Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICIPUTUSHA 2

Ukubama mu Mitima—“Ponse Ponse Tulapenshiwa”

Ukubama mu Mitima—“Ponse Ponse Tulapenshiwa”

BaJune balilabile ati: “Nebo ne balume banji, icupo calishilile panuma ya kwikala pamo imyaka 25. Abana banji batatu balilekele ukupempela baYawe. Nalitatikile ukulwala amalwashi apusenepusene. Kabili nalukuba umubombomene. Nalukubona koti icalo cashila pali nebo kabili tapalipo ifili fyonse ifi ningacita nakabili. Nalilekele ukuya ku kubungana, kabili nalinakile mu fya baLesa.”

Bonse lukoso balabombomana—ukubikako ne bantu ba baLesa. Umwimbishi wa masamo alilembele ati, ‘Ukubombomana kwanji kwalifulile.’ (Amasamo 94:19) Kabili baYesu balilabile ati pa mpindi sha kupelako, ‘ukulukulikutula ifya mweo uno’ fingalengesha ukupyungila baYawe ukukatasha. (Luku 21:34) Mba lomba mwebo? Kani mulabombomana pakuti pa kukatashiwa kwa kusangana amaboni, amakatasho amu cisoolo na fimbi lukoso? Kani baYawe bangamofweniko shani ukukoselela?

“Ubukulu Ubucilile Ubwa Makosa”

Tekuti tushilishepo ukubombomana fwenka lukoso. Intangishi Paulu yalilembele ati: ‘Ponse ponse tulapenshiwa, tulapeshiwa akalango, tulawishiwa panshi, sombi tatutininkishiwapo ukwakubula ukusunkaana, apakufumina neli ukonalwa.’ Findo fitofwako ukupitilisha ukukoselela? “Ubukulu ubucilile ubwa makosa”—amakosa ayo aafuma kuli baYawe Lesa abamakosa onse.—2 AbaKolinto 4:7-9.

Alakanyeni ili mwapokelele “ubukulu ubucilile ubwa makosa” ku mpindi ya kunuma. Kani mulukwanuka ilyashi lyakukoselesha ilyamulengesheni ukutoota baYawe pa butemwe bwabo ubwa cinenene? Kani ukucetekela kwenu mu kulaya kwa baYawe kwalikoseeleko ili mwalukubuulako bambi pali Paladaiso? Ili tulukusangwa ku kubungana kwa buKlistu ne kubuulako bambi pa kucetekela kwesu, tulakoshiwa pa fyakukoselela ili tulukuba ne kubombomana mu myeo yesu, kabili tulaba abaswetele mwilangulushi ili tulukupyungila baYawe mu kusangalala.

‘Kamwesha Pakuti Mubone ati BaYawe Baliweme’

Shimbi mpindi, mungaba ne fyakucita ifipusenepusene pa mpindi intu imo. Ku cakubwenako, BaYawe balatubuula ukutanga ukupensela Ubufumu ne kupitilisha ukulukupyunga ifya ku mupashi. (Matayo 6:33; Luku 13:24) Popele nangabe’fyo, nga kani bambi balukumukanyeni, muli balwashi, neli amakatasho amu cisoolo amubwelesheni panshi? Neli imilimo mupyunga ilukupengela ukupyungisha impindi ne makosa fyefyo mungapyungisha pamo ne kelesha lyenu? Ukuba ne fyakucita ifingi makosa kabili ukuba ne mpindi iice lukoso ne makosa anini aakufipyunga—mungakatashiwa ukwakuti. Kabili cipale mulalangulukapo kani baYawe balapengela ne fyakuti ubwingi ukufuma kuli mwebo.

BaYawe balishi ifitupitamo. kabili tabapengelapo ificilile pali fyefyo tungapeela. Kabili balishi ati palapite’mpindi kuli fwebo pa kututubuka ukufuma ku makatasho tukwata.—Amasamo 103:13, 14.

Boneni icakubwenako ca fyefyo baYawe balamine uwakushimika Elaija. Ili Elaija anakile mu mutima ne kumfwa umwenso kabili ne kubutukila mu mpanga, kani baYawe balimupaatile uwakushimika ne kumubuula ukubwelela uku bamutumine? Koku. Imikwi ibili, baYawe balitumine inkalamba ku kubuusha Elaija mukunakilila ne kumupeela ifyakulya. Nangaba na fifi ifyacitikile, Elaija alipitilishe ukubamba mu mutima ne kumfwa umwenso pa nshiku 40. Findo fimbi baYawe bacitile ku kumofwako? Icakutanga,  baYawe balilangishe ati bangamulama. Icabubili, baYawe balimusangaleshe mwi “shiwi ilinakile.” Mukupelako, baYawe balimubuulishishe ati kuli na bambi abengi abaalukupempela baLesa muli bucine. Kabili Elaija penka’po alipitilishe ukupyungisha makosa mu mulimo wakwe uwakushimika. (1 Imfumu 19:1-19) Cindo tungasambililako? Ili Elaija alukubamba mu mutima, baYawe balimutekanishishe ne kumulangishe nkumbu. BaYawe tabaalukapo. Balatulama nafwebo mu nshila intu imo.

Ili mulukulanguluka pa kupyungila baYawe, bapyungileni ukufika apa mungapesha. Tekweshapo ukupalanya ifimungabapyungila ino mpindi kuli fyefyo mwalukubapyungila akale. Icakupalanya: Uubutuka ulubilo, kani aleka ukukosha umubili wakwe pa myenshi iingi neli imyaka, kani alukufwaya ukutatika, ifi angatatikilapo ukucita tekuti filinganepo na fyefyo aalukucita akale. Sombi angatatikilapo ukucita ifingamofwako ukukosha umubili wakwe panini panini. AbaKlistu bali koti ni babo ababutuko’lubilo. Ili balukupyunga kulaba ici bafwaya ukukonsha. (1 AbaKolinto 9:24-27) Cipale na mwebo mungemika icintu cimo icipubile icimungakonsha ukucita ino mpindi mu fya baLesa. Ku cakubwenako, mungemika ukulukusangwa ku kubungana kwe kelesha cila mulungu. Tembeleni kuli baYawe pakweba ati bangamofweniko ukufishapo ifi mulukufwaya. Ili mulukuya ili mukosa mu fya baLesa, ‘mukalukwesha ne kubona ati baYawe baliweme.’ (Amasamo 34:8) Anukeni ati fyonse ifi mulukucita ku kulangisha ubutemwe bwenu kuli baYawe nangaba ati finini, kuli bo ficindeme.—Luku 21:1-4.

BaYawe tabacetekelapo fwebo ukucita ifi tekuti tukonshepo

“Ukukoshiwa Nalukupengela”

Kani baYawe balyofweleko shani baJune ukubwela kuli bo? Balilabile ati: “Nalipitilishe ukutembela kuli baYawe, ne kubakombetela ukungofwako. Ili umulokashi ambuulileko ati kuli ukubungana kwa luteta mwi tauni lyesu, kansalululapo ukuya mukusangwako akasuba kamo aka kubungana. Mama ubune ukuba pamo ne bantu ba baYawe nakabili! Kulya ukubungana kwali ekukoshiwa nalukupengela. Pano ndukupyungila baYawe mukusangalala. Ndukucita ifintu ificindeme mu mweo wanji. Kabili icicililepo, ndishi ati ndapengela ukuba pamo ne bantu ba baLesa ne kupokelela ukofwako kwabo. Ndatoota ukwakuti pa kwishiba ati kwali impindi iyakuti ningabwela kuli baYawe.”