Bweleni Kuli BaYawe

BaYawe balafwayafwaya imbelele ishaluba, kabili balukumwiteni ati mubwelele kuli bo.

Inkalata Ukufuma kwi Bumba Ilitangilila

Iyi nkalata ukufuma kwi Bumba Ilitangilila ilukukombetela abantu ba baLesa abafumine kuli bo.

ICIPUTUSHA 1

“Nkafwaya-fwaya Iyalubile”

Kani baYawe balabona imbelele iyaluba ati ninshi cashila bailubako?

ICIPUTUSHA 2

Ukubama mu Mitima—“Ponse Ponse Tulapenshiwa”

Kani mulukukatashiwa pakuti tekuti mupyungilepo baYawe ifi mwalukupyunga akale, amakosa abo angamofweniko.

ICIPUTUSHA 3

Ukusomeshiwa Umutima—“Kani Umbi Ali ne Mulandu pa Mubyakwe”

Ifyebo fitatu ifya mu Baibolo fingamofweniko ukukoselela ili umubyenu amusomesheni.

ICIPUTUSHA 4

Ukulyumfwa Uwa Mulandu—“Munsweshe mu Kubifya Kwandi”

Kani mungacita shani pakweba ati mulukuba abaswetele muli cimanga wenu?

ICIPUTUSHA 5

Bweleleni ku ‘Mwembeshi wa Myeo Yenu’

Kani ndukufwaya ukubwela kuli baYawe nkatatikila pesa? Kani ikelesha likansekela shani?

Amashiwi Akupelako

Kani na mwebo mulanuka impindi ishiweme shesho mwalipamo ne bapyungishi ba baYawe?