Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICAPITALA 12

Ukulukucita Ifisangalasha BaLesa

Ukulukucita Ifisangalasha BaLesa
  • Kani mungaba shani icibusa ca baLesa?

  • Kani mwebo mulibelemo shani mu mulandu wakwe Satana uwa kusaalula ukuteka kwa baLesa?

  • Mba niisa imibelo iilenga baYehova ukufiitwa?

  • Kani findo mwelelwe ukulukucita pa kusangalasha baLesa?

1, 2. Peeleni ifyakubwenako fya bantunshi babo baYehova basalulwile ukuba ifibusa fyabo ifipalamishe.

KANI muntu wa kuba shani mungasalulula ukube’cibusa cenu? Icinenene mungafwaya ukuba ne muntu uulanguluka koti ni mwebo, uutemenwe ifi mutemenwe, ne ucindikile ifi mucindikile. Kabili mungapalamina ku muntu uukwete imibelo iiweme, uulabila icine kabili uwaluse.

2 Ukutatika lukoso ne kale, baLesa balisalulwile bamo bamo ati babe ifibusa fyabo ifipalamishe. Ku cakubwenako, baYehova balitile Ablaamu ati cibusa cabo. (Yisaya 41:8; Jakobo 2:23) BaLesa balilabile pali Dafidi ati ‘muntu woyo umutima wanji usumiine’ pakuti ali muntu woyo baYehova batemenwe. (Ifyacitilwe 13:22) Kabili baYehova balibwene uwakushimika Danyeli ati muntu ‘uutemiwe ukwakuti.’—Danyeli 9:23.

3. Mba nindo baYehova basalulwila bamo bamo abantunshi ukuba ifibusa fyabo?

3 Mba nindo baYehova basalulwilile Ablaamu, Dafidi, na Danyeli ukube’fibusa fyabo? Balibuulile Ablaamu ati: “Wakuticisya isiwi lyanji.” (Ifyakutaŋga 22:18) Kanshi baYehova balapalamina kuli babo abacita mu kulicefya ifi bababuula ukucita. BaLesa balibuulile abaIsilaeli ati: “Kutikeni isiwi lyanji, eli ŋkaba ninebaLesa benu, namwebo nekuba bantu banji.” (Jelemiya  7:23) Kani mwakutika kuli baYehova, na mwebo mungaba icibusa cabo!

BAYEHOVA BALAKOSHA IFIBUSA FYABO

4, 5. Kani baYehova balalibwenesha shani ati balikosele pakuti pa bantu babo?

4 Mulanguluke lukoso ifikafumamo mu kuba icibusa ca baLesa. Baibolo ilalabila ati baYehova balukufwaya-fwaya apa kweba ati ‘balibweneshe ati balikosele pakuti pali babo abali ne mitima iiwaminine kuli bo.’ (2 Ifyebo 16:9) Kani baYehova bangalibwenesha shani ati balikosele pakuti pali mwebo? Inshila imo baliifisulwile pa Amasamo 32:8 apa baYehova balabila ati: “Ŋkakufunda nekukusambisya muli yeyo-nsila umo uŋgenda-mo: Isiso lyanji likakubula amano.”

5 Mama ayo amashiwi ifi atubuulishisha bwino pa kulama uku baYehova balangisha! Bakamutangilileni ne kumulameni ili mulukulonda amashiwi abo. BaLesa balukufwaya ukumofweniko ukushipikisha ifyakwesha mukumanya. (Amasamo 55:22) Popele kani mulukupyungila baYehova ne mutima onse, mungacetekela koti ni fyefyo umwimbishi wa masamo acetekele uwalabile ati: “Ndibekalicile baYawe [baYehova] insiku syonse pamenso anji: pakuti bali palwine lwanji, popele nsikateŋkansiwa.” (Amasamo 16:8; 63:8) Icinenene, baYehova bangamofweniko ukulukucita ifibasangalasha. Pano, koti ni fyefyo ifi mwishi, kuli umupate wa baLesa uulukufwaisha ukumukaanyeni mwebo ukucite’fi.

