Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Inkalata Ukufuma kwi Bumba Ilitangilila

Inkalata Ukufuma kwi Bumba Ilitangilila

Kuli webo wemucetekele mubyesu:

Koti nifyefyo wishi, Baibolo libuuku ililabila pa bantu. Abengi baali balalume ne banakashi abapitile mu fyakukatasha koti nifyefyo tupitamo. Baali bantu ‘abapalene na fwebo.’ (Jakobo 5:17) Bambi balukukatashiwa ne makatasho eli ne fya kubamba mu mitima. Bambi balukubasomeshe’mitima ku ba mu cisoolo cabo neli aba balukupempela nabo. Kabili abengi balukubombomana pakuti pa fyakubifya balukucita abene.

Kani baalilekelele baYawe? Koku. Abengi baali koti niwoyo uwatembele pa masamo ati: “Napasukamo koti ni mbelele iilubile; mu mfwaya-fwaye ne muntu wenu; pakuti nshilubako amafunde enu.” (Amasamo 119:176) Kani na mwebo efi mumfwe’fyo?

BaYawe tabalubako kuli babo ababapempela abafuma mu kwanshika kwabo. Mukupusanako, baYawe balabofwako—impindi ishingi ukupyungisha ababucetekelo babyabo. Ku cakubwenako, alakanyeni ifi baYawe baofweleko umupyungishi wabo Jobo, uyo uwali ne fyakukatasha ifingi—ukubikako ukushila kwa maboni, ukufwilwa aba atemenwe, ne bulwashi ubwamupenseshe makosa. Jobo alisomeshiwe umutima ku mashiwi aabipile aalukufuma kuli babo abali ne kumofwako. Pano taafutukilepo baYawe, nangaba ati pa mpindi inini alilubile muli fyefyo alukulanguluka. (Jobo 1:22; 2:10) Kani baYawe balyofweleko shani Jobo pakweba ati atatike ukubone’fintu mu nshila iyelelwe?

Inshila imo baYawe baofweleko Jobo kupitila mu wa bucetekelo mubyakwe Eliyu. Ili Jobo abuulishishe ifyalukumupensha, Eliyu alikutikile kabili calimulengele ukulabilapo. Findo aali ne kulabilapo? Kani aali ne kumulengulula Jobo neli ukumukoselesha mu nshila ya kumupufya? Kani Eliyu alukulibona ati ewishi ifintu ukucila Jobo? Koku mwane! Pa kofwewa ne mupashi wa baLesa, Eliyu kalabila ati: “Boneni, ndi kuli baLesa, koti nifyefyo ifi muli mwebo; Nanebo kabili ndibumbilwe mwiloba” Eli amukoseleshe Jobo ati: “Icenswa candi tekuti cimutinisheni, ne kushindaila kwandi tekuti kuleme pali mwebo.” (Jobo 33:6, 7) Ukucila ukulundapo pa makatasho akwe Jobo, Eliyu mu butemwe alipeele ukucenjesha ne kukoselesha fyefyo Jobo alukupengela.

Mwane ishibeni ati koti ni fyefyo caali e mulandu kano akabuuku kaanshikilwa. Ica kutanga twalikutikile ne kubikako akalango kuli fyefyo abengi abafumine mu kwanshika kwa baLesa babuulishishe. (Ifisimpi 18:13) Kabili katubona ifi Amalembo alabilepo, ne kutembelelapo ukubona ifi baYawe baofweleko abapyungishi babo abakukale ili balukupita mu fyalukubapensha. Mukupelako, twalibikile pamo ifilukupitamo abapyungishi ba baYawe aba ino mpindi na babo abalembelwe mu Baibolo pakweba ati tulembe kano akabuuku. Twamukombeteleni ati mu kakapende kano akabuuku konse ne kukomfwisha. Mwane ishibeni ati tulimutemenweni ukwakuti.

Ibumba Ilitangilila ilya Bamboni sha BaYawe