Tolokeleni

Tolokeleni muye pa fyebo fya bubili

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

Bamboni sha BaYawe

IciLamba

Kani Findo Baibolo Muli Bucine Isambisha?

 ICAPITALA 7

Ubucetekelo Bwa Cinenene ku Bakwabesu Abafwile

Ubucetekelo Bwa Cinenene ku Bakwabesu Abafwile
  • Kani tuliishi shani ati mucinenene abafwile bakabuka?

  • Mba ni findo filangisha ati baYehova balafwaisha ukubusha abafwile?

  • Kani nibani abakabuka?

1-3. Kani nicisa icipondo icitubutusha fwense, kabili nindo ukulanguluka ifi Baibolo isambisha kutulengela ukusangalala?

ALAKANYENI ati balukumubutusheni ku cipondo icikali. Cilukubutukisha kabili cilikwatishe amakosa ukucila mwebo. Muliishi ati tacikwetepo inkumbu nipakuti mulibwenepo ifi cipaya ababyenu bambi. Nangaba’ti mulukubutukisha, cilukwisa ili cipalamina. Mwalanguluka ati cashila cilukumwikateni. Nangabe’fyo, koti ni fifi, mwabona uwakumupulusheni afika. Alikwatishe amakosa ukucila icipondo cenu, kabili amulayeni ati alukumofweniko. Ifi mungomfwa bwino ati amulamwineniko!

2 Tungalabila ati, mwebo balukumubutusheni ku cipondo icili koti ni ceco. Fwense lukoso cilukutubutusha. Koti ni fyefyo twasambilile mu capitala icafumako, Baibolo ilete’mfwa ati akapondo. Takulipo neli umo uungaiseesha. Fwebo fwe bengi tulibwenepo ifi ici cipondo cipaya abakwabesu ne babyesu. Pano baYehova balikwatishe amakosa ukucile’mfwa. Bakupulusha ababutemwe abakwatishe amakosa kabili balitulangishe kale ukweba’ti koti bacicimfya ici cipondo. Nakabili balalaya ukonala ici cipondo, imfwa, tacikashalako neli panini. Baibolo ilasambisha ati: “Akapondo akakapela-ko  ukwaluka kalukoso nimfwa.” (1 AbaKolinto 15:26) Ici cebo iciweme!

3 Pa kutanga lukoso, ngatulangulukeko panini ifi tumfwa kani abakwabesu bafwa. Ukulangulukapo pali fifi kulukutofwa ukwishiba ukulaya ukungatulenga ukusangalala. BaYehova balalaya ukweba’ti abafwile bakaba ne mweo. (Yisaya 26:19) Bakaba abalabi. Ekulaya ukutulenga ukusangalala ne kucetekela ati abafwile bakabuka.

ILI ABAKWABESU BAFWA

4. (a) Mba nindo ifi baYesu baalukumfwa pa mfwa fingatubuulila ifi baYehova bomfwa kani umuntu afwa? (b) Kani nibani abaali ifibusa fya baYesu ifi batemenwe ukwakuti?

4 Kani mulilufishepo abakwabenu mu mfwa? Koti twafilwa ukubuulishisha ukulila kwesu ne fitwaumfwile. Mu mpindi ya kube’fi, tulyelelwe ukupenda Amashiwi abaLesa pakweba’ti atusangalashe. (2 AbaKolinto 1:3, 4) Baibolo ilatofwa ukwishiba ifi baYehova na baYesu bomfwa pa mfwa. BaYesu, baali cinshingwa ca baWishibo iciwaminine, kabili kuli ilyashi ilitubuulishisha ifi baumfwile ububi ili woyo batemenwe makosa afwile. (Yoane 14:9) Ili baali mu Jelusalemi, baYesu baalukufakasha kuli Lasalo ne nkashi shakwe, Maliya na Malita, abaalukwikala apepi ne mushi wa Betania. Balibele ifibusa ifiweme ukwakuti. Baibolo ilalabila ati: “BaYesu balukutemwa Malita nemukwabo naLasalo.” (Yoane 11:5) Nangabe’fyo, koti ni fyefyo twasambilile mu capitala cafumako, Lasalo alifwile.