UMULANDU SATANA AIMISHE

6. Kani findo Satana akanikile pa bantunshi?

6 Icapitala 11 ica lilino ibuuku calibuulishishe ifi Satana Umusenseshi asaalwile ukuteka kwa baLesa. Satana alilabile ati baLesa ba bufi kabili ati baYehova tabasololwelepo bwino pa kubulo’kusuminisha ati Adama na Efa balukulisalila abene benka ifyali ifilungeme ne fibipile. Panuma ili Adama na Efa babifishe kabili ne bana babo ili batatikile ukufula pa calo, Satana alikanikile bucine bwa bantunshi bonse kuli baLesa. Satana alipikiishe ati: “Mpenipo ishuko, kabili ningaalulula uuli onse lukoso ukumufumya kuli baLesa.” Icishimicisho ca mwalalume uwailikilwe ati ni  Jobo cilalangisha ati ifi efi Satana acetekele. Kani Jobo aali ninani, kabili alibelemo shani mu mulandu woyo Satana aimishe?

7, 8. (a) Mba nifindo fyalengele Jobo ukuba uulibelele pa bantunshi aba iyilya mpindi? (b) Kani Satana alikanikile shani icalukulenga Jobo ukupyungila baLesa?

7 Jobo alikeleko akale cipale imyaka 3,600 iipitilepo. Aali muntu umuweme, pakuti baYehova balilabile ati: “Tapali-po umbi upalene nakwe pacalo capansi, umuntu uwaminine, uluŋgeme, ulukutina baLesa nekukanamina ifibipile.” (Jobo 1:8) Jobo alukucita ifyalukusangalasha baLesa.

8 Satana alikanikile icalukulenga Jobo ukupyungila baLesa. Umusenseshi kaalabila kuli baYehova ati: “Kansi tamumusiŋgulwishe [Jobo] nelubao ponse ponse pali ye, napaŋanda yakwe, napali fyo fyonse ifi ali nafyo? Kabili mwaisyucisya imilimo iyakuminwe yakwe, nemaboni akwe nao alukufunuka mucalo. Sombi ŋgamutambike ukuboko kwenu bukumo, mutintile-po pali fyo fyonse ifi akwete, peŋka akamukaneni pamenso enu.”—Jobo 1:10, 11.

9. Kani findo baYehova bacitilepo pa kupikisha kwakwe Satana, kabili nindo bacitiile’fyo?

9 Fyopele’fyo, Satana alipikiishe ati Jobo aalukupyungila baLesa pakuti pali fyefyo ifi baalukumulambula. Nakabili, Umusenseshi alipikiishe ati kani Jobo alyeshiwe, angabakaana baLesa. Kani baYehova findo bacitilepo pa kupikisha kwakwe Satana? Pakuti uyu umulandu walikumine icalukulenga Jobo ukupyungila baLesa, baYehova balimusuminishe Satana ati amweshe Jobo. Muli yiyi inshila, ubutemwe bwakwe Jobo kuli baLesa—neli ukubulwapo kwa bubo ubutemwe—kungalangwa apaswetele.

JOBO AESHIWA

10. Mba nifisa ifyakukatasha ifyaishile pali Jobo, kabili findo acitilepo?

10 Satana kaendesha ukuya mu kwesha Jobo mu nshila ishipusenepusene. Shimbi inama shakwe Jobo balishiibile, eli shimbi nasho balishiipeye. Abapyungishi bakwe abengi balibepeye. Ifi fyalilengele ye ukupenga mu mekalo. Na kumbi ukukatasha kwalishile pali Jobo ili abana bakwe 10 bafwile ku cipuupu icikulu. Nangaba ati alipitile muli fyonse’fi ifyakukatasha, “Jobo  taabifisye tau, neli kubeba baLesa ati bali nekutumpa, ii.”—Jobo 1:22.

