Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 Isambililo 2

Kani BaLesa ni Bani?

Kani BaLesa ni Bani?

1. Mba nindo twelelwe ukupempela baLesa?

BaLesa bacine e Balengeshi ba fintu fyonse. Tabakwetepo icitati kabili bakalukuliko umuyayaya. (Amasamo 90:2) Entulo ya cebo iciweme icisanganwa mu Baibolo. (1 Timote 1:11) Pakuti baLesa balitupeele umweo, tulyelelwe ukubapempela bo benka.—Pendeni Ukufisulula 4:11.

2. Kani imibelo ya baLesa niisa?

Takulipo umuntunshi uubabwenepo baLesa pakuti bo Mupashi, icilukwalula ukweba ati mweo uucilile pa filengelwe fya munefu ifya pa calo ca panshi. (Yoane 1:18; 4:24) Nangabe’fyo, tungaibona imibelo ya baLesa ku fintu ifi balengele. Ku cakubwenako, amaluba ne fisepo ifilekenelekene filatubuulishisha ubutemwe ne mano abo. Ubukulu bwa maulu ne calo bulatubuulishisha amakosa abo.—Pendeni AbaLoma 1:20.

Tungasambilila na fimbi pa mibelo ya baLesa kani tulukupenda Baibolo. Ku cakubwenako, ilatubuula ifi baLesa batemenwe na fyefyo ifi tabatemenwepo, ifi bacita ku bantu, na fyefyo ifi bomfwa pa fyakucita fya bantu ifilekenelekene.—Pendeni Amasamo 103:7-10.

3. Kani baLesa balikwete ishina?

BaYesu balilabiile ati: “Mwe baWishifwe aba kwiulu, ishina lyenu licindikwe.” (Matayo 6:9) Nangaba ati baLesa bali ne mashina abuleme aengi, pano bali lukoso ne shina limo. Mu mulaka umo umo, lilashimbulwa ifilekenelekene. Mu ciLamba lilashimbulwa ati “baYehova.” Pano bambi abantu balalishimbula ati “baYawe.”—Pendeni Amasamo 83:18.

Ishina lya baLesa balilifumishemo mu maBaibolo aengi ne kubiikamo amashina abuleme aakweba ati baShikulu neli ati baLesa. Pano ili Baibolo yalembelwe, ishina lya baLesa emo lyali  apepi ne mikwi 7,000. BaYesu baalitulishe ishina lya baLesa ili balukusambisha abantu pali baLesa.—Pendeni Yoane 17:26.

Koti ni baba bawishi ababutemwe, baLesa balukupyunga ifingatuwamina umuyayaya

4. Kani baYehova balatulama?

Pano pakuti abantunshi abengi balukupenga, kani cilukwalula ukweba ati baYehova ni baLesa abatabatulamapo? Bambi abantu balalabila ukweba ati ni baLesa e batulengesha ati tulukupenga pakweba ati batweshe, pano ubu bufi.—Pendeni Jakobo 1:13.

BaLesa baalibacindikile abantu pa kubapeela amakosa akulisalulwila abene ifi balukufwaya. Pano tali tulasangalala pakuti tuli ne makosa akusalululapo ukupyungila baLesa? (Josyua 24:15) Pano abengi balasalululapo ukucite’fintu ifibipile ku bantu bambi, kabili pakuti pali fyefyo abantu abengi balapenga. BaYehova balasomenwa ukwakuti ukubona ukusendama ukwa kube’fyo.—Pendeni Ifyakutaŋga 6:5, 6.

BaYehova ni baLesa abatulama. Balafwaya ati tukasangane ukusangalala mu mekalilo esu. Bukumo lukoso bakafumyapo ukupenga na baabo abalengesha ati kube ukupenga. Pano pali yopele ino impindi, kuli umulandu uuweme uulengele ati ukupenga kubeko pa mpindi inini lukoso. Mwi Sambililo 8, tukasambilila pali woyo umulandu.—Pendeni 2 Petilo 2:9; 3:7, 13.

5. Kani tungapalamina shani kuli baLesa?

BaYehova balukutwita ati tupalamine kuli bo ukupitila mu kulabila kuli bo mwi tembelo. Balafwaisha ati fwebo umo umo tulukucita fyopele’fyo. (Amasamo 65:2; 145:18) Balafwaisha ukufitulukila. Balakubona ukwesha kwesu ukwa kubasangalasha, nangaba ati impindi shimbi tulafilwa. Kanshi, nangaba ati tatuwamininepo, muli bucine tungalitemwesha bucibusa ubupalamishe na baLesa.—Pendeni Amasamo 103:12-14; Jakobo 4:8.

Pakuti baYehova balitupeele umweo, tulyelelwe ukubatemwa ukwakucila na pali fyefyo ifi tutemenwe abantu bambi. (Mako 12:30) Ili mulukulangisha ubutemwe bwenu kuli baLesa ukupitila mu kusambilila na fimbi pali bo ne kucita fyopele’fyo bamubuuleni, mukapalamina makosa kuli bo.—Pendeni 1 Timote 2:4; 1 Yoane 5:3.