5, 6. (a) Kani baYesu balicitile shani ili baile ku ŋanda uku abakwabo Lasalo balukumulilila? (b) Mba nindo ukulila kwa baYesu kungatulengela ukukwato’bucetekelo?

5 Kani baYesu balyumfwile shani ili icibusa cabo cafwile? Ilyashi lilatubuula ati baYesu baliile uku abakwabo ne babyakwe Lasalo balukumulilila. BaYesu ili bababwene, balikatashiwe. “Balisisimine lukoso mumutima, nekulemuke’cine.” Kabili ilyashi lilatubuula ati, “baYesu balukulila.” (Yoane 11:33, 35) Kani filya baYesu balilile fyalyalwile ati  tabakwetepo ubucetekelo? Koku. BaYesu baliishibile ati fimbi ifiweme fyali ne kucitika. (Yoane 11:3, 4) Nangabe’fyo, balyumfwile ububi ne kubombomana pakuti pa mfwa.

6 Tungalabila ati, ukulila kwa baYesu kungatupeela ubucetekelo. Tulasambilila ati baYesu na baWishibo, baYehova, balipatile’mfwa. Pano baYehova balikwete amakosa akucimfya ne konala ici cipondo! Lekeni tubone ifi baYehova baofwele baYesu ukucita.

“LASALO, FUMA-MO!”

7, 8. Mba nindo abantu abaaliko tabacetekelepo ati Lasalo koti abuka, pano findo baYesu bacitile?

7 Lasalo alishiikilwe mwi cengo, kabili baYesu balyebele abantu ati bashinkuleko ibwe ilyashinkilwe pa mulyango. Malita alikenye pakuti pakupita inshiku shine, umubili wakwe Lasalo cipale walitatikile ukubola. (Yoane 11:39) Abantu tabacetekelepo ati alukubuka.

Ukubuka kwakwe Lasalo kwalilengele abantu ukusangalala ukwakuti.—Yoane 11:38-44

8 Ibwe balilishinkwileko, kabili baYesu balibilikishe ne shiwi ilikulu ati: “Lasalo, fuma-mo!” Kani cindo cacitikile? “Newafwile alifumine.” (Yoane 11:43, 44) Mungalakanya ifi abantu abaaliko basangalele! Bonse lukoso abakwabo ne babyakwe Lasalo baliishibile ati aalifwile. Pano, aalibukile enka ulya uubatemenwe, aali pamo nabo nakabili. Calukuboneka koti ni mu muloto. Ukwakubula ne kukanika abengi balisangalele ne kumukumbatila Lasalo. Ifi imfwa baicimfishe!

Elaija alibushishe umwana wakwe mukamfwilwe.—1 Imfumu 17:17-24

9, 10. (a) Kani baYesu balifisulwile shani ukwafumine amakosa bapyungiishe ukubusha Lasalo? (b) Mba nindo ciwamine ukulukupenda ifishimicisho fya mu Baibolo ifilabila pa kubusha abafwile?

9 BaYesu tabalabilepo ati balicitile ici cimpelampela ca kukankamika ku makosa abo abene. Mwi tembelo lyabo ili tabangamwita Lasalo, balilangishe ati baYehova e baali Intulo ya kubuka kwakwe Lasalo. (Yoane 11:41, 42) Iyi tayalipo e yenka lukoso impindi ili baYehova bapyungishe amakosa abo ukubusha abafwile. Amashiwi abaLesa alatusambisha pa mpindi na shimbi 8 ishi baYehova bapyungishe amakosa abo  ukubusha abafwile. * Ukupenda ne kusambilila pa fishimicisho ifi kulasangalasha. Filatusambisha ati baLesa tabakwetepo umusalululo, pakuti pa babushiwe paali abanice ne bakulu, abalalume ne banakashi, abaIsilaeli ne batabaalipo baIsilaeli. Mama ukubuulishisha ukuli muli fifi ifishimicisho ifi kusangalasha! Ku cakubwenako, baYesu ili babushishe moye ukufuma ku bafwile, abafyashi bakwe “balikaŋkamene nekukaŋkamana ukwakuti.” (Mako 5:42) Mucinenene, baYehova baalibasangaleshe ukwakuti kabili tabaali ne kulubako.