11. (a) Nikwisa ukupikisha ukwa bubili uku Satana apikiishe pali Jobo, kabili findo baYehova bacitile? (b) Mba nifindo Jobo acitile ili alwele ukwakuti?

11 Satana taalekelepo penka apo. Cipale alilangulukile ati nangaba ati Jobo ashipikisha ukwakubula amaboni, abapyungishi, ne bana, angabafutukila baLesa kani alilwele. BaYehova balimusuminishe Satana ukupama Jobo ne bulwele ububipile, kabili ubwalukusomena ukwakuti. Pano ukulwala nako takwamulengelepo Jobo ukuleka ukucetekela baLesa. Sombi, alikosele ne kulabila ati: “Ukuficila ukufwa nebo tekuti mfumye-po ubunjino [ukulungama] bwanji pali nebo!”—Jobo 27:5.

Jobo balimulambwile pakuti aali uwabucetekelo

12. Kani ifi Jobo acitile filashinina shani ukupikisha kwa Musenseshi ati kwa bufi?

12 Jobo taishibilepo ati ni Satana uwalukulenga ifyakukatasha fyakwe. Pakuti Jobo taishibilepo ati Umusenseshi alukusaalula ukuteka kwa baYehova, Jobo alilangulukile ati ni baLesa e balukuleta ifi ifyakukatasha. (Jobo 6:4; 16:11-14) Nangabe’fyo, alipitilishe ukuba umulungeme kuli baYehova. Kabili ukupikisha kwakwe Satana ati Jobo aalukupyungila baLesa pa mulandu wa kumulambula kwalishininwe ati bufi pakuti Jobo alipitilishe ukuba uwabucetekelo!

13. Kani findo fyacitikile pakuti Jobo aali uwabucetekelo kuli baLesa?

13 Ubucetekelo bwakwe Jobo bwalilengele baYehova ukushinawila umusaalula wakwe Satana. Muli bucine Jobo aali cibusa ca baYehova, kabili baLesa balimulambwile pakuti aali uwabucetekelo.—Jobo 42:12-17.

IFI MWEBO MUBELEMO MULI UYU UMULANDU

14, 15. Mba nindo tungalabilila ati talipo ni Jobo enka woyo Satana asensele sombi ati bantunshi bonse asensele?

14 Talipo ni Jobo enka lukoso uwalimo mu mulandu woyo Satana aimishe uwa pa kuba abalungeme kuli baLesa. Na mwebo emo muli. Ici cilibwenekele apaswetele pa Ifisimpi 27:11, apa Amashiwi abaYehova alabila ati: “Wemwana wanji ube nemano, usaŋgalasye umutima wanji, ati mwasuke uyo ulukuntoŋgala.”  Ayo amashiwi, aalembelwe ili papitile imyaka iingi ukufuma apa Jobo afwilile, alalangisha ati Satana aali acibatongala baLesa ne kusensa abapyungishi babo. Ili tulukucita ifisangalasha baYehova, ninshi tulukofwako ukushinina ati Satana wa bufi, kabili muli yeyo inshila tulasangalasha umutima wa baLesa. Kani ico icebo camulengeni ukumfwa shani? Tali cingabe’ciweme ukwakuti ukukwatako akabeya ka kushinawila Umusenseshi ati wa bufi, nangaba ati pa kucite’fyo mulyelelwe ukwalulako mumo mumo mu mekalo enu?

15 Boneni Satana alilabile ati: “Fyonse’fyo ifi akwete umuntu aŋgafiposa pakuti pamweo wakwe.” (Jobo 2:4) Pakuti alilabile ati “umuntu,” Satana alilangishe apaswetele ati talipo ni Jobo enka asensele sombi bantunshi bonse. Ico cebo icicindeme. Satana alikanikile ati tekuti mube abalungeme kuli baLesa. Umusenseshi alafwaisha ukubona ati mwapulaisha kuli baLesa ne kuleko’kwenda abalungeme ili mwakatashiwa. Kani Satana angesha shani ukucite’fi?

