Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 ICAPITALA 2

Baibolo—Ibuuku Ilifumine Kuli BaLesa

Baibolo—Ibuuku Ilifumine Kuli BaLesa
  • Kani Baibolo ilipuseneko shani ku mabuuku onse?

  • Kani Baibolo ingamofweniko shani ili mwakatashiwa?

  • Mba nindo mungapemenamo mu kushimika ukulembelwe mu Baibolo?

1, 2. Kani nindo Baibolo ibelele ni mpese iilibelele ukufuma kuli baLesa?

KANI munganuka ifi cali ili mwapokelele impese iiweme ukwakuti ukufuma ku mubyenu woyo mutemenwe makosa? Cipale, mwalisangalele ukwakuti ubukulu. Mucinenene, impese ilamubuulenipo fimo pa ulukupeela—ukweba’ti alicindamikile bucibusa bwenu. Ukwakubula ne kukanika, mwalimutotele umubyenu uyo pa mpese ya butemwe.

2 Baibolo ni mpese iifumine kuli baLesa, mucinenene tulyelelwe ukutota pali yo. Ukwakubula ili ibuuku ililibelele ngatatwafishibilepo ifintu ifi lifisulula. Ku cakubwenako, ilatubuula pa bulengeshi bwa maulu umuli utubangabanga, icalo ca panshi, ne mwalalume wa kutanga ne mwanakashi. Mu Baibolo muli amafunde aangatofwako ili twakatashiwa mu bwikashi bwesu. Ilabuulishisha ifi baLesa bakafishapo ukufwaya kwabo ne kulenge’calo ukuba iciweme. Muli bucine, Baibolo ni mpese iiweme ukwakuti!

3. Mba nindo baYehova batupeelele Baibolo, kabili nindo tungasangalalila pali cici?

3 Baibolo nakabili ni mpese ya kusangalasha, pakuti ilafisulula fimo pa Batupeele, baYehova Lesa. Pakuti balitupeele ibuuku ili, bushininkisho bwa kweba’ti balafwaya fwebo ukubeshiba bwino. Mucinenene, Baibolo ingamofweniko ukupalamina kuli baYehova.

4. Kani ukutandana kwa Baibolo mwakubona ati kulilibelele shani?

 4 Kani mulikwete Baibolo, tamulipo ni mwebo mwenka mwebaikwete. Baibolo ilyalwilwe yonse neli mu fiputusha, mu milaka ukucila pali 2,400. Namulifyefyo, apepi ne njikale iili yonse mu calo ilikwete Baibolo. Kani kwabanya mu mulungu umo, amaBaibolo ukucila pali milyoni umo alapeelwa! Baibolo ililembelwe mu mabilyoni aengi, yonse neli mu ciputusha. Mucinenene, takulipo ibuuku limbi ilili koti ni Baibolo.

Baibolo ya “New World Translation of the Holy Scriptures” ilasangwa mu milaka iingi

5. Kani Baibolo ilifumine shani kuli baLesa?

5 Nakabili, Baibolo ‘ilifumine kuli baLesa.’ (Pendeni 2 Timote 3:16) Yalishile shani? Baibolo iine ilasuka ati: “Abantu balukulabila ifyakufuma kuli baLesa, pakutwalwa kuMupasi Uswetelele.” (2 Petilo 1:21) Tungacibuulishishe’fi: Bakaapa bangabuula umwana wabo ukubalembelako inkalata. Ukulanguluka ne kufunda kwa yeyo inkalata kwa bakaapa. Namulifyefyo, mucinenene ni nkalata yabo, tailipo ya mwana wabo. Fyenke’fi, efi na Baibolo ikwete ukulanguluka kwa baLesa, takulipo kwa babo abalalume abailembele. Popele, Baibolo yonse muli bucine “lisiwi lyabaLesa.”—1 AbaTesalonike 2:13.

 UKUSUMINANSHANYA NE KULUNGAMA

6, 7. Kani ukusuminanshanya kwa fiputusha fyonse ifili mu Baibolo kuli shani ukulibelele?

6 Ukulembwa kwa Baibolo kwalitatikile mu 1513 B.C.E. kabili kwalishilile panuma ya myaka 1,600. Abalembeshi baiko baalikele pa calo pa mpindi ishipusenepusene kabili balukupyunga imilimo iipusenepusene. Bambi baali balimi, abakwikashe’sabi, ne bembeshi. Bambi nabo baali bakushimika, abasololweshi, ne mfumu. Umulembeshi wa Cebo Iciweme Luku aali ni dokotala. Nangaba’ti abalembeshi baalifumine ku njikalilo ishipusenepusene, Baibolo ilasuminanshanya ukufuma ku kutanga ukufika ku kushila. *

7 Ibuuku lya kutanga ilya mu Baibolo lilatubuula ifi amakatasho abantunshi atatikile. Ibuuku lya kupelako lilalangisha ukweba’ti icalo conse cikaba paladaiso, neli umupunda uukalukuboneka bwino. Ifiputusha fyonse ifili mu Baibolo filalabila pa masausande amyaka aalyashi lya kale kabili filafisulula ifi baLesa batatikile ukucita pakweba’ti bakacite koti kufwaya kwabo. Ukusuminanshanya kwa Baibolo kulilibelele, pano ifi efi tucetekela ibuuku ilifumine kuli baLesa ukuba.

