Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 IFYEBO NA FIMBI

Ishina Lya BaLesa—Ifyakulipyungisha na Fyefyo Lyalula

Ishina Lya BaLesa—Ifyakulipyungisha na Fyefyo Lyalula

BAIBOLO yenu ilyalwile shani Amasamo 83:18? Baibolo ya ciLamba ilalabila ati: “Ati besibe ati mwebo mweŋka, mwemuli nesina lyabaYawe [baYehova], nimweBacilile lukoso napacalo conse.” AmaBaibolo ambi alalabila koti ni fyenke’fyo. Nangabe’fyo, amaBaibolo aengi taashimbulapo ishina Yehova. Apeelelwe ukuba ishina Yehova alabikapo amashina abuleme aya “baShikulu” neli “baLesa.” Kani nindo yelelwe ukuba apa apakupenda? Kani lishina lya buleme neli lishina Yehova?

Ishina lya baLesa mu filembo fya ciEbeya

Apa apakupenda palalabila pe shina. Apa apakupenda, ishina ililibelele lilasangwa mu ciEbeya umu ifingi ifili mu Baibolo fyalembelwemo pa kutanga. Lilalembwe’fi יהוה (YHWH) mu ciEbeya. Mu ciLamba, ili ishina lilashimbulwa ati “baYawe,” [baYehova]. Mba pano ili ishina lilashimbulwa lukoso pamo apakupenda mu Baibolo? Koku. Mu Malembo aciEbeya umu Baibolo yalembelwemo pa kutanga lilasangwamo ukufika ku miku 7,000!

Kani ishina lya baLesa lilicindeme shani? Langulukeni pe tembelo ilyasambishe baYesu Klistu. Ifi efi litatika: “MwebaWisifwe abakwiulu, isina lyenu licindikwe.” (Matayo 6:9) Ili paapitile impindi, baYesu balitembele kuli baLesa ati: “Tata ŋgamulemye isina lyenu!” BaLesa balyasukile ukufuma kwiulu ati: “Ndililemesye akale, kabili ŋkalilemya libili.” (Yoane 12:28) Namulifyefyo, ishina lya baLesa lilicililepo ukucindama. Pano nindo abakwalula bambi bafumishemo ishina mu Baibolo umu lyelelwe ukuba ne kubikamo amashina abuleme?

Kuli imilandu ibili iikulu. Uwa kutanga, abengi balalabila ati ishina talyelelwepo ukulipyungisha nipakuti bukumo talishibikilwepo bwino ifi lyalukushimbulwa pa kutanga. Mu ciEbeya tamwalipo amavawelo (a,e,i,o,u). Namulifyefyo, bukumo takulipo uungalishimbula koti ni fyefyo ifi abantu abaaliko mu mpindi balukulembelamo Baibolo balukushimbula YHWH. Lomba pano, kani ici cingatucicila ukupyungisha ishina lya baLesa? Mu mpindi sha Baibolo, ishina Yesu cipale lyalukushimbulwa ati Yeshua  neli Yehoshua—takulipo uungalishimbula fyenke’fyo ifi lyalukushimbulwa. Nangabe’fyo, abantu mu calo conse muli bulelo balashimbula ishina Yesu koti ni fyefyo abengi baliishi mu mulaka wabo. Tabakaanapo ukulipyungisha pakuti tabeshipo ifi lyalukushimbulwa mu mpindi ya basambile. Koti ni fyefyo, kani mwaya ku calo cimbi, mungasangana ati ishina lyenu lilashimbulwa fimbi mu mulaka umbi. Popele, ukubulo’kwishiba bwino ifi ishina lya baLesa lyalukushimbulwa akale taulipo mulandu wa kukaninapo ukulipyungisha.

Umulandu wa bubili uubafumishamo ishina lya baLesa mu Baibolo ulalabila pa fyakutantaka ifyalukulondwa ne baJuda. Abengi balisumine ati ishina lya baLesa talyelelwepo ukushimbulwa. Ili ilangulushi lilibeleko nipakuti tabeshibilepo bwino ifi ifunde lya mu Baibolo lyalula ililabila ati: “Tekulape’sina lyabaYawe [baYehova] Lesa wobe ukwakubepa; pakuti baYawe [baYehova] tesi bamwebe ati wakubulo’mulandu uyo uwakulape’sina lyabo ukwakubepa.”—Ifyakufuma 20:7.