Intangishi Petilo yalibushishe Dokasi umuKlistu umwanakashi.—Ifyacitilwe 9:36-42

10 Fya cine, mukupita kwa mpindi baabo baYesu babushishe balifwile nakabili. Kani ici cilukwalula ati kulya ukubusha ukwacitilwe kwali kwa lukoso? Koku. Ifi ifishimicisho filapeela ubushininkisho bwa cine ubucindeme kabili filatupeela ubucetekelo.

UKUSAMBILILA KU FISHIMICISHO IFILABILA PA KUBUKA

11. Kani icishimicisho ca pali Lasalo cilalangisha shani bucine bwa mashiwi aali pa Uwakutulisya 9:5?

11 Baibolo ilasambisha ati abafwile “tabesi neli kantu.” Tababapo abalabi kabili takulipo neli kumo uku baya mu kwikala. Icishimicisho ca pali Lasalo cilapeela ubushininkisho bwa fifi. Ili Lasalo abukile, kani alibuulilepo abantu ifyakukankamika ifi kwiulu kuboneka? Kani alibatinishepo pa kubabuula ifishimicisho fya kukululushiwa mu mulilo? Koku. Baibolo tailabilapo ati Lasalo alilabilepo amashiwi akube’fi. Pa nshiku shine ili afwile, ‘taishibilepo neli kantu.’ (Uwakutulisya 9:5) Lasalo alilele lukoso mu tulo.—Yoane 11:11.

12. Mba nindo tungashininkishisha ukweba’ti Lasalo mucinenene alibukile?

12 Icishimicisho ca pali Lasalo cilatusambisha ati ukubuka takulipo kwalakanya lukoso, kukabako. Kwali abantu abengi  ababweneko ili baYesu babushishe Lasalo. Abapapatilishi ba mapempelo, abaali bapate ba baYesu, tabakenepo ati ici cimpelampela calicitilwe. Popele, balilabile ati: “Mbapo fwebo tucite syani? pakuti uyu-muntu [Yesu] alukucita utwisibilo utwinji.” (Yoane 11:47) Abantu abengi balile mu kubona Lasalo uwabukile. Namulifyefyo, abengi balicetekele muli baYesu. Ukubona Lasalo kwalibalengele ukushininkisha ati baYesu balituminwe na baLesa. Ubushininkisho ubu bwalibonekele makosa icakweba ati bambi abapapatilishi ba baJuda abaali abakosele’mitima balitatikile ukufundane’fyakwipaya baYesu na Lasalo.—Yoane 11:53; 12:9-11.

13. Mba nindo tungashininkishisha ati baYehova mucinenene koti babusha abafwile?

13 Kani muli akalango ukusumina ati ukubuka pa bafwile kwa cine? Inya, pakuti baYesu balisambishe ati kambi kasuba “abantu bonse abali mufilende” bakabuka. (Yoane 5:28) BaYehova e Balengeshi ba fya mweo fyonse. Mba cingaba icikateshe ukusumina ati baLesa bangalenga umweo nakabili? Mucinenene, ifingi fikacitilwa mu kwanuka kwa baYehova. Kani banganuka abakwabesu abafwile? Mu maulu muli utubangabanga utwingi ukwakuti tekutupendapo, pano baLesa balatwita amashina tonse! (Yisaya 40:26) Namulifyefyo, baYehova Lesa bangaanuka fyonse pa bakwabesu abafwile, kabili balikwete amakosa akubabusha.

14, 15. Koti ni fyefyo Jobo alabiile, kani baYehova balomfwa shani ukubusha abafwile?

14 Kani pano baYehova balomfwa shani ukubusha abafwile? Baibolo ilasambisha ati balafwaisha ukubusha abafwile. Jobo uwakwete ubucetekelo alipwishe ati: “Kani umuntu afwe, akaba nemweo libili?” Jobo alukulabila pa kupembelela mu cilende mpaka bakamwanuke baLesa. Alilabile kuli baYehova ati: “Mwebo muŋgeta, nanebo niŋgamwasukeni; muŋgafwaisya imicitilo yakuminwe yenu.”—Jobo 14:13-15.

15 Taye langulukenipo! BaYehova mucinenene balafwaisha ukubusha abafwile. Kani cakusangalasha ukwishiba ati baYehova balafwaisha ukubusha abafwile? Mba pano lomba pa  kubuka ukukacitika kuntangile? Kani nibani abakabuka, kabili nikulipi bakabukila?