8. Peleni ifyakubwenako ifilangisha ukweba’ti Baibolo ilalabila ifilungeme mu fya sayansi.

8 Baibolo ilalabila ifilungeme na mu fya sayansi. Ilalabila pa fintu ifitafyaishibikilwepo ili taingalembwa. Icakubwenako, ibuuku ilya IfyabaLefai lilikwete amafunde aapeelwe ku baIsilaeli aalukulabila pa kwikalika umuntu enka kani akwata ubulwashi ubwakwambukila kabili na pa kuba abaswetele. Pali yeyo impindi imbi imishobo ya bantu tayaishibilepo ifili fyonse pa fintu ifya kube’fyo. Pa mpindi ili abantu tabaishibilepo bwino ifi icalo cibumbilwe, Baibolo yalilabile ukweba’ti cibulungene. (Yisaya 40:22) Baibolo yalilungikile ili yalabile ati icalo ‘balicikobekele ukuntu kwa lukoso.’ (Jobo 26:7) Baibolo tailipo  libuuku lya sayansi. Pano ili yalabila pa fya sayansi ilalabila ifilungeme. Mbe’fi tali efi tucetekela ibuuku ilifumine kuli baLesa ukuba?

9. (a) Kani Baibolo ilalangisha shani ati ilyashi lya kale ililembelwemo lya cine kabili koti twapemamo? (b) Kani bucine bwa balembeshi ba Baibolo findo bumubuuleni pali Baibolo?

9 Baibolo ilalabila ifilungeme na pa lyashi lya kale kabili koti twapemamo. Ukubuulishisha konse ukwaiko kwa cine. Tailabila lukoso pa mashina abantu sombi ilalabila na pa fikolwe fyabo. * Ukupusanako ne balembeshi aba lyashi lya kale, abatabalabilapo pali fyefyo aba mu mukoka wabo babacimfishe, abalembeshi ba Baibolo balilabile ifya cine, balilembele ifi babifishe abene ne fyabifishe aba mu mukoka wabo. Icakubwenako, mwi buuku lya Ifyakupenda, umulembeshi Mose alifisulwile ici abifishe ceco apaatilwepo ukwakuti. (Ifyakupenda 20:2-12) Ukulabila ifya cine koti ni fifi takusangwapo mu lyashi limbi ilya kale sombi kulasangwa lukoso mu Baibolo nipakuti libuuku ilifumine kuli baLesa.

IBUUKU LYA MANO AAKOFWAKO

10. Kani nindo tekuti tukankamaninepo ukweba’ti Baibolo libuuku ilyakofwa?

10 Pakuti Baibolo ilifumine kuli baLesa, “ilielelwe ukusambisya, nekucenjesya, nekulunjika.” (2 Timote 3:16) Muli bucine, Baibolo libuuku ilyakofwa. Ilabuulishisha ifyumfwana bwino ne cifyalilo ca bantunshi. Tekukankamanapo pali cici, nipakuti intulo yaiko, ni baYehova Lesa, Abalengeshi! Baliishi ifi tulanguluka kabili ne mibelo yesu imbi ukucila ifi tuliishi fwebene. Kabili, baYehova baliishi ifingatulenga ukusangalala. Baliishi nefi tatwelelwepo ukucita.

11, 12. (a) Mba nifindo ifi baYesu balabilepo mu Lyashi lyabo ilya pa Lupili? (b) Kani niesa ambi amalyashi akofwako aalabilwapo mu Baibolo, kabili nindo ukufunda kwaiko kubelele ukwa kofwako na pali ino mpindi?

11 Langulukeni pa lyashi lya baYesu iliitwa ati Ilyashi lya pa  Lupili, ililembelwe muli Matayo ifyapitala 5 ukufika ku 7. Muli lyenke’li lyashi ililibelele, baYesu balilabile pa fintu ifingi, ukubikako ifya kusangana ukusangalala kwa cinenene, ifya kushilisha ukupikishanya, ifya kutembela, kabili nefi twelelwe ukwishiba pa lwa kukwato’bubile. Ifyebo baYesu balabile fingatofwako muli bulelo fyenka filya fyaofwele abantu pa mpindi bafilabililepo.