16. (a) Kani nishisa nshila Satana apyungisha pa kwesha ukwalulula abantu ukubafumya kuli baLesa? (b) Kani Umusenseshi angashipyungisha shani ishi nshila pakweba ati amutumpaikeni?

16 Koti ni fyefyo twalabilepo mu Capitala 10, Satana alapyungisha inshila ishipusenepusene pa kwesha ukwalulula abantu ukubafumya kuli baLesa. Ku kabeya kamo, Satana alabucila lukoso ‘koti ni nkalamu iilukubuluma, alukupitana ili afwaya abakulya.’ (1 Petilo 5:8) Fyopele’fyo ukutumpaika kwakwe Satana kungabwenekela ili ababyenu, abakwabenu, neli abantu bambi lukoso bacicila ukwesha kwenu ukwa kusambilila Baibolo ne kupyungisha ifi mulukusambilila. * (Yoane 15:19, 20) Ku kabeya kambi, “Satana umwine alalialula niŋkalamba yakutuba.” (2 AbaKolinto 11:14) Umusenseshi angapyungisha inshila sha bucenjeshi pakweba ati amutumpaikeni ne kumongoleni ati muleke ukulukucita ifisangalasha baLesa. Nakabili  angamunasheni, cipale ukumulengeni ukumfwa ati tekuti mukumanishepo ukusangalasha baLesa. (Ifisimpi 24:10) Nangaba ati Satana ese koti “niŋkalamu iilukubuluma” neli koti “niŋkalamba yakutuba,” ukupikisha kwakwe kuumo kwenka: Alalabila ati kani mwakatashiwa neli kani mwaeshiwa, mukaleka ukubapyungila baLesa. Kani mungakushinawila shani uku ukupikisha ne kulangisha ati muli balungeme kuli baLesa, koti ni fyefyo Jobo acitile?

UKULAMA AMAFUNDE ABAYEHOVA

17. Mba niwisa umulandu uukulu uwo tulamina amafunde abaYehova?

17 Mungashinawila ukupikisha kwakwe Satana kani mulukucite’fisangalasha baLesa. Kani mungacita shani ifyo? Baibolo ilasuka ati: “Mulukubatemwa baYawe [baYehova], Lesa wenu, nekulukwenda pansila syabo syonse, nekulukulama amafunde abo, nekulukubekatilila, nekulukubapyunjila nemutima wenu wonse, nemweo wenu wonse.” (Josyua 22:5) Kani mwabatemwa ukwakuti baLesa, eli mukafwaisha ukucita ifi bafwaya. Intangishi Yoane yalilembele ati: “Ubutemwe bwabaLesa nibubu, ati tulukulama’mafunde abo.” Kani mulibatemenwe baYehova ne mutima wenu wonse, mukasangano’kweba ati “amafunde abo taalemene, tau.”—1 Yoane 5:3.

18, 19. (a) Mba niesa amo amo amafunde abaYehova? ( Boneni akabokoshi pe bula 122.) (b) Kani tuliishi shani ati baLesa tabalukutulombapo ukucita ifi tekuti tucitepo?

18 Mba niesa amafunde abaYehova? Ambi alalabila pa mibelo tatwelelwe ukucita. Ku cakubwenako, boneni akabokoshi akali pe bula 122, akalukulabila ati “ Mufikanamine ifi BaYehova Bapatile.” Umo mwakusangamo umulongo wa mibelo iyi Baibolo ikaanya apaswetele. Kani mwaloleshapo lukoso, imibelo imbi iitantikilwepo palya cipale ingaboneka koti taibipilepo. Pano panuma ya kwalakanyapo pa malembo aaloshiwako, icinenene mwakubona amano aalimo mu mafunde abaYehova. Ukwalulako muli fyefyo mucita cipale e cintu icikateshe mucitilepo mu bwikashi bwenu. Nangabe’fyo, ukulukucita ifisangalasha baLesa muli ubune ne kusangalala ukwakuti. (Yisaya 48:17, 18) Kabili ifyo fintu ifi mungacita. Kani tuliishi shani ifyo?