“ABANTU BONSE ABALI MUFILENDE”

16. Kani abafwile ili bakabuka bakekala mu calo icikaba shani?

16 Ifishimicisho fya mu Baibolo ifilabila pa babukile filatusambisha ifingi pa kubuka ukukacitwa kuntangile. Abantu ababukile pano penka pa calo balibele pamo ne bakwababo. Ukubuka ukukacitika kuntangile nako efi kukaba, pano kukacilapo. Koti ni fyefyo twasambilile mu Capitala 3, ukufwaya kwa baLesa kwakweba’ti icalo conse cikabe paladaiso. Popele, abafwile tabakabukila mu calo umukaba inkondo, bumapushi, ne malwashi. Bakekala mu butende ne kusangalala pa calo umuyayaya.

17. Kani nibani abakabuka?

17 Kani nibani abakabuka? BaYesu balilabile ati: “Abantu bonse abali mufilende bakomfwe’siwi lyakwe [Yesu] nekufuma-mo.” (Yoane 5:28, 29) Ukufisulula 20:13 nako kulalabila ati: “Icisiba calibwesesye abafwile abali-mo; kabili nemfwa naSyeoli [neli, Hadesi, icalula ati imanda] fyalibwesesye abali-mo.” “Hadesi” ni kuko abantunshi baba kani bafwa. (Boneni ifyebo na fimbi pa mabula 212-213.) Mu manda tamukabapo neli umo umufwile. Amabilyoni abantu bonse abalukutuusha mulya bakabuka. Intangishi Paulu yalilabile ati: “Kukesa ukubuka pamfwa kwabaluŋgeme nebasendeme.” (Ifyacitilwe 24:15) Kani ici cindo cilukwalula?

Mu Paladaiso, abafwile bakabuka kabili bakaba pamo ne bakwababo

18. Kani nibani abali pa ‘balungeme’ abakabuka, kabili ubucetekelo bwa kubuka bwamofweniko shani mwebo?

18 Pa ‘balungeme’ pali na babo abengi abo tupendapo mu Baibolo abaaliko ili baYesu tabangesa pa calo. Koti mwalanguluka pali Noa, Ablaamu, Sala, Mose, Lufi, Esita, na bambi abengi. Bamo bamo pali baba abalalume ne banakashi abacetekele makosa muli baLesa balilabilwepo mu Capitala 11 ica abaEbeya. Pano pali babo ‘abalungeme’ pali ne bapyungishi ba baYehova abalukufwa muli bulelo. Pakuti tulikwete ubucetekelo bwa kubuka, tatutiinapo ukufwa.—AbaEbeya 2:15.

19. Kani ‘abasendeme’ nibani, kabili ukupyungishe’nkumbu baYehova bakabapeele’mpindi yakucite’ndo?

 19 Mba pano cikaba shani ku bantu abatabapyungiilepo neli ukumfwila baYehova pakuti tababeshibilepo? Aya amabilyoni abantu ‘abasendeme’ bakaanukwa. Bakabuka nabo kabili bakabapeela impindi ya kusambilila pali baLesa bacine ne kubapyungila. Mu myaka imyanda ikumi (1,000), abafwile bakabuka ne kupeelwa impindi ya kuba pamo ne bantunshi ba bucine mu kupyungila baYehova pa calo. Impindi iyo ikabe’iweme. Ni mpindi iyi Baibolo ita ati Akasuba ka Kusololola. *

20. Kani Geena nicindo, kabili nibani abayako?

20 Kani ici cilukwalula ati umuntu uuli onse uufwile akabuka? Koku. Baibolo ilalabila ati bambi abafwile bali “muGeena.” (Luku 12:5) Geena lishina ilyafumine kwi shala ilyali posonde ya Jelusalemi. Baalukocelamo ifitumbi ne fiswaswa. Ifitumbi fya bongwa emo fyalukuposwa, pakuti abaJuda tabalukufibonapo ifyelelwe ukushiikwa ne kubushiwa. Namulifyefyo, Geena keshibilo akelelwe akakonalwa kwa muyayaya. Nangaba’ti baYesu balisalulwilwe ati bakasololola abalabi ne bafwile, baYehova e Basololweshi abacilile. (Ifyacitilwe 10:42) Tabakabushapo abo abakasolololwa ati ni mbifi kabili abatabafwayapo ukwaluka.