12 Ukufunda kumbi ukwa mu Baibolo kulalabila pa bwikashi bwa cisoolo, ukupyunge’milimo ne fya kwikala bwino ne bantu  bambi. Amafunde amu Baibolo alapyunga ku bantu bonse, kabili ukufunda kwaiko lyonse kulaba ukwelelwe. Uwakushimika Yisaya aalibuulishishe bwino amano aasangwa mu Baibolo mu mashiwi aanini ili alabile ati: ‘Nebo nine baYehova [baYawe], Lesa wobe, abalukukusambisha ukushuka.’—Yisaya 48:17.

IBUUKU UMULI IFYAKUSHIMIKA

Umulembeshi wa Baibolo Yisaya alishimikile pa konalwa kwa Babiloni

13. Kani nikwisa kubuulishisha ukwafumine kuli baYehova uku babuulile uwakushimika Yisaya ukulemba pali Babiloni?

13 Mu Baibolo muli ifyakushimika ifyakuti ubwingi, kabili ifingi filicitilwe kale koti kulaya. Langulukeni icakubwenako. Ukupitila mu wakushimika Yisaya, uwaikeleko mu mwanda wa myaka uwa 8 B.C.E., baYehova balishimikile ukweba’ti umushi wa Babiloni wali ne konalwa. (Yisaya 13:19; 14:22, 23) Ukubuulishisha kwalitantikilwe bwino ukulangilila ifi umushi wali ne konalwa. Ifita ifyalukubalwisha fyali ne kuumya umulonga uwapitile mu Babiloni kabili fyali ne kubengilila mu mushi ukwakubula ukulwa. Ifi tafilipo e fyenka lukoso ifyashimikilwe. Ukushimika kwakwe Yisaya kwalishimbwile ne mfumu iyali ne kucimfya Babiloni ati ni Kolesi.—Yisaya 44:27–45:2.

14, 15. Kani ukubuulishisha kwa wakushimika Yisaya pali Babiloni kwalicitilwe shani koti kulaya?

14 Ili papitile imyaka 200, ubushiku pa October 5/6, 539 B.C.E., ifita fyalipangile icisasa apepi ne mushi wa Babiloni. Mba ninani uwali intangishi ya fita? Ni Kolesi, imfumu ya Pasai. Popele, fyonse fyalyanshikilwe ukweba’ti ukushimika kwa kukankamika kucitwe. Pano, kani ifita fyakwe Kolesi fyali ne kwingilila Babiloni ukwakubula ukulwa, koti ni fyenka filya fyashimikilwe?

15 Ubushiku, abaBabiloni baalukusefya kabili pakuti baalikwete ifibumba ifikulu makosa baalukulanguluka ati baali abalaminwe. Penka, Kolesi mu kucenjela aalipaswishe amenda amu mulonga uwapitile mu mushi. Mu mpindi inini amenda alicepele icakweba’ti cali icipubile ku balalume bakwe ukwabuka umulonga ne kufika ku fibumba fya mushi. Lomba, kani ifita  fyakwe Kolesi fyalingile shani mukati pakuti Babiloni yalikwete ifibumba ifitali? Ubushiku ubo, tafyaishibikilwepo ne fyalengele ukushe’fiibi ifisukile lukoso!

16. (a) Kani findo Yisaya ashimikile ati mukupelako e fikacitika pali Babiloni? (b) Kani ukushimika kwakwe Yisaya pali Babiloni kwalicitilwe shani koti kulaya?

16 Ifya kuli Babiloni, calishimikilwe ati: “Taukaba nenjikale libili, nebantu nabo tabakekala-mo ifitentekwa nafitentekwa; kabili papo’muAlabi ukakome’sema lyakwe umo; nakabili abembesi tekuti bakalalike umo amataŋga abo.” (Yisaya 13:20) Uku ukushimika kwalishimikile ne fyali ne kucitika panuma ya kuwisha ifibumba fya mushi. Kwalilangishe ukweba’ti Babiloni aali ne konalwa inshiku shonse. Mungabubona bucine ubwa fyacitilwe koti kulaya. Umupunda apaali Babiloni wa kale taungekalwamo, uli apali umushinso wa makilomita 80 ukufuma ku Baghdad, Iraq. Woyo umupunda utaungekalwamo ni bucine bwa kweba’ti ifi baYehova balabile ukupitila mu wakushimika Yisaya fyalicitilwe koti kulaya. Balilabile ati: ‘Nkaupyanga ku cipyango ca konala.’—Yisaya 14:22, 23. *

