Baibolo, mukasambilila ifya kupyungisha Baibolo pa kubuulishisha ubucetekelo bwenu muli baYehova na pa cebo iciweme.—Pendeni AbaLoma 10:13-15.

Abantu abengi balatatikila pa kubuulako ababyabo ne bakwababo icebo iciweme. Mulyelelwe ukucenjela pa kubashimikila. Ukucila ukubabuula ukweba ati ukupempela kwabo kwa bufi, babuulishisheni ukulaya kwa baLesa. Kabili mulukwanuka ukweba ati abantu impindi ishingi balasangalala pakuti pa mibelo yenu ukwakucila na pali fyefyo mulukubabuulako.—Pendeni 2 Timote 2:24, 25.

3. Kani ni kwisa kusangalala mungaba nako pa kuba icibusa na baLesa?

Ukusambilila Amashiwi abaLesa kukamofweniko ukwishiba ifya baLesa. Mukupita kwa mpindi, mukaba icibusa icilibelele ica baYehova. Kabili mukalukuli bantu ba mu cisoolo cabo.—Pendeni 2 AbaKolinto 6:18.

 4. Kani mungapitilisha shani ukwishiba ifya baLesa?

Koti mwaishiba ifya baLesa pa kupitilisha ukusambilila Amashiwi abo. (AbaEbeya 5:13, 14) Buuleniko umo pali Bamboni sha BaYehova pakuti atatike ukusambilila Baibolo na mwebo ukupyungisha ibuuku lya Kani Findo Baibolo Muli Bucine Isambisha? Kani mwapitilisha ukusambilila ifingi pali baLesa, eli ifintu fikalukuwaminako mu mweo wenu.—Pendeni Amasamo 1:1-3; 73:27, 28.

Icebo iciweme cilafuma kuli baYehova, baLesa bakusangalala. Koti mwapalamina makosa kuli bo kani mwapalamina ku bantu babo. (AbaEbeya 10:24, 25) Pa kupitilisha ne makosa enu ukusangalasha baYehova, ninshi mukaba ne mweo wa cinenene—umweo wa muyayaya. Ukupalamina kuli baLesa muli bucine e nshila mungasalululapo.—Pendeni 1 Timote 1:11; 6:19.