UKUBUKA KWA KWIULU

21, 22. (a) Kani nikwisa kumbi ukubuka ukuliko? (b) Mba nibani abatatikilepo ukubukila ku mweo wa mupashi?

21 Baibolo ilalabila pa kubuka na kumbi, ukwa kuba ne mweo mu bulengeshi bwa mupashi. Kuli lukoso cimo icakubwenako ica kuku ukubuka icilembelwe mu Baibolo, kubuka kwa baYesu Klistu.

22 BaYesu ili baali mu buntunshi balibepeye, pano baYehova tabalekelepo Umwana Wabo uwa bucine ukwikalilila mu manda. (Amasamo 16:10; Ifyacitilwe 13:34, 35) BaLesa balibushishe baYesu, pano tabababushiishe mu buntunshi.  Intangishi Petilo ilabuulishisha ati “baKlistu balipailwe mumunefu, sombi balibusiwe kumweo muMupasi.” (1 Petilo 3:18) Ici mucinenene cali cimpelampela. BaYesu balibukile ne kuba ubulengeshi bwa mupashi ubwa makosa! (1 AbaKolinto 15:3-6) BaYesu e batatikilepo ukubuka ne kupeelwa ubuleme ubwa kuba koti ni bubu. (Yoane 3:13) Pano tabaalipo e bakupelako.

23, 24. Mba nibani abali mwi ‘tanga linini,’ kabili bali banga?

23 Ili kwashele impindi inini iya kufwa kwa baYesu, balibuulile abasambile babo aba bucine ukweba’ti bali ne kubwelela kwiulu mu ‘kubanshikila umupunda’ wa kwikalamo. (Yoane 14:2) BaYesu baalitile abo abakaya kwiulu ati ‘itanga linini.’ (Luku 12:32) Mba nibanga abelelwe ukuba muli lili ibumba linini ilya baKlistu ba bucine? Koti mashiwi aasangwa pa Ukufisulula 14:1, intangishi Yoane yalilabile ati: “Nalibwene, lomba nikuMwana wambelele [Yesu Klistu] alimakene palupili lwaSayoni, nebantu pamo nakwe amasausande umwanda umo nemakumi ane naane peulu [144,000], bali nesina lyakwe nesina lyabaWisi ililembelwe pampumi syabo.”

24 Aba abaKlistu abali 144,000, ukubikako ne ntangishi sha baYesu isha bucine, balabukila kwiulu. Kani uku ukubuka kwabo kulacitika lwisa? Intangishi Paulu yalilembele ati kukacitika mu mpindi iyi bakalukulipo baKlistu. (1 AbaKolinto 15:23) Koti ni fyefyo ifi mukasambilila mu Capitala 9, tulukwikala muli yeyo impindi. Popele abanini abashelepo pali baabo abali 144,000 kani bafwa muli bulelo, mu mpindi inini balabukila kwiulu. (1 AbaKolinto 15:51-55) Nangabe’fyo, amabumba abantunshi alikwete ubucetekelo bwa kubuka kuntangile ne kwikala mu Paladaiso pa calo.

25. Kani findo ifi tukasambililapo mu capitala cakonkapo?

25 Inya, baYehova mucinenene bakacikomeka icipondo cesu—imfwa, kabili taikabako umuyayaya! (Yisaya 25:8) Pano, mungalanguluka ati, ‘Kani abo ababukila kwiulu nifindo ifi bakalukucita kulya?’ Bakaba kabeya ka Bufumu ubuweme ubuteko bwa kwiulu. Tukasambilila ifingi pali bubo ubuteko mu capitala cakonkapo.

^ par. 9 Fimbi ifishimicisho filasangwa pa 1 Imfumu 17:17-24; 2 Imfumu 4:32-37; 13:20, 21; Matayo 28:5-7; Luku 7:11-17; 8:40-56; Ifyacitilwe 9:36-42; na 20:7-12.

^ par. 19 Boneni ifyebo na fimbi ifilukulabila pa Kasuba ka Kusololola ne fikalondwa pa kusololola, pa mabula 213-215.