Ili ifunde lilakaanya ukupyungisha ishina lya baLesa mu nshila iitayelelwe. Mba pano, kani lilakaanya ukupyungisha ishina lya baLesa mu mucinshi? Koku. Abalembeshi ba Malembo aciEbeya (“Ukulayana kwa Kale”) baali balalume babucetekelo abalukulonda amafunde baLesa bapeele ku baIsilaeli. Pano, impindi ishingi baalukupyungisha ishina lya baLesa. Ku cakubwenako, balukulishimbula mu nyimbo ishalukwimbwa ne mabumba pa kupempela. BaYehova Lesa balifundile abalukubapempela ukulukulilila kwi shina lyabo, kabili ababucetekelo balyumfwilile. (Joeli 2:32; Ifyacitilwe 2:21) Namulifyefyo, abaKlistu muli bulelo tabakaanapo ukupyungisha ishina lya baLesa mu mucinshi, koti ni fyefyo baYesu bacitile.—Yoane 17:26.

Abakwalula Baibolo balabifya makosa pa kufumyamo ishina lya baLesa ne kubikamo amashina abuleme. Balalenga baLesa ukulukuboneka koti bali ukutali makosa kabili tabalamapo abantunshi. Pano Baibolo ilababuula abantunshi ati balyelelwe ukupalamina kuli baYehova. (Amasamo 25:14) Langulukeni pa cibusa cenu ici mutemenwe makosa. Mba mungatemwanshanya shani kani tamwishipo ishina lya cibusa cenu? Koti ni fyefyo, ukwakubula ukwishiba ishina lya baLesa, kani abantu bangaba ifibusa fyabo? Nakabili, abantu kani tabalukupyungishapo ishina lya baLesa, tabeshibapo ubune bwa liko na fyefyo lyalula. Kani ishina lya baLesa lilaalule’ndo?

 BaLesa balibuulishishe ifi ishina lyabo lyalula ku mupyungishi wabo uwabucetekelo Mose. Ili Mose aipwishe pe shina lya baLesa, baYehova balyasukile ati: “NDI BABO ABA NDI!” (Ifyakufuma 3:14) Baibolo iibeta ati Rotherham ilaalula amashiwi aya ati: “Nkalukuba conse ici natemwa.” Popele baYehova bangaba fyonse lukoso koti ni fyefyo ifilukupengelwa ukweba’ti bacite koti kufwaya kwabo.

Ngatulabile ati mulikwete amakosa akuba fyonse ifi mulukufwaya ukuba. Kani findo ifi mungacitila ababyenu? Kani umubyenu alwala ukwakuti, mungaba badokotala ne kumuposha. Umbi naye kani takwetepo indalama, mungaba ne bubile ne kumupeelako amaboni. Bucine bwa kweba’ti fyefyo tekuti ficitwepo pakuti tamukwetepo amakosa akucite’fyo. Na fwebo fwense tatukwetepo amakosa akucite’fyo. Ili mulukusambilila Baibolo, mukakankamana ukubona ifi baYehova baba fyonse lukoso ifi bafwaya ukuba pa kufishapo ukulaya kwabo. Kabili cilabomfwisha bwino ukupyungisha amakosa abo pakuti pali babo ababatemenwe. (2 Ifyebo 16:9) Iyi imibelo ya baYehova iyakuti ubune tabaishipo abo abatabeshipo ishina lyabo.

Mukubwenesha, ishina Yehova lilyelelwe ukupyungishiwa mu Baibolo. Ukwishiba ifi lyalula kabili ne kulipyungisha mu kupempela kwesu e fintu ificindeme mu kupalamina kuli baWishifwe aba kwiulu, baYehova. *

^ par. 3 Kani mulukufwaya ifyebo na fimbi pe shina lya baLesa, ifi lyalula, ne mulandu twelelwe ukulipyungishisha mu kupempela, boneni bloshuwa ya Ishina lya Bulesa Ilikatwalilila Kuli Pe na Pe, iya mu Cibemba iitulishiwa na Bamboni sha baYehova.