 19 BaYehova tabatulombapo ukucita ifi tekuti tukumanishe ukucita. (Pendeni Ndutelonomi 30:11-14) Baliishi ifi tungacita nepa tungapela ukucila nefi tuliishi fwebene. (Amasamo 103:14) Nakabili, baYehova bangatupeela amakosa akubomfwila. Intangishi Paulu yalilembele ati: “BaLesa balitekenye; tabakasumina ati mukesiwe ukucila napamakosa enu; sombi pamo necakwesya bakaleŋga nemwakupulucila, ati mukesibe ukucipinta.” (1 AbaKolinto 10:13) Pa kumofweniko mu fyakwesha, baYehova bangamupeeleni “ubukulu ubucilile ubwamakosa.”—2 AbaKolinto 4:7.

 UKUKUSHA IMIBELO BALESA BATEMENWE

20. Mba niisa imibelo iisangalasha baLesa iyi twelelwe ukukusha, kabili nindo iyo imibelo icindamine?

20 Icinenene, fingi ifilimo mu kusangalasha baYehova ukucila pa kukanamina ifi bapatile. Nakabili mulyelelwe ukutemwa ifi batemenwe. (AbaLoma 12:9) Tali mwebo mulapalamina ku muntu uulanguluka koti ni mwebo, uutemenwe ifi mutemenwe, kabili uucindikile ifi mucindikile? Ifyo efi na baYehova bacita. Popele sambilileni ukutemwa ifintu ifi baYehova batemenwe. Fimbi ifi balifibuulishishe pa Amasamo 15:1-5, apa tupenda pali baabo  abo baLesa basalulula ati fibusa fyabo. Ifibusa fya baYehova filalangisha ifi Baibolo ita ati “ifisepo ifyakuMupasi.” Ifyo ifisepo “butemwe, nekusaŋgalala, nebutende, neŋkumbu, neluse, nekuwama, nekucetekelwa, nekulicefya, nekuliteka.”—AbaGalatya 5:22, 23.

21. Kani findo fikamofweniko ukukusha imibelo baLesa batemenwe?

21 Ukupenda ne kusambilila Baibolo lyonse kukamofweniko ukukusha imibelo baLesa batemenwe. Kabili ukusambilila ifi baLesa bafwaya kukamofweniko ukulanguluka koti ni fyefyo baLesa balanguluka. (Yisaya 30:20, 21) Kani mwakosha ubutemwe bwenu kuli baYehova, eli mukafwaisha ukulukucita ifisangalasha baLesa.

22. Kani findo fikafumamo mu kulukucita ifisangalasha baLesa?

22 Mulyelelwe ukwesha ne makosa pakweba ati mulukucita ifisangalasha baYehova. Baibolo ilapalanya ukwalula amekalilo enu ku kufuula ubuntu bwa kale ne kufwala ubuntu bwa bukumo. (AbaKolosai 3:9, 10) Pano ukulosha ku mafunde abaYehova, umwimbishi wa masamo alilembele ati: ‘Mu kualama muli ukulambulwa ukukulu.’ (Amasamo 19:11) Na mwebo mukasangana ati ukulukucita ifisangalasha baLesa muli ukulambulwa ukukulu. Kani mulukucita ifisangalasha baLesa mukashinawila ukupikisha kwakwe Satana ne kusangalasha umutima wa baYehova!

^ par. 16 Ici tacilukwalula ati abo abamucicileni ninshi ni Satana e ulukubapyungisha, koku. Pano Satana e lesa wa mpindi ino, kabili icalo conse cili mu makosa akwe. (2 AbaKolinto 4:4; 1 Yoane 5:19) Kanshi tungacetekela ati ukulukucita ifisangalasha baLesa kukalenga bambi ukufiitwa, kabili bambi bakamucicileni.