Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 Isambililo 3

Kani Icebo Iciweme Muli Bucine Cilifumine Kuli BaLesa?

Kani Icebo Iciweme Muli Bucine Cilifumine Kuli BaLesa?

1. Kani Abalembeshi ba Baibolo ni bani?

Icebo iciweme ica kweba ati abantu bakekala mu calo umuyayaya cililembelwe mu Baibolo. (Amasamo 37:29) Mu Baibolo muli amabuuku 66 anini anini. BaLesa baalipyungishe abalalume babucetekelo 40 ku kulemba Baibolo. Amabuuku akutanga asanu (5) aalilembelwe na Mose akale apepi ne myaka 3,500. Imyaka 1,900 ilipitilepo ukufuma apo ibuuku lya kupelako lyalembelwe ne ntangishi Yoane. Kani kulanguluka kwa bani abalukulemba Baibolo balembele? BaLesa baalipyungishe umupashi uswetelele pa kubuulishisha ifyebo ku balukulemba Baibolo. (2 Samweli 23:2) Baalilembele ukulanguluka kwa baLesa, talipo kulanguluka kwabo abene, koku. Fyopele’fyo, baYehova e Balembeshi ba Baibolo.—Pendeni 2 Timote 3:16; 2 Petilo 1:20, 21.

2. Koti twashininwa shani ukweba ati Baibolo ilalabila ifya cine?

Tuliishi ukweba ati Baibolo ilifumine kuli baLesa ni pakuti tapabulwapo ukucitwa akantu neli kamo pali fyefyo ifi ilabila ukweba ati fikacitwa kuntangiile. Takulipo umuntu uungacita koti ni fyopele’fyo. (Josyua 23:14) Ni benka lukoso baLesa Abamakosa onse e bangabona mu kuwaminina kuntangiile ya bantunshi.—Pendeni Yisaya 42:9; 46:10.

Tulacetekela ibuuku ilya kufuma kuli baLesa ukuba ilipuseneko ku mabuuku ambi, kabili fyopele’fyo efi lili. AmaBaibolo aakuti ubwingi alipeelwe mu milaka iingi. Nangaba ati ya kale, Baibolo ilabelana bwino na fyefyo ifi twiishi ifya cinenene pa fya sayansi. Kabili abalembeshi ba Baibolo 40 tabaalukulilengululapo. * Nakabili, ifi Baibolo ilabila pa butemwe fingafuma lukoso kuli baLesa bacine—baLesa  babutemwe. Kabili ili ne makosa akwalulula ubwikashi bwa bantu pakuti buwaminine. Ubu bucine bulashinina amamilyoni ya bantu ukweba ati Baibolo Mashiwi abaLesa.—Pendeni 1 AbaTesalonike 2:13.

3. Kani findo Baibolo ilabilapo?

Icintu cimbi ici Baibolo ilabilapo makosa cebo iciweme ica kweba ati baLesa bali ne kufwaya kwabo ukuweme ku bantunshi. Amalembo alabuulishisha ifi ishuko lya bantunshi ilya kwikala mu paladaiso pa calo lyalubile pa kutanga lukoso mu bwikashi bwa bantunshi kabili na fyefyo paladaiso ikabako nakabili.—Pendeni Ukufisulula 21:4, 5.

Mu Mashiwi abaLesa mulasanganwa amafunde, ifyebo fya kututangilila, ne kufunda kwa mano. Ukulunda pali fyefyo, mu Baibolo muli ifyakubwenako fya fyefyo baLesa baalukulama abantunshi akale. Ukufuma kuli fyefyo ifyakubwenako, tulasambilila ifi baLesa bali. Namulifyefyo, Baibolo koti yamofwelesheniko ukwishiba baLesa. Ilabuulishisha ifi mungaba icibusa ca baLesa.—Pendeni Amasamo 19:7, 11; Jakobo 2:23; 4:8.

4. Kani mungaishiba shani Baibolo?

Ino bloshuwa ikamofwelesheniko ifya kwishiba Baibolo pa kupyungisha inshila shesho baYesu bapyungiishe. Lyonse baalukuloshako Amalembo ne kuabuulishisha ne kweba ati “beshibe bwino amalembo.”Pendeni Luku 24:27, 45.

Finini ifintu ifitulenga ukutemwesha koti cebo iciweme ica kufuma kuli baLesa. Nangabe’fyo, abantu bambi tabacitemenwepo, bambi nabo abantu balakalipa pakuti pa cebo iciweme. Tekweshapo ukunasha umweo wenu. Ubucetekelo bwenu ubwa kuba ne mweo wa muyayaya bulyeyamine pa kwishiba baLesa.—Pendeni Yoane 17:3.

^ par. 7 Boneni bloshuwa iikwete umutwi uulabila ati A Book for All People.