Ukonalwa kwa Babiloni

17. Kani ukucita koti kulaya ukwa fyakushimika fya mu Baibolo kulakosha shani icicetekelo cesu?

 17 Ukwishiba ati Baibolo libuuku ilikwete ukushimika kwa kupemamo kulakosha icicetekelo cesu, kani tefifyo? Fya cine, kani baYehova baalicitile koti kulaya kwabo muli fyefyo balaile akale, tulyelelwe ukupemamo mu kulaya kwabo ukwa kuleta paladaiso pa calo. (Ifyakupenda 23:19) Muli bucine, ‘tulicetekele ukupoka umweo wa muyayaya, woyo balaile baLesa, abatababepa, ili tashingatatika impindi sha muyayaya.’—Tito 1:2. *

‘ISHIWI LYA BALESA LILI NE MWEO’

18. Kani niesa amashiwi abuleme umuKlistu Paulu alabila pa lwa “isiwi lyabaLesa”?

18 Ifyebo ifyalabilwapo muli cici icapitala, fyalangisha apaswetele ukweba’ti Baibolo muli bucine libuuku ililibelele. Lomba,  ukucindama kwa Baibolo takupelela lukoso pa kulabila pa fisuminanshanya, ukulungama mu fya sayansi na mu malyashi akale, amano aakofwa, ne fyakushimika ifyakupemamo. UmuKlistu Paulu alilembele ati: “Isiwi lyabaLesa lili nemweo, lilasantuka, lilitwile ukwakucila napampoko syonse isipinika kubili, lilapula ukwakulekanya umutima [umweo] nemupasi, nemalundo nemafuta amumafupa, lili nemano akupulililo’kwisiba amalaŋgulusi nekulandakanya konse ukwamumutima.”—AbaEbeya 4:12.

19, 20. (a) Kani Baibolo koti yamofweni shani ukulisalala mwebene? (b) Mba mungalangisha shani ukutota pa mpese iilibelele iifumine kuli baLesa, Baibolo?

19 Ukupenda “isiwi” lya baLesa, neli ifyebo, ifili mu Baibolo koti kwaalula ubwikashi bwesu. Koti kwatofwa ukulisalala bwino fwebene ukucila ifi twalukucita akale. Tungalukulabila ati tulitemenwe baLesa, pano ifitucita e fikalangisha kani tulacita koti kusambisha kwe Shiwi ilifumine kuli baLesa, Baibolo, fikafisulula ne kulanguluka kwesu, kabili ne kulandakanya konse ukwa mu mutima.

20 Baibolo mucinenene libuuku ilifumine kuli baLesa. Libuuku lyelyo twelelwe ukupenda, ukusambilila, kabili ne kulitemwa. Langisheni ukutota pali’yi impese iifumine kuli baLesa ili mulukutwalilila ukufwaya-fwaya ifilimo. Ili mulukucite’fi, mukeshiba bwino ukufwaya kwa baLesa ukwa ku bantunshi. Icapitala icakonkapo cikalabila pa kufwaya kwa baLesa kabili nefi bakakucita koti kufwaya kwabo.

^ par. 6 Nangaba’ti bambi abantu balalabila ati ifiputusha fimo fimo ifili mu Baibolo filalilengulula, tafilipo fya cine. Boneni icapitala 7 ice buuku lya Baibolo—Cebo ca kwa Lesa Nelyo ca Muntu? ilya mu Cibemba ilitulishiwe na Bamboni sha baYehova.

^ par. 9 Icakubwenako, boneni ukutantikwa kwa fikolwe fya baYesu ukulangilwe pali Luku 3:23-38.

^ par. 16 Kani mulukufwaya ifyebo na fimbi pa kushimika kwa Baibolo, boneni icapitala 9 mwi buuku lya Baibolo—Cebo ca kwa Lesa Nelyo ca Muntu?, ica mu Cibemba icitulishiwe na Bamboni sha baYehova.

^ par. 17 Ukonalwa kwa Babiloni cakubwenako cimo pa fingi ifyacitilwe koti kulaya pa fishimikilwe mu Baibolo. Fimbi ifyakubwenako fyalilabile pa konalwa kwa Tulo na Ninife. (Esiceli 26:1-5; Sefaniya 2:13-15) Nakabili, ukushimika kwakwe Danyeli kwalilabile ifi ubupyani bwa bufumu bwa pa fyalo ifingi bwali ne kukonkana panuma ya kuteka kwa Babiloni. Muli kuku ukuteka mwali Madai na Pasai eli ne kwa baGiliki (abaEla). (Danyeli 8:5-7, 20-22) Boneni ifyebo na fimbi pa mabula 199-201, ifilukubuulishisha ifingi pa kushimika kwakwe Masaya ukwacitilwe koti kulaya muli baYesu Klistu.