Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 Isambililo 9

Kani Findo Mungacita Pakweba ati mu Cisoolo Cenu Mulukuli Ukusangalala?

Kani Findo Mungacita Pakweba ati mu Cisoolo Cenu Mulukuli Ukusangalala?

1. Mba nindo ukuupana kwa mwi funde kucindamine kani mulukufwaya ukulukuli abasangalele mu cisoolo?

Icebo iciweme cilafuma kuli baYehova, “baLesa bakusangalala,” abafwaya ifisoolo fyonse ukulukuli ifisangalele. (1 Timote 1:11, NW) Ebatatikile ne cupo. Ukuupana kwa mwi funde kucindeme kani tulukufwaya mu cupo ukweba ati mulukuli ukusangalala ni pakuti kulalenga abafyashi ne bana ukuba abasangalele kabili ne butemwe.

Kani baLesa balabona shani icupo? Umwalalume ne mwanakashi kani baupana, baLesa balafwaya ukweba ati balukwikele pamo umuyayaya. AbaKlistu balyelelwe ukulonda amafunde akuuko bekala aalabila pa kuupa neli ukuupwa kwa mwi funde. (Luku 2:1, 4, 5) BaYehova balafwaya umulume ne mukashi ukuba aba bucine kuli bamukakwabo. (AbaEbeya 13:4) BaLesa balafitilwa ukulekana. (Malaci 2:16) Pano balasuminisha abaKlistu ukulekana kani bamukakwabo bacita ubucende kabili koti baupa neli ukuupwa kumbi.—Pendeni Matayo 19:3-6, 9.

2. Kani abalume ne bakashi balyelelwe ukulukulilama shani?

BaYehova baalilengele umwalalume ne mwanakashi ukuba ifibusa fya kofwana mu cupo. (Ifyakutaŋga 2:18) Pakuti umulume e mutwi wa cisoolo, ewelelwe ukulukuteyanishisha icisoolo cakwe ifi balukufwaya ne kubasambisha pali baLesa. Alyelelwe ukutemwa abakashi bakwe ne mweo wakwe onse. Abalume ne bakashi balyelelwe ukutemwana ne kupeelana ubuleme. Pakuti bonse bobilo tabawamininepo, ukulukufitulukilana e cintu icikulu icingabalengesha ukulukuli ne kusangalala mu cupo cabo.—Pendeni AbaEfesa 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petilo 3:7.

3. Kani mulyelelwe ukushilisha icupo cenu kani tamulipo ukusangalala?

Kani muli amakatasho mu cupo cenu, bonse bobilo mulyelelwe ukwesha ne makosa enu ukulangisha ubutemwe kuli bamukakwenu.  (1 AbaKolinto 13:4, 5) Amashiwi abaLesa taasuminishapo ukupusana ukwa kufuma ku cupo ati e nshila ya kushilishishamo amakatasho amu cupo.—Pendeni 1 AbaKolinto 7:10-13.

4. Mwe bana, kani baLesa balafwaya ati mulukuli shani?

BaYehova balafwaya ukweba ati mulukuli abasangalele. Balafunda ukufunda kwa mano pali fyefyo mwebo mwelelwe ukuba pakuti mulukuli abasangalele mu bwanice bwenu. Balafwaya ukweba ati mulukubomfwisha abafyashi benu pakuti mungashukilamo mu mano abo na muli fyefyo beshi. (AbaKolosai 3:20) BaYehova kabili balafwaya ukweba ati mulukuli ne kusangalala uko ukuli mu kulonda fyefyo Abalengeshi benu ne Mwana wabo bafwaya.—Pendeni Uwakutulisya 11:9–12:1; Matayo 19:13-15; 21:15, 16.

5. Mwe bafyashi, findo abana benu bafwaya pakweba ati balukuli abasangalele?

Mulyelelwe ukupyungisha pakweba ati mulukuteyanishisha abana benu ifyakulya, umwakwikala, ne fyakufwala. (1 Timote 5:8) Pano pakuti abana benu balukuli ne kusangalala, mulyelelwe ukubasambisha ukutemwa baLesa ne kulukusambilila kuli bo. (AbaEfesa 6:4) Kani mwe bafyashi mulukulangisha ukweba ati mulibatemenwe baLesa, abana nabo bakalukumutuntululeni ne mitima yabo yonse. Kani mulukupyungisha Amashiwi abaLesa pa kufunda abana benu, mukabofwa ukulukulanguluka bwino.—Pendeni Ndutelonomi 6:4-7; Ifisimpi 22:6.

Abana balakula abaweme kani mulukubakosha ne kubatota. Kabili balyelelwe ukubalunjika ne kubacenjesha. Ukubasambisha muli yeyo inshila koti kwalenga bo ukubula ukucita ifingabaletela ukubombomana. (Ifisimpi 22:15) Pano tamwelelwepo ukulukubacenjesha mu nshila ya lukansa.—Pendeni AbaKolosai 3:21.

Bamboni sha BaYehova balilembele amabuuku aengi aalabila makosa pa fya kofwelesha abafyashi ne bana. Kabili muli enka aya amabuuku muli amafunde amu Baibolo.—Pendeni Amasamo 19:7, 11.