Tolokeleni

Kani Abafwile Bakabuuka?

Kani Abafwile Bakabuuka?

Kani mungalabila ati . . .

  • inya?

  • koku?

  • cipale?

 IFI BAIBOLO ILABILA

“Kukesa ukubuka pa mfwa.”—Ifyacitilwe 24:15.

 KANI MULI BUCINE TUNGACETEKELA IFI BAIBOLO ILABILA?

Inya, ni pakuti:

  • BaLesa e Balengeshi ba mweo. Baibolo ileta baYehova Lesa ati ‘kantupuntupu ka mweo.’ (Amasamo 36:9; Ifyacitilwe 17:24, 25) Mu cinenene abapeele umweo ku bulengeshi bonse balikwete amakosa akubuusha abafwile.

  • BaLesa akale balibuushishe abafwile. Baibolo ilalabila pa bantunshi 8 aba babuushishe penka pano pa calo—abanice, abakulu, abalalume ne banakashi. Bambi palukupita lukoso impindi inini, pano umbi umuntu aali mu manda pa nshiku shine!—Yoane 11:39-44.

  • BaLesa balafwaisha ukubuusha abafwile nakabili. BaYehova balafiitilwa imfwa, balaibona ati mupate. (1 AbaKolinto 15:26) ‘Balafwaisha’ ukufumyapo uyu umupate, ukushilisha imfwa ili bakabuusha abafwile. Balafwaisha ukubuusha babo baanuka ati bakekale pa calo nakabili.—Jobo 14:14, 15.

IFI KUNGAMOFWENIKO UKWISHIBA ATI ABAFWILE BAKUBUUKA

Mukasangalashiwa kani umukwabenu afwa.—2 AbaKolinto 1:3, 4.

Tamukalukutiinapo ukufwa.—AbaEbeya 2:15.

Mukacetekela ati nakabili mukaba pamo ne bakwabenu abafwile.—Yoane 5:28, 29.

 IFYAKWALAKANYAPO

Mba nindo tucekwila ne kufwa?

Baibolo ilaasuka ico icakwipusha pa IFYAKUTAŊGA 3:17-19 na ABALOMA